Dyfed Powys Police | Heddlu Dyfed Powys
Page Content Starts Here

Beth sy’n digwydd yn eich ardal chi?

Rhowch eich Côd Post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod

Mae Heddluoedd Dyfed-Powys, De Cymru a Gwent yn apelio ar i bobl gadw Cymru’n ddiogel drwy waredu ar ynnau. Gofynnir iddynt ildio unrhyw arfau saethu didrwydded neu ddiangen mewn menter pythefnos o hyd sy’n cychwyn heddiw. (Dydd Llun 10 Tachwedd)

Mae’r heddlu’n gofyn i aelodau o’r cyhoedd gysylltu â nhw mewn perthynas ag unrhyw ynau neu...

WRU support CSE Campaign

Mae arwyr chwaraeon o dîm rygbi Cymru wedi rhoi eu hamser i gefnogi ymgyrch Cymru gyfan sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.

Wrth gydweithio â Heddlu Gogledd Cymru mae chwaraewyr o dîm presennol Cymru wedi cynhyrchu dwy ffilm fer yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at wneud pobl yn ymwybodol o’r...

        

Mae cynllun sy’n galluogi pobl i ddarganfod os oes gan eu partner, neu eu partner posibl, hanes o gam-drin neu drais yn cael ei lansio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys heddiw, 8fed o Fawrth.

Mae’r cynllun, a elwir yn ‘Cyfraith Clare’, hefyd yn caniatáu i eraill â phryderon (e.e. aelodau o’r...

Mae’n flaenoriaeth i Brif Gwnstabl a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys sicrhau fod y cyhoedd yn gwybod sut, ble a phryd y gallant gysylltu â’u heddlu lleol. Mae’r ddau’n ymroddedig tuag at hyrwyddo a gwella ein hygyrchedd i gymunedau. Bydd gwybodaeth am y gorsafoedd agosaf a gorsafoedd symudol ar bosteri mewn cymunedau.

Gall...

Dymuna Heddlu Dyfed-Powys atgoffa perchnogion tai ynghylch pwysigrwydd diogelu eu cartrefi pan maent yn ei adael yn wag am unrhyw gyfnod o amser. 

Mae’r rhan fwyaf o droseddwyr yn manteisio ar gyfleoedd a gyflwynir iddynt, ac mae’n bwysig lleihau’r cyfleoedd hyn drwy gymryd rhai camau syml.

Gall y rhain gynnwys:
Canslo...