Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  Barnwch y Gwasanaeth

  Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio. Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwyb…

  Cyngor Diogelwch Ymgyrch Diogel a Braf i Bawb (SANTA)

  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd y rhagofalon synhwyrol rydym fel arfer yn eu cymryd. Felly rydyn ni wedi llunio cyngor i’ch cadw chi, eich anwyliaid a’ch eiddo’n ddiogel y Nadolig hwn. Siopa Cadwch lygad ar eich bag a’ch waled wrth siopa – byddwch yn wyliadwrus. Peidiwch…

  Ymgyrch Gaeaf Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan 2014

  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arwain Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan, a gynhelir o ddydd Llun 1 Rhagfyr 2014 tan 1 Ionawr 2015. Bydd Dr Mark Boulcott, dioddefydd yfed a gyrru, yn cefnogi’r ymgyrch ar ôl iddo golli ei wraig a dioddef anabledd oherwydd gyrrwr meddw, pan fydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio’r ymgyrch ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru. …

  Undeb Rygbi Cymru yn helpu’r heddlu i daclo’r broblem o gamfanteisio’n rhywiol ar blant

  Mae arwyr chwaraeon o dîm rygbi Cymru wedi rhoi eu hamser i gefnogi ymgyrch Cymru gyfan sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Wrth gydweithio â Heddlu Gogledd Cymru mae chwaraewyr o dîm presennol Cymru wedi cynhyrchu dwy ffilm fer yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at wneud pobl yn ymwybodol o’r arwyddion i chwilio amdanynt a fy…

  Heddlu Dyfed-Powys yn lansio’r Cynllun Datgelu Cam-drin Domestig – Cyfraith Clare

  Mae’r cynllun, a elwir yn ‘Cyfraith Clare’, hefyd yn caniatáu i eraill â phryderon (e.e. aelodau o’r teulu, ffrindiau, cymdogion ayyb) wneud cais os oes ganddynt bryderon am les unigolyn arall. Os yw gwiriadau’n dangos fod gan unigolyn hanes o ymddygiad camdriniol, neu os oes gwybodaeth arall sy’n nodi y gallai risg fodoli, byddwn ni’n ystyried rhannu’r wybodaeth hon…

  Newyddion Diweddaraf

  Trydar Diweddaraf