Mae'r Llywodraeth wedi gosod rheoliadau iechyd cyhoeddus newydd i helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws (Covid-19).

Yr hyn y cewch chi ac na chewch chi ei wneud

Mae'r rheolau'n wahanol gan ddibynnu ar ba wlad rydych chi ynddi:

Rhagor o wybodaeth am gau busnesau

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud 

Os oes problem fe hoffem ei datrys drwy gyfathrebu'n glir ac annog pobl i ymddwyn yn gyfrifol.

Rydyn ni’n mynd ati o dan bedwar pennawd: Cyfathrebu, Egluro, Annog, Gorfodi. Yn gyntaf byddwn yn ceisio cyfathrebu â rhywun, egluro sut rydyn ni’n credu eu bod yn torri'r rheolau, a'u hannog i newid eu hymddygiad i leihau'r risg i ddiogelwch y cyhoedd ac iechyd.

Os na fydd pobl yn dilyn y rheolau o hyd, mae’r heddlu yn cael:

 • dweud wrthyn nhw am wasgaru
 • dweud wrth rieni am atal eu plant rhag torri’r rheolau
 • eu dirwyo nhw

Os bydd rhywun yn parhau i anwybyddu'r cyfarwyddiadau, caiff yr heddlu eu harestio os ydyn nhw’n yn credu bod hynny’n gymesur ac yn angenrheidiol.

Dirwyon

Mae’r dirwyon yn amrywio gan ddibynnu ar y wlad rydych chi ynddi. Gellid mynd â phobl nad ydyn nhw’n talu eu dirwy i'r llys, lle gallen nhw gael dirwy o swm diderfyn.

Cymru

Gall pobl 18 oed a throsodd gael y dirwyon hyn:

 • £60 am y drosedd gyntaf, a all gael ei gostwng i £30 o’i thalu o fewn 14 diwrnod
 • £120 am yr ail drosedd a phob trosedd arall

Lloegr

Gall pobl 18 oed a throsodd gael y dirwyon hyn:

 • £200 am y drosedd gyntaf , sy’n gostwng i £100 o’i thalu o fewn 14 diwrnod
 • £400 am yr ail drosedd, wedyn dyblu am bob trosedd arall hyd at uchafswm o £6400

Yr Alban

Gall pobl 16 oed a throsodd gael y dirwyon hyn:

 • £60 am y drosedd gyntaf, sy’n gostwng i £30 o’i thalu o fewn 28 diwrnod
 • £120 am yr ail drosedd, wedyn dyblu am bob trosedd arall hyd at uchafswm o £960

Gogledd Iwerddon

Gall pobl 18 oed a throsodd gael y dirwyon hyn:

 • £60 am y drosedd gyntaf, sy’n gostwng i £30 o’i thalu o fewn 14 diwrnod
 • £120 am yr ail drosedd, wedyn dyblu am bob trosedd arall hyd at uchafswm o £960

Riportio torri’r rheolau

Gallwch ddweud wrthon ni am drosedd ddifrifol yn erbyn y rheolau coronafeirws ar-lein.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn sy'n cael ei ganiatáu ac nad yw’n cael ei ganiatáu cyn i chi gysylltu â ni.

Rydyn ni am i chi ddweud wrthon ni’n arbennig am dorfeydd mawr o bobl sy’n amlwg yn dod o aelwydydd gwahanol.

Y Rheoliadau Diogelu Iechyd

Y Rheoliadau Diogelu Iechyd sy’n cynnwys y prif reolau ar aros gartref ac ymbellhau cymdeithasol y mae'r tudalen hwn wedi’i seilio arnyn nhw. Mae'r rheoliadau ychydig yn wahanol yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Rheoliadau Diogelu Iechyd Teithio Rhyngwladol

Dywed y Rheoliadau Diogelu Iechyd Teithio Rhyngwladol fod yn rhaid i deithwyr sy’n cyrraedd y DU o wlad nad oes trefniant coridor teithio ar ei chyfer haenais am 14 diwrnod.
Mae’r union reolau a’r cosbau am eu torri yn dibynnu ar ba wlad yr ydych yn teithio iddi.

Mae’r heddlu ac awdurdodau fel Iechyd Cyhoeddus Cymru a Public Health England yn cydweithio i wneud yn siŵr fod pobl yn dilyn y rheolau cwarantin. Nid oes angen i chi riportio tor rheolau.

Deddf Coronafeirws

O dan y Ddeddf Coronafeirws ac o dan amgylchiadau eithriadol gall yr heddlu helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i sicrhau bod pobl yn cael profion ar gyfer coronafeirws ac yn dilyn cyfarwyddiadau meddygol eraill.