Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Mae angen i mi ddarparu fy olion bysedd fel rhan o gais mabwysiadu wedi'i leoli dramor

Diolch. Er mwyn cysylltu â ni ar unrhyw adeg i drefnu apwyntiad, llenwch ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Cliciwch ‘dechrau’ isod i gychwyn.


Cyfartaledd amser cwblhau: 2 funud

 

Lle gallwch fynd ar gyfer olion bysedd

Gallwch drefnu apwyntiad i fynd i un o’r gorsafoedd heddlu hyn:

Sir Gaerfyrddin

Gorsaf Heddlu Rhydaman
Heol y Ffowndri
Rhydaman
SA18 2LS

Gweld Gorsaf Heddlu Rhydaman ar fap

Gorsaf Heddlu Caerfyrddin
Ffordd Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PD

Gweld Gorsaf Heddlu Caerfyrddin ar fap

Gorsaf Heddlu Llanelli
Heol yr Hen Gastell
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 8EN

Gweld Gorsaf Heddlu Llanelli ar fap

Ceredigion

Gorsaf Heddlu Aberystwyth
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
SY23 1PH

Gweld Gorsaf Heddlu Aberystwyth ar fap

Gorsaf Heddlu Aberteifi
Parc Teifi
Aberteifi
SA43 1EW

Gweld Gorsaf Heddlu Aberteifi ar fap

Sir Benfro

Gorsaf Heddlu Hwlffordd
Heol Aberdaugleddau
Hwlffordd
SA61 1PF

Gweld Gorsaf Heddlu Hwlffordd ar fap 

Gorsaf Heddlu Doc Penfro
Stryd y Dŵr
Doc Penfro
SA72 6DW

Gweld Gorsaf Heddlu Doc Penfro ar fap

Powys (Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn)

Gorsaf Heddlu Aberhonddu
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
LD3 8HR

Gweld Gorsaf Heddlu Aberhonddu ar fap

Gorsaf Heddlu Llandrindod
Parc Noyadd
Llandrindod
LD1 5DF

Gweld Gorsaf Heddlu Llandrindod ar fap

Gorsaf Heddlu y Drenewydd
Lôn y Parc
Y Drenewydd
SY16 1EN

Gweld Gorsaf Heddlu y Drenewydd ar fap

Gorsaf Heddlu y Trallwng
Ffordd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AR

Gweld Gorsaf Heddlu y Trallwng ar fap


A
mseroedd apwyntiad 

Mae apwyntiadau ar gael ar ddyddiau Mawrth ac Iau rhwng 2pm a 4pm.

Rhaid trefnu apwyntiad.


Beth fydd ei angen arnaf?

Dewch â’r canlynol gyda chi:

 • pasbort dilys, neu
 • trwydded yrru cerdyn-llun lawn
 • prawf cyfeiriad (ee cyfriflen banc, bil y dreth gyngor, bil cyfleustodau diweddar (o fewn tri mis) – ond dim bil ffôn symudol)

 
Os yw eich pasbort gan y Swyddfa Gartref, gallwn dderbyn llungopi o dudalen manylion adnabod eich pasbort ynghyd â llythyr wedi’i stampio’n swyddogol. Gallwch hefyd ofyn i’ch pasbort gael ei ryddhau o ofal y Swyddfa Gartref am 24 awr.

Rydym fel arfer yn darparu’r ffurflenni olion bysedd sydd eu hangen arnoch, fodd bynnag efallai bydd rhai gwledydd yn gofyn am eu ffurflenni penodol eu hunain. Os ydych angen cliriad ar gyfer:

 • Canada
 • Japan
 • De Affrica
 • UDA

efallai y bydd angen i chi gael y ffurflenni hyn cyn eich ymweliad a’u cyflwyno i’r Swyddfa Olion Bysedd.

Mae’n rhaid i fenywod sydd eisiau cliriad ar gyfer Iran ddarparu ffotograffau sy’n dangos:

 • eu pen wedi’i orchuddio
 • eu hwyneb heb ei orchuddio
 • dim gwenu

Ni fydd awdurdodau Iran yn derbyn dim byd arall.


Faint mae hyn yn ei gostio?

Un set o olion bysedd: £81.10
Pob set ychwanegol: £40.50

Sylwer: mae rhai ffioedd olion bysedd yn ddarostyngedig i TAW, oni bai am rai eithriadau CThEM. Y gwledydd sydd wedi’u heithrio yw:

 • Canada
 • Ffiji
 • Japan
 • Nigeria
 • St Vincent a’r Grenadines
 • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
 • Zimbabwe
 • Zambia

Talwch gydag arian parod neu siec ar adeg yr apwyntiad. Nid ydym yn derbyn cardiau debyd na chredyd.

Dechrau