Dyfed Powys Police | Heddlu Dyfed Powys
Page Content Starts Here

Uned Rhyddid Gwybodaeth Heddlu Dyfed-Powys

Mae
Uned Rhyddid Gwybodaeth Heddlu Dyfed-Powys wedi ei lleoli ym Mhencadlys yr
Heddlu ac mae’n gyfrifol am brosesu pob cais am wybodaeth dan y Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Mae ceisiadau am wybodaeth
dan Ddeddf Diogelu Data 1998 yn cael eu prosesu gan yr Adran Diogelu Data.

Yn ogystal, mae’r Uned yn gyfrifol am gydlynu’r
Cynllun Cyhoeddi a rhoi gwybodaeth i staff ledled yr Heddlu yn ôl yr angen. Nod
yr uned yw hybu a chreu awyrgylch agored a thrwyadl ar draws yr Heddlu trwy
annog a gweithio gydag adrannau a rhanbarthau er mwyn sicrhau cyhoeddi
gwybodaeth nad yw’n niweidiol mewn modd rhagweithiol trwy Gynllun Cyhoeddi’r
Heddlu a thrwy ddatgelu’r wybodaeth ar gais.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gweld cynnydd blynyddol
yn nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ers y 1af o Ionawr 2005. Nid ar staff
yr Uned Rhyddid Gwybodaeth yn unig y mae hyn wedi cael effaith, ond hefyd ar yr
adrannau a’r rhanbarthau sy’n rhoi’r wybodaeth y gofynnwyd amdani i’r Uned er
mwyn ei phrosesu. Mae’r Heddlu’n derbyn ceisiadau ynghylch amryw o bynciau. Nod
yr Uned Rhyddid Gwybodaeth yw cyhoeddi amryw o geisiadau a all fod o ddiddordeb
i unigolion neu sefydliadau, a gwneir hynny trwy Log Datgelu Rhyddid Gwybodaeth. 

Gwybodaeth
Ddefnyddiol

Ystadegau