Sut allwn ni helpu?

Eich Ardal

Dysgwch fwy am blismona yn eich ardal leol

Rhowch eich cod post (e.e. SA31 2PF) neu dewiswch eich sir isod...

Ein Hymgyrchoedd

  Lansio Gwefan Newydd, Gwell

  Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio’n gwefan heddlu newydd, sy’n cynnwys ffyrdd newydd i’r cyhoedd gysylltu â ni, drwy’r wefan, er mwyn riportio trosedd neu ddigwyddiad. Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Simon Powell, “Ry ni’n gyffroes iawn ynglŷn â’r safle newydd a’r gallu gwell y bydd yn cynnig i bawb sy’n ei defnyddio i gael mynediad i’n gwasanaethau. Y…

  Barnwch y Gwasanaeth

  Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio. Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwyb…

  Ymgyrch Gaeaf Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan 2014

  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arwain Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan, a gynhelir o ddydd Llun 1 Rhagfyr 2014 tan 1 Ionawr 2015. Bydd Dr Mark Boulcott, dioddefydd yfed a gyrru, yn cefnogi’r ymgyrch ar ôl iddo golli ei wraig a dioddef anabledd oherwydd gyrrwr meddw, pan fydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio’r ymgyrch ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru. …

  Undeb Rygbi Cymru yn helpu’r heddlu i daclo’r broblem o gamfanteisio’n rhywiol ar blant

  Mae arwyr chwaraeon o dîm rygbi Cymru wedi rhoi eu hamser i gefnogi ymgyrch Cymru gyfan sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Wrth gydweithio â Heddlu Gogledd Cymru mae chwaraewyr o dîm presennol Cymru wedi cynhyrchu dwy ffilm fer yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at wneud pobl yn ymwybodol o’r arwyddion i chwilio amdanynt a fy…

  Heddlu Dyfed-Powys yn lansio’r Cynllun Datgelu Cam-drin Domestig – Cyfraith Clare

  Mae’r cynllun, a elwir yn ‘Cyfraith Clare’, hefyd yn caniatáu i eraill â phryderon (e.e. aelodau o’r teulu, ffrindiau, cymdogion ayyb) wneud cais os oes ganddynt bryderon am les unigolyn arall. Os yw gwiriadau’n dangos fod gan unigolyn hanes o ymddygiad camdriniol, neu os oes gwybodaeth arall sy’n nodi y gallai risg fodoli, byddwn ni’n ystyried rhannu’r wybodaeth hon…

  Trydar Diweddaraf