Diben gwrandawiadau cyhoeddus

Mae gwrandawiadau camymddygiad yn cael eu cynnal i gyflwyno ffeithiau'r achos ac i ganiatáu i'r person esbonio’i ymddygiad a'r amgylchiadau sy'n gysylltiedig â'r honiad. Gall tystion gael eu galw hefyd i roi tystiolaeth.

Diben gwrandawiad cyhoeddus yw dangos bod ein system ddisgyblu yn agored ac yn dryloyw. Bydd yn dangos ein bod yn dal swyddogion sy'n torri safonau ymddygiad proffesiynol, neu'r rhai lle profir bod yna gamymddygiad, yn atebol am eu gweithredoedd.

Pwy all fod yn bresennol?

Gall unrhyw un fynd i wrandawiad camymddygiad. Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin. 

Sylwch y gall y Cadeirydd hefyd benderfynu gosod amodau eraill cyn neu yn ystod y gwrandawiad.

Gwneud cais am fynd i wrandawiad

Gweler y gwrandawiadau sydd yn yr arfaeth i gael dyddiad, amser a lleoliad pob gwrandawiad. Ar ddiwrnod y gwrandawiad, dewch ag ID sy’n cynnwys ffotograff.

Allwn ni ddim ad-dalu unrhyw dreuliau y byddwch yn eu hysgwyddo wrth fynd i wrandawiad.

Sylwch

Weithiau bydd gwrandawiad camymddygiad yn cael ei ganslo ar fyr rybudd. Yn y sefyllfaoedd hyn gwnawn ein gorau i roi gwybod ichi, ond efallai na fydd yn bosibl. Mae'n ddrwg gennym os bydd hyn yn digwydd i chi. 

Newidiadau i'w disgwyl

Weithiau, fydd gwrandawiad camymddygiad ddim yn cael ei gynnal yn gyhoeddus, neu ran yn unig fydd yn cael ei chynnal yn gyhoeddus. I benderfynu hyn, mae'r Cadeirydd yn ystyried:

  • diogelwch gwladol
  • a yw hyn yn ymyrryd ag atal neu ddatrys troseddau
  • lles y partïon dan sylw

Os bydd y Cadeirydd yn penderfynu na ddylai'r dystiolaeth sydd i'w rhoi gan dyst neu unrhyw un arall gael ei datgelu’n gyhoeddus, fe fydd yn gofyn i'r cyhoedd gael eu symud o'r gwrandawiad.

I gael rhagor o wybodaeth am fynd i wrandawiad camymddygiad, darllenwch ein hamodau mynediad.

Hygyrchedd

Rydym yn darparu'r cyfleusterau canlynol i ymwelwyr sy'n llai abl:

  • toiledau hygyrch 
  • mynedfa lawn i ystafell y gwrandawiad i bobl anabl
  • nifer cyfyngedig o fannau parcio i bobl anabl, y mae’n rhaid eu harchebu ymlaen llaw

Os oes gan unrhyw aelodau o'r cyhoedd neu'r wasg unrhyw ofynion mynediad penodol eraill dylent anfon neges ebost i’n Hadran Safonau Proffesiynol wrth wneud eu cais.

Tribiwnlysoedd apeliadau’r heddlu

Mae tribiwnlysoedd apeliadau'r heddlu yn gwrando apeliadau yn erbyn dyfarniad o gamymddygiad difrifol, sef apeliadau sy’n cael eu dwyn gan swyddogion heddlu neu gwnstabliaid gwirfoddol.

Gall aelodau o’r cyhoedd fynd i wrandawiadau apeliadau fel sylwedyddion ond nid ydynt yn cael cymryd rhan yn y trafodion.