Drwy riportio trosedd casineb, efallai y gallwch ei atal rhag digwydd eto.

A yw’n argyfwng?

A yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa waethygu neu droi’n dreisgar yn gyflym iawn? A oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd? A oes angen cefnogaeth arnoch ar unwaith? Os felly, ffoniwch 999 nawr. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Riportio ar-lein

Report It Cymru

Gwasanaeth lleol a gynhelir gan Cymorth i Ddioddefwyr yw Report It Cymru.

Riportio dros y ffôn

Ffoniwch 101

Mynd i orsaf heddlu

Os byddai’n well gennych siarad â swyddog yn bersonol, gallwn ddarparu amgylchedd diogel a chyfforddus yn unrhyw un o’n gorsafoedd heddlu.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf heddlu leol

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer

Cymorth arall

Rydym yn deall nad ydych efallai’n barod i siarad â ni am yr hyn sydd wedi digwydd. Gall yr elusennau, grwpiau a sefydliadau isod gynnig cefnogaeth, cyngor a ffyrdd i riportio’r digwyddiad heb orfod siarad yn uniongyrchol â’r heddlu.

Cymorth lleol

Cyfeiriaduron Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru
Rhestr o wasanaethau lleol ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Llinell gymorth CALL
Cefnogaeth iechyd meddwl dros y ffôn ac ar y wefan.

Sir Gaerfyrddin

Sir Gâr 50+
Cymorth a chefnogaeth i bobl 50 oed a hŷn.

Pobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin
Elusen annibynnol sy’n cefnogi oedolion sydd ag anableddau dysgu ac awtistiaeth.

Cymdeithas Cymry Pwylaidd
21 Stryd Murray
Llanelli
Sir Gaerfyrddin SA15 1AQ

E-bost: [email protected]
Ffôn: 01554 770867 neu 01554 899950

Ceredigion

Tîm Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth
Manylion cyswllt i gael cymorth ar gyfer oedolion a phlant.

Sir Benfro

Pobl yn Gyntaf Sir Benfro
Elusen annibynnol sy’n cefnogi oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Powys

Pobl yn Gyntaf Powys
Grwpiau hunan-eirioli ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu ledled Powys.

Gwasanaeth Ieuenctid Powys
Cymorth lleol ar gyfer pobl ifanc.

Iechyd Meddwl Powys
Gwasanaethau ar draws y sir.

Mind: Canolbarth a Gogledd Powys
Fersiwn leol o’r elusen iechyd meddwl.

Age UK: Powys
Cymorth ar gyfer pobl oedrannus ar draws y sir.

Siawns Teg
Elusen sy’n canolbwyntio ar gynhwysiant cymdeithasol ar gyfer grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio.

Anabledd Powys
Elusen a arweinir gan ddefnyddwyr sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unigolion anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr ac i fusnesau a sefydliadau.

Cymorth ASD
Beth sydd ar gael ar gyfer pobl ifanc sydd ag anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth.

Cyfeillion Powys
Eich cynorthwyo i ddod o hyd i gwmni os ydych ei angen.

Cymorth Cymru-gyfan

Gwybodaeth Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth Cymru
Cymorth os ydych ar y sbectrwm.

Hafan Cymru
Helpu pobl i fyw’n dda.

Age Cymru
Cefnogaeth ar gyfer dinasyddion hŷn.

Dolenni defnyddiol eraill

Taclo'r Taclau
Elusen genedlaethol sydd â llinell gymorth am ddim ar gyfer riportio troseddau’n ddienw. 

Tell MAMA 
Prosiect cenedlaethol sy’n cefnogi dioddefwyr casineb gwrth-Fwslimiaeth a monitro digwyddiadau gwrth-Fwslimiaeth.

Community Security Trust (CST)
Elusen sy’n diogelu Iddewon Prydeinig rhag digwyddiadau gwrth-semitiaeth a bygythiadau cysylltiedig.

Galop 
Elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i aelodau o’r gymuned LHDT.

Stop Hate UK
Elusen annibynnol sy’n gweithredu gwasanaeth ffôn 24awr am ddim i ddioddefwyr a thystion.