Mae stopio a chwilio’n parhau i fod yn bŵer hynod bwysig i’r heddlu er mwyn diogelu’r cyhoedd, mynd i’r afael â throseddu a chadw ein strydoedd yn ddiogel.

Rhaid defnyddio stopio a chwilio mewn modd teg ac effeithiol sy’n cynnal hyder y cyhoedd ac y craffir yn annibynnol arno.

Nid ydym yn tanbrisio’r effaith y caiff stopio a chwilio ar gymunedau ac unigolion. Gwyddom fod angen defnyddio’r pŵer mewn modd teg ac effeithiol er mwyn cynnal hyder y cyhoedd yn ei ddefnydd.

Pam rydym yn stopio a chwilio

Y prif reswm dros ddefnyddio’r dull stopio a chwilio yw caniatáu i swyddogion ymchwilio i'w hamheuon am unigolyn heb orfod arestio’r unigolyn.

Mae effeithiolrwydd stopio a chwilio yn ymwneud lawn cymaint ag osgoi arestio’n ddiangen â datrys trosedd. 

Recordio achosion o stopio a chwilio

Mae defnydd o gamerâu fideo a wisgir ar y corff yn helpu i dawelu meddwl y cyhoedd bod eu cysylltiad â’r heddlu yn cael ei recordio. Mae’r dechnoleg yn cynnig mwy o dryloywder i’r rheini sydd o flaen y camera yn ogystal â’r rheini y tu ôl iddo.

Bydd y camerâu yn galluogi swyddogion i ddangos proffesiynoldeb a chasglu tystiolaeth yn wyneb nifer o heriau.

Achosion effeithiol o stopio a chwilio

Credwn fod stopio a chwilio yn fwyaf tebygol o fod yn deg ac effeithiol:

  • pan fo cyfiawnhad i’r chwilio, ei fod yn gyfreithlon a’i fod yn gallu gwrthsefyll craffu gan y cyhoedd
  • pan fo gan y swyddog amheuaeth wirioneddol a gwrthrychol y bydd yn dod o hyd i eitem sydd wedi’i gwahardd a fyddai’n cael ei defnyddio i gyflawni trosedd
  • pan fo’r person yn deall pam ei fod wedi cael ei chwilio ac yn teimlo ei fod wedi’i drin â pharch
  • pan fo’r chwilio yn angenrheidiol ac mai dyma’r dull mwyaf priodol y gallai’r heddlu ei ddefnyddio i ganfod a oedd gan y person eitem o’r fath

Mae ein prif gwnstabl yn cefnogi defnyddio stopio a chwilio mewn modd teg ac effeithiol sy’n gwella hyder y cyhoedd ac y craffir arno’n annibynnol.

Byddwn yn parhau i weithio gyda’n cymunedau a’n rhanddeiliaid i wella ansawdd y rhyngweithio a sicrhau bod stopio a chwilio yn parhau i ddiogelu’r cyhoedd.

Cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio (BUSSS)

Cynllun gan y Llywodraeth yw BUSSS, yr ydym yn cydymffurfio ag ef, i fynd i’r afael â materion tegwch a chyfreithlondeb.

I gael gwybodaeth am y cynllun, ewch i dudalen BUSSS.

Gweld data stopio a chwilio Heddlu Dyfed-Powys.