Gall cael eich stopio a’ch chwilio fod yn brofiad amhleserus, waeth sut mae’r swyddogion heddlu yn ymdrin â’r mater. Ond os teimlir y defnyddiwyd gormod o rym neu agwedd amhriodol, yna hoffem glywed am hynny ac, os bydd angen, byddwn yn gweithredu. Yn yr un modd, rydym yn croesawu unrhyw awgrymiadau neu sylwadau cadarnhaol yr hoffech eu rhannu gyda ni.

Soniwch wrthym am eich profiad o gael eich stopio gan yr heddlu

Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael profiad amhleserus neu anfoddhaol, efallai y byddwch am wneud cwyn ffurfiol. Gallwch wneud hynny os ydych chi’n teimlo bod swyddog heddlu wedi ymddwyn yn anghywir neu’n annheg. Er enghraifft, os ydych chi’n credu bod swyddog wedi:

  • bod yn anghwrtais tuag atoch
  • defnyddio grym gormodol
  • amharu ar eich hawliau
  • eich arestio’n anghyfreithlon

Caiff pob cwyn ei hymchwilio a gall hyn gymryd amser. 

Er mwyn gwneud cwyn ffurfiol ac i gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff cwynion eu hymchwilio, darllenwch ein tudalennau cwynion. Os ydych chi wedi cael profiad cadarnhaol, gallwch roi eich adborth i ni.

Rydyn ni’n adolygu pob cwyn ynghylch stopio a chwilio. Rydyn ni’n rhannu'r adolygiad, ac unrhyw beth a wnawn o ganlyniad i'r adolygiad, gyda Grŵp Ymgynghorol Annibynnol yr Heddlu.

Aelodau o’r gymuned sy’n gyfrifol am graffu ar sut mae stopio a chwilio’n cael ei ddefnyddio yw aelodau’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol.

Sut i chwarae rhan

Panel Sicrhau Ansawdd

Cafodd y panel ei greu i graffu ar ansawdd cysylltiadau’r heddlu â'r cyhoedd ar ran y cymunedau yn ardal Dyfed-Powys.

Mae’r meysydd y mae’r panel yn eu hadolygu yn cynnwys cwynion, achosion Stopio a Chwilio a dull yr heddlu o ymdrin â galwadau 101 a 999.

Gallwch wneud cais am ymuno â’r panel ar wefan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu.