Sŵn niwsans yw unrhyw sŵn uchel neu gyson sy’n achosi pryder parhaus i chi neu’n effeithio ar ansawdd eich bywyd. Eich cyngor lleol ddylai fod eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer riportio sŵn niwsans gan nad yw hwn fel arfer yn fater i’r heddlu. 

Mathau cyffredin o sŵn niwsans

Larymau adeiladau a cherbydau

Os yw’r un larwm yn canu’n gyson gallai hyn fod yn gyfystyr â sŵn niwsans, yn enwedig os yw’n canu am amser hir ac yn cadw pobl yn effro yn y nos.

Sŵn o dafarndai a chlybiau

Gall tafarndai, clybiau a lleoliadau eraill gyfrannu at sŵn niwsans drwy chwarae cerddoriaeth yn rhy uchel neu’n hwyrach nag a ganiateir yn eu trwydded. Gall hyn gael ei waethygu wrth i bobl siarad yn uchel wrth iddynt adael y lleoliad neu barhau gyda’r parti drwy droi lefel sain systemau cerddoriaeth eu cerbydau yn uwch.

Safleoedd adeiladu

Yn ôl y gyfraith rhaid i gwmnïau adeiladu a chontractwyr gymryd pob cam rhesymol i reoli sŵn a gweithio o fewn amseroedd penodol, fel arfer o 7.30am i 6pm. Os ydynt am weithio y tu hwnt i’r amseroedd hyn rhaid iddynt wneud cais am drwydded arbennig gan y cyngor lleol.

Beth yw’r effaith?

Mae gorfod goddef naill ai sŵn cyson neu achlysurol yn gallu bod yn flinedig, yn arbennig os bydd yn digwydd drwy’r nos.

Gall hefyd wneud i bobl deimlo wedi’u hynysu ac yn flinedig, gan fethu ymlacio yn eu cartrefi eu hunain. 

Beth allwch chi ei wneud

Os oes larwm adeilad neu gar yn seinio a bod tystiolaeth glir o weithgarwch troseddol, megis ffenestr wedi torri neu rywun yn ymddwyn yn amheus gerllaw, ffoniwch 999 ar unwaith.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Os nad oes tystiolaeth o weithgarwch troseddol, byddem bob amser yn awgrymu ceisio siarad yn heddychlon â’r person sy’n gyfrifol am y sŵn. Efallai ei fod eisoes yn ceisio datrys y mater. Efallai bod hynny’n anodd ei gredu, ond mae’n bosibl nad yw’r unigolyn hyd yn oed yn ymwybodol o’r broblem.

Os nad yw’r unigolyn eisiau diffodd y sŵn yn llwyr, ceisiwch ddod i gyfaddawd cyfeillgar, megis dim cerddoriaeth wedi 11pm.

Os ydych yn teimlo na allwch siarad â’r bobl dan sylw, neu na fyddant yn gwrando, cysylltwch â thîm Iechyd yr Amgylchedd eich cyngor lleol; bydd yn gallu rhoi cyngor i chi.