Dyfed Powys Police | Heddlu Dyfed Powys
Page Content Starts Here

Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Anableddau Dysgu

I nodi Wythnos Anableddau Dysgu, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ymgyrch Mencap, “Stand By Me” er mwyn dangos ei ymroddiad tuag at roi stop ar droseddau casineb yn erbyn pobl ag anableddau dysgu.

Mae ymgyrch ‘Stand By Me’ yn galw ar wasanaethau heddlu i ymrwymo i addewid a fydd yn sicrhau y bydd pobl ag anableddau dysgu yn gallu byw eu bywydau heb ofni trosedd.

Dywed Rhian Glynn, Swyddog Cyswllt Cymunedol Troseddau Casineb Heddlu Dyfed-Powys, “Mae troseddau casineb yn cael effaith fawr ar ein cymdeithas. Nid yn unig y mae’n effeithio ar y dioddefwyr, ond hefyd eu teuluoedd a’u ffrindiau, a’r rhai sy’n dyst i ddigwyddiadau o’r fath. Mae nifer o aelodau grwpiau lleiafrifol yn dioddef digwyddiadau fel hyn. Yn anffodus, mae llawer o bobl yng Nghymru a Lloegr yn dewis peidio riportio troseddau casineb.”

Dymuna Heddlu Dyfed-Powys weithio mewn partneriaeth â chymaint o sefydliadau ag sy’n bosibl er mwyn annog pobl i ddod ymlaen a riportio troseddau casineb. Meddai Rhian Glynn, “Mae dioddefwyr troseddau casineb yn aml yn ei chael hi’n anodd riportio’r drosedd i ni. Rydym yn cymryd pob trosedd casineb o ddifrif, ac mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i ddioddefwyr.”

Yn ystod yr wythnos, cyfarfu Heddlu Dyfed-Powys â nifer o dimoedd Pobl yn Gyntaf yn Nyfed a Phowys er mwyn trafod prosiectau ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â chefnogi gweithdy drama yn Sir Benfro lle yr oedd nifer o Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb yn bresennol, gan chwarae rôl yn un o’r dramâu.

Dywedodd Karen Chandler, cynhyrchydd y gwaith “Nid straeon ffuglen oedd y dramâu, ond digwyddiadau lleol go iawn. Mae rhai o’r straeon yn arswydus, ond yn hollol wir. Trefnwyd y digwyddiad er mwyn ceisio gwneud gwahaniaeth i agweddau pobl.”

Hefyd, dymuna Rhian Glynn atgoffa darllenwyr am y “Cynllun Troseddau Casineb Cymru Gyfan – Riportio Trydydd Parti” – gwaith partneriaeth arloesol a gyflawnwyd gan heddluoedd Cymru, Cymru Ddiogelach (elusen gofrestredig) a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r cynllun hwn yn galluogi dioddefwyr, tystion a thrydydd partïon eraill i riportio digwyddiadau casineb, naill ai drwy’r gwasanaeth ar-lein ar www.saferwales.com neu drwy lenwi ffurflen riportio Troseddau Casineb sydd ar gael yng ngorsafoedd yr heddlu ac adeiladau cyhoeddus yr Awdurdodau Lleol ar draws Cymru.

Llun: PC Terri Harrison – un o’r swyddogion a gymerodd rhan yn y ddrama.