Ffurflen

Mae meysydd sydd wedi’u nodi â * yn orfodol

Preifatrwydd

I ddeall sut mae eich data'n cael ei gasglu a'i brosesu, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd.

 

 

Gwelwch ein hysbysiad preifatrwydd

Rhagymadrodd

Rheolir defnydd a datgeliad data personol yn y Deyrnas Unedig gan Ddeddf Diogelu Data 2018 (y Ddeddf). Dan y Ddeddf mae Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys wedi’i gofrestru’n rheolwr data. Yng ngweddill yr hysbysiad preifatrwydd hwn cyfeirir at Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys fel ni.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro:

 • Sut yr ydym yn casglu, storio, defnyddio, datgelu, cadw a dinistrio data personol drwy wefan Heddlu Dyfed-Powys (cyfeirir at y gweithgareddau hynny hefyd fel prosesu data personol)
 • y camau yr ydym yn eu cymryd i sicrhau bod y data personol yr ydym yn ei brosesu wedi’i ddiogelu’n iawn
 • yr hawliau sydd gan unigolion pan fyddwn yn prosesu eu data personol.

Byddwn yn trin y wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ni wrth ddefnyddio’r wefan hon yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn ei datgelu i unrhyw drydydd parti oni bai bod y gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol i wneud hynny, neu fel yr eglurir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Rydym yn casglu gwybodaeth am ddefnydd y wefan er mwyn cynorthwyo i ddatblygu a gwella gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd, ac i ddiogelu ein systemau rhag defnyddwyr maleisus. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth drwy’r gwahanol weithrediadau sydd ar gael ar y wefan sy’n caniatáu i chi roi gwybodaeth i ni (megis ffurflenni ar-lein a’r gweithgaredd sgwrsio byw) at y dibenion a ddisgrifir yn ddiweddarach yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Ar hyn o bryd mae’r wybodaeth hon yn cynnwys:

 • gwybodaeth a geir gan ein system rheoli cynnwys er mwyn archwilio am beth mae pobl y chwilio, yr hyn y maent yn ei ganfod, ac achlysuron pan na ddychwelir unrhyw ganlyniadau, ac nid yw’n dangos pwy yw’r defnyddwyr unigol
 • gwybodaeth a ddarperir gan ddefnyddwyr mewn ffurflenni ar-lein (at ddibenion sy’n cynnwys riportio troseddau, cyngor a gwybodaeth am riportio troseddau, riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol, defnydd 'Cyfraith Clare', riportio digwyddiadau traffig ar y ffyrdd, a cheisiadau am drwydded arfau tanio) a gweithgaredd sgwrsio byw, a allai ddangos pwy yw defnyddwyr unigol ac unigolion eraill yn dibynnu ar ba wybodaeth a roddir gan y defnyddiwr (efallai y bydd hi’n bosib i ni gael mynediad at wybodaeth a roddir gennych ar ffurflen ar-lein hyd yn oed os nad ydych yn ei chyflwyno, oherwydd sut mae’r wefan wedi’i chreu i gadw ffurflenni sydd wedi’u rhannol lenwi yn awtomatig o bryd i’w gilydd)
 • gwybodaeth ystadegol a geir gan ddefnyddio Google Analytics sydd ddim yn dweud pwy yw defnyddwyr unigol (ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn adran 'Sut ydym ni’n defnyddio cwcis?' yr hysbysiad preifatrwydd hwn)
 • eich cyfeiriad IP a manylion pa borwr yr ydych yn ei ddefnyddio, yr ydym yn eu cofnodi pan fyddwch yn defnyddio ein ffurflenni ar-lein
 • eich cyfeiriad IP, a ddefnyddir i nodi eich lleoliad os ydych yn defnyddio unrhyw nodweddion geoleoliad ar y wefan hon, ac yr ydym yn ei ddefnyddio dim ond i ddangos deunydd perthnasol i chi, ac nad ydym yn ei storio na’i rannu gydag unrhyw drydydd parti.

Beth yw data personol?

Data personol yw unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei thrin sy’n ymwneud â bod dynol adnabyddedig neu adnabyddadwy. ‘Bod dynol adnabyddadwy yw un y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy wybodaeth, yn cynnwys wrth gyfeirio at enw, rhif adnabod, data lleoliad, dyfais adnabod ar-lein neu un neu fwy o ffactorau penodol i hunaniaeth gorfforol, ffisiolegol, genetig, meddyliol, economaidd, diwylliannol neu gymdeithasol y bod dynol hwnnw.

Ein Manylion Cyswllt a Swyddog Diogelu Data

Ein Huned Rheoli Gwybodaeth sy’n rheoli ein cydymffurfedd â diogelu data.

Pennaeth Rheoli Gwybodaeth
Heddlu Dyfed Powys
Pencadlys yr Heddlu
BLWCH POST 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Rydym yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i’n cyfrifoldebau parthed diogelu data. Rydym yn ofalus iawn i sicrhau ein bod yn prosesu eich data personol yn gywir er mwyn cynnal eich ymddiriedaeth a’ch hyder. Gallwch gysylltu â’n Huned Rheoli Gwybodaeth neu ein Swyddog Diogelu Data oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â sut yr ydym yn prosesu eich data personol.

Pam ein bod yn prosesu eich data personol?

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gynnal y gyfraith, atal troseddu, dwyn troseddwyr gerbron llys, a diogelu’r cyhoedd. Er mwyn gwneud hyn rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol i gyflawni ystod o weithgareddau a adnabyddir yn gyffredin fel y ‘diben plismona’. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • atal a datrys troseddau
 • dal ac erlyn troseddwyr
 • diogelu bywyd ac eiddo
 • cadw trefn
 • cynnal cyfraith a threfn
 • cynorthwyo’r cyhoedd
 • gwarchod diogelwch y wlad
 • amddiffyn achosion sifil
 • cyflawni unrhyw ddyletswyddau neu gyfrifoldebau eraill yr heddlu o dan gyfraith gyffredin neu statud

Rydym hefyd yn prosesu data personol at ddibenion sy’n cefnogi’r diben plismona. Mae’r rhain yn cynnwys: recriwtio; gweinyddu gweithwyr presennol a chyn weithwyr, contractwyr, a gwirfoddolwyr; rheoli eiddo ac asedau; rheolaeth ariannol; rheoli cysylltiadau â’r cyfryngau, trin cwynion; ymchwil, yn cynnwys arolygon; a darparu rhaglenni a chefnogaeth addysgol.

Data personol pwy ydym ni’n ei brosesu?

Rydym yn prosesu gwybodaeth yn ymwneud ag ystod o unigolion, sy’n cynnwys:

 • dioddefwyr trosedd
 • tystion trosedd
 • pobl a euogfarnir am drosedd
 • pobl yr amheuir eu bod wedi cyflawni trosedd
 • unigolion sy’n cyflwyno cwynion, gohebiaeth neu ymholiadau
 • cynghorwyr, ymgynghorwyr ac arbenigwyr proffesiynol eraill
 • cyflenwyr
 • cyflogeion presennol a chyn gyflogeion, cadetiaid, asiantau, gweithwyr dros dro ac achlysurol, a gwirfoddolwr
 • cynrychiolwyr unigol yn y rhestr hon, megis rhieni, perthnasau eraill, a phobl sydd ag atwrneiaeth fel rhieni, perthnasau eraill, gwarcheidwaid, a phobl eraill sydd ag atwrneiaeth.

Pa fath o ddata personol ydym ni’n ei brosesu?

Efallai y byddwn yn prosesu data personol yn ymwneud â, neu’n cynnwys, y categorïau canlynol:

 • manylion personol (megis enw, cyfeiriad a manylion bywgraffiadol)
 • amgylchiadau teuluol, ffordd o fyw a chymdeithasol
 • manylion addysg a hyfforddiant
 • tarddiad hiliol neu ethnig
 • safbwyntiau gwleidyddol
 • credoau crefyddol neu gredoau eraill o natur debyg
 • aelodaeth undeb llafur
 • iechyd neu gyflwr corfforol neu feddyliol, wedi’i ddatgan ac a amheuir
 • bywyd rhywiol
 • troseddau (yn cynnwys troseddau honedig)
 • achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau
 • dynodwyr corfforol (yn cynnwys DNA, olion bysedd a samplau genetig neu biometrig eraill)
 • delweddau neu sain wedi’u cofnodi (e.e. o gamerâu corff, teledu cylch cyfyng, neu feddalwedd adnabod wyneb)
 • manylion ariannol
 • nwyddau neu wasanaethau a ddarperir
 • trwyddedau a ddelir (e.e. trwydded yrru neu dystysgrifau arfau tanio)
 • cudd-wybodaeth droseddol
 • gwybodaeth sy’n nodi pa mor agored i niwed yw defnyddwyr, targedu cyson, a/neu statws troseddau casineb
 • cyfeiriadau at gofnodion neu ffeiliau â llaw
 • gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd a diogelwch
 • manylion cwynion, digwyddiadau, a damweiniau
 • safbwyntiau ac asesiadau o swyddogion a staff mewn perthynas â’r unigolion yr ymdrinnir â hwy.

Bydd y mathau o ddata personol yr ydym yn ei brosesu yn amrywio yn dibynnu ar y diben. Ein nod yw prosesu'r isafswm posibl o ddata personol ag sydd ei angen ar gyfer y diben perthnasol. Ni ddylech dybio ein bod yn dal data personol ym mhob un o’r categorïau a nodir ar gyfer pob unigolyn yr ydym yn prosesu data personol ar ei gyfer.

Efallai nad yw’r categorïau a nodir yn gyflawn oherwydd gallwn weithiau gasglu data personol mewn categorïau eraill at y dibenion a ddisgrifir.

O ble ydyn ni’n cael y data personol yr ydym yn ei brosesu?

Rydym yn casglu data personol o amrywiaeth o ffynonellau, yn cynnwys:

 • unigolion sy’n ymweld â’r wefan ac yn rhyngweithio â hi (yn cynnwys drwy lenwi a chyflwyno ffurflenni), a’u perthnasau, gwarcheidwaid a phobl eraill sy’n gysylltiedig â nhw
 • busnesau (yn cynnwys cwmnïau diogelwch, a chyflenwyr nwyddau a gwasanaethau eraill) a sefydliadau sector preifat eraill sy’n gweithio gyda’r heddlu ar strategaethau gwrth-droseddu
 • sefydliadau’r sector gwirfoddol
 • awdurdodau lleol, adrannau llywodraeth genedlaethol a lleol ac asiantaethau (yn cynnwys y Swyddfa Gartref, Cyllid a Thollau EM, ac asiantaethau diogelu preifat)
 • asiantaethau a chyrff gorfodi’r gyfraith eraill (yn cynnwys rhai rhyngwladol)
 • asiantaethau partner sy’n rhan o strategaethau troseddau ac anhrefn
 • cynrychiolwyr cyfreithiol, awdurdodau erlyn, llysoedd a charchardai
 • awdurdodau trwyddedu
 • sefydliadau a gymeradwywyd a phobl sy’n gweithio gyda’r heddlu
 • ombwdsmyn a chyrff rheoleiddio (yn cynnwys Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi)
 • archwilwyr
 • Comisiynwyr Heddlu a Throseddu
 • gwasanaethau brys
 • cyflogwyr presennol, cyn-gyflogwyr neu ddarpar gyflogwyr unigolion
 • cynghorwyr neu ymarferwyr gofal iechyd, cymdeithasol a lles
 • sefydliadau addysg, hyfforddiant a chyrff arholi
 • cysylltiadau busnes a chynghorwyr proffesiynol eraill
 • ein cyflogeion, asiantau a gweithwyr dros dro neu achlysurol eraill
 • unigolion sy’n gwneud ymholiadau neu’n cwyno
 • sefydliadau a chynghorwyr ariannol, ac asiantaethau gwirio credyd
 • sefydliadau cynnal arolygon ac ymchwil
 • cymdeithasau masnach, cyflogwyr; a chyrff proffesiynol
 • y cyfryngau
 • ein systemau teledu cylch cyfyng ein hunain a chamerâu a wisgir ar y corff.

Beth yw ein sail gyfreithiol dros brosesu data personol?

Pan fyddwn yn prosesu data personol at ddibenion plismona ein sail gyfreithiol dros ei brosesu yw bod hyn yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol a roddwyd i ni. Mae ein swyddogaethau a’r awdurdod swyddogol a roddwyd i ni wedi’u nodi, yn bennaf, yn Neddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984, Deddf yr Heddlu 1996, a Deddf Diwygio’r Heddlu 2002.

Pan fyddwn yn prosesu data personol yn ymwneud ag euogfarnau troseddol a throseddau, mae’r prosesu hwnnw yn angenrheidiol am resymau budd y cyhoedd sylweddol ac mae’n cynnwys gweithredu swyddogaeth a roddwyd i ni gan ddeddfiad neu reolaeth y gyfraith. Mae gennym ddogfen polisi briodol (fel sy’n ofynnol o dan y Ddeddf) ar gyfer y prosesu hwnnw.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn prosesu gwybodaeth bersonol am amrywiaeth o resymau sydd ddim yn gysylltiedig â gorfodi’r gyfraith.

Er enghraifft, rydym yn prosesu data personol am y “rhesymau cyfreithlon” canlynol, o dan Erthygl 6(1) (GDPR) er mwyn ein:

 • Cynorthwyo i gyflawni ein “Rhwymedigaethau Cyfreithiol” fel cyflogwr
 • Rheoli “Contractau” gyda’r rheini sy’n darparu nwyddau a gwasanaethau i ni
 • Helpu i gefnogi’r rheini yr ydym yn dod i gysylltiad â nhw, y gellir ei wneud drwy gael eu “Cydsyniad”, neu oherwydd ein “Budd Cyfreithlon”, mae hyn yn cynnwys prosesau i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i’r cyhoedd.
 • Cyflawni tasgau a ystyrir i fod o “Fudd i’r Cyhoedd”.
 •  hil
 •  tarddiad ethnig
 •  gwleidyddiaeth
 •  crefydd
 •  aelodaeth undeb llafur
 •  geneteg
 •  biometreg (pan y’i defnyddir fel dull adnabod)
 •  iechyd
 •  bywyd rhywiol
 • cyfeiriadedd rhywiol

Yn ogystal, mewn perthynas â’n dyletswyddau fel asiantaeth gorfodi’r gyfraith, rydym hefyd yn prosesu euogfarnau troseddol a manylion troseddau o dan Ran 3 Deddf Diogelu Data 2018.

Pan fyddwn yn prosesu data personol am resymau heblaw dibenion plismona bydd ein sail gyfreithiol dros brosesu yn amrywio yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Fel arferol, y sail gyfreithiol berthnasol yw prosesu am y rhesymau canlynol:

 • angenrheidiol er mwyn cyflawni contract
 • angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol (yn cynnwys cyfraith cyflogaeth)
 • er budd y cyhoedd neu at ddibenion swyddogol
 • angenrheidiol i ddiogelu eich budd hollbwysig

ac ar adegau

 • gyda’ch cydsyniad penodol chi (y gallwch ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg).

Pa fesurau diogelwch ydym ni’n eu defnyddio wrth brosesu eich data personol?

Rydym yn ystyried diogelwch yr holl ddata personol sydd o dan ein rheolaeth yn fater difrifol. Rydym yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol ynglŷn â diogelwch, rhannau perthnasol Safon Diogelwch Gwybodaeth ISO27001, a lle bo hynny’n briodol canllawiau Arfer Proffesiynol Awdurdodedig ar Sicrwydd Gwybodaeth y Coleg Plismona.

Rydym yn sicrhau bod polisi, hyfforddiant, mesurau technegol a gweithdrefnol ar waith, yn cynnwys archwilio ac arolygu, er mwyn diogelu ein systemau gwybodaeth electronig ac â llaw rhag cael eu colli neu eu camddefnyddio. Dim ond pan fydd rheswm dilys yr ydym yn rhoi mynediad a hynny o dan ganllawiau llym ynglŷn â pha ddefnydd y gellir ei wneud o unrhyw ddata personol sydd ynddynt. Rydym yn rheoli ac yn gwella ein cydymffurfedd â safonau a chanllawiau perthnasol wedi’u diweddaru er mwyn cael diogelwch digonol ar ddata personol.

Gyda phwy ydym ni’n rhannu eich data personol?

Efallai y byddwn yn datgelu data personol i ystod eang o dderbynwyr mewn unrhyw ran o’r byd (yn cynnwys y tu allan i’r Deyrnas Unedig a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd), yn cynnwys y rheini yr ydym yn derbyn data personol yn wreiddiol ganddynt. Gall derbynwyr gynnwys:

 • asiantaethau gorfodi’r gyfraith
 • busnesau (yn cynnwys cwmnïau diogelwch, a chyflenwyr nwyddau a gwasanaethau eraill) a sefydliadau sector preifat eraill sy’n gweithio gyda’r heddlu ar strategaethau gwrth-droseddu
 • asiantaethau partner sy’n gweithio ar fentrau lleihau troseddu neu ddiogelu
 • asiantaethau a sefydliadau trydydd parti eraill sy’n ymwneud ym maes diogelu ac ymchwilio parthed diogelwch rhyngwladol a domestig
 • awdurdodau lleol, adrannau llywodraeth genedlaethol a lleol ac asiantaethau (yn cynnwys y Swyddfa Gartref, Cyllid a Thollau EM, y Swyddfa Twyll Difrifol, y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, y Fenter Twyll Cenedlaethol ac asiantaethau diogelu preifat
 • Comisiynwyr Heddlu a Throseddu
 • cynrychiolwyr cyfreithiol, awdurdodau erlyn, llysoedd, carchardai, a phartneriaid eraill yn y maes cyfiawnder troseddol
 • darparwyr gwasanaeth cymorth i ddioddefwyr
 • cyrff neu unigolion sy’n gweithio ar ein rhan
 • awdurdodau sy’n gysylltiedig mewn rheoli troseddwyr
 • ombwdsmyn, archwilwyr ac awdurdodau rheoleiddiol
 • cyrff neu unigolion eraill lle bo hynny’n ofynnol o dan unrhyw ddeddfwriaeth, rheolaeth y gyfraith, neu orchymyn llys
 • cyrff neu unigolion eraill lle bo hynny’n angenrheidiol er mwyn atal niwed i unigolion
 • y cyfryngau

Rydym yn penderfynu ar ddatgeliad fesul achos, gan ddatgelu dim ond y wybodaeth bersonol sy’n angenrheidiol at ddiben penodol a gyda rheolaethau a mesurau diogelu priodol ar waith.

Oherwydd y modd mae’r wefan wedi’i chreu, bydd yr holl ffurflenni ar-lein sydd wedi’u cwblhau yn cael eu hanfon yn ddiogel yn awtomatig i dîm TG canolog yr heddlu sy’n gyfrifol am ddarparu Portffolio Plismona Digidol Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, yn ogystal â ni.

Os byddwn yn gwneud datgeliadau y tu allan i’r Deyrnas Unedig a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd i leoliadau sydd heb gyfreithiau diogelu data eang rydym yn gwneud yn siŵr bod digon o fesurau diogelu ar waith i ardystio bod y data personol a ddatgelir wedi’i ddiogelu’n ddigonol.

Am ba mor hir ydym ni’n cadw eich data personol?

Rydym yn cadw eich data personol cyhyd ag sydd ei angen ar gyfer y diben neu’r dibenion penodol yr ydym yn ei ddal.

Os byddwn yn rhoi unrhyw ddata personol amdanoch ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu fe’i cedwir, caiff ei adolygu a’i ddileu yn unol â’r cyfnodau cadw cytunedig yn genedlaethol, a allai gael eu newid o bryd i’w gilydd.

Byddwn yn cadw cofnodion sy’n cynnwys data personol yn ymwneud ag ymchwiliadau troseddol, cudd-wybodaeth, diogelwch y cyhoedd, a chadwraeth yn unol â Chanllawiau'r Coleg Plismona ar reoli Gwybodaeth yr Heddlu.

Beth yw eich hawliau ynglŷn â’ch data personol yr ydym yn ei brosesu, a sut allwch chi eu harfer?

O dan y Ddeddf mae gennych nifer o hawliau y gallwch eu harfer parthed y data personol yr ydym yn ei brosesu amdanoch. Nid oes yn rhaid i chi dalu i arfer eich hawliau (oni bai am ffi resymol os yw eich cais am fynediad yn amlwg yn ddi-sail neu’n eithafol ond rydym yn cytuno i’w gyflawni beth bynnag).

Weithiau bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych er mwyn ein helpu i gadarnhau pwy ydych chi a sicrhau eich awdurdod i arfer yr hawliau.

Hawl Mynediad: Gallwch wneud cais i gael gweld y data personol yr ydym yn ei ddal amdanoch am ddim. Fel arfer byddwn yn ei ddarparu o fewn un mis o dderbyn eich cais oni bai bod yna eithriad. Gallwch wneud cais am fynediad at y data personol yr ydym yn ei ddal amdanoch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Yr Hawl i gael Gwybod: Mae gennych hawl i gael gwybod sut yr ydym yn cael gafael ar eich data personol a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, ei gadw a’i storio, a gyda phwy yr ydym yn ei rannu. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi’r wybodaeth honno i chi, yn ogystal â dweud wrthych beth yw eich hawliau o dan y cyfreithiau perthnasol.

Yr Hawl i Gywiro: Os ydym yn dal data personol amdanoch sy’n anghywir neu’n anghyflawn mae gennych hawl i ofyn i ni ei gywiro. Gallwch ofyn i ni gywiro eich data personol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Byddwn yn rhoi ateb i chi o fewn un mis oni bai bod eich cais yn gymhleth.

Yr Hawl i Ofyn am Ddileu: O dan rai amgylchiadau mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich data personol er mwyn atal iddo barhau i gael ei brosesu lle nad oes cyfiawnhad dros ein bod yn parhau i’w gadw. Yr amgylchiadau sy’n fwyaf tebygol o fod yn berthnasol yw:

 • pan nad yw’n angenrheidiol mwyach i gadw eich data personol mewn perthynas â’r diben y gwnaethom ei gasglu a’i brosesu yn wreiddiol;
 • pan fyddwch yn tynnu eich cydsyniad yn ôl i ni ddal eich data personol os ydym yn dibynnu ar eich cydsyniad i’w ddal.

Nid yw hawl dileu yn berthnasol os ydym yn prosesu eich data personol:

 • er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • ar gyfer cyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu wrth weithredu awdurdod swyddogol
 • ar gyfer sefydlu, arfer neu amddiffyn honiadau cyfreithiol
 • er mwyn arfer hawl rhyddid mynegiant a gwybodaeth
 • ar gyfer cyflawni dibenion er budd y cyhoedd, ymchwil gwyddonol, ymchwil hanesyddol neu ddibenion ystadegol lle mae dileu yn debygol o’i gwneud hi’n amhosibl cyflawni neu amharu’n ddifrifol ar y prosesu hwnnw.

Os ydych am ofyn i ni ddileu eich data personol gallwch wneud hynny gan ddefnyddio’r manylion cyswllt yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Byddwn yn ymateb i chi o fewn un mis oni bai bod eich cais yn gymhleth.

Yr Hawl i Gyfyngu ar Brosesu: O dan rai amgylchiadau mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol. Gallai hyn fod mewn achosion tebyg i’r canlynol:

 • rydych yn herio cywirdeb eich data personol tra ein bod yn gwirio ei gywirdeb
 • mae eich gwybodaeth wedi cael ei phrosesu’n anghyfreithlon a’ch bod yn gwrthwynebu ei bod yn cael ei ddileu ac wedi gofyn am gyfyngiad yn lle hynny
 • nid ydym angen eich data personol mwyach ond rydych chi ei angen er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn honiad cyfreithiol ac nad ydych am i ni ei ddileu.

Gallwch ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Yr Hawl i Gludadwyedd Data: Mae gennych hawl i gael gafael ar ac ailddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at eich dibenion eich hun, gan ei throsglwyddo o un amgylchedd i un arall. Mae’r hawl hwn ond yn berthnasol i ddata personol a ddarperir gan unigolyn, lle bo’r prosesu yn seiliedig ar eu cydsyniad neu ar gyfer cyflawni contract a phan fo’r prosesu hwnnw yn cael ei wneud drwy ddull awtomataidd. Os hoffech drafod yr hawl hwn, gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Yr Hawl i Wrthwynebu: mae gennych yr hawl i wrthwynebu’r canlynol:

 • prosesu’n seiliedig ar fudd cyfreithlon neu gyflawniad tasg er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol
 • prosesu eich gwybodaeth ar gyfer ymchwil ac ystadegau gwyddonol a hanesyddol
 • marchnata uniongyrchol.

Rhaid i wrthwynebiad fod ar sail sy’n ymwneud â’ch sefyllfa benodol. Os ydych chi eisiau arfer eich hawl i wrthwynebu gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Hawliau’n ymwneud â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd: Mae gennych hawl i beidio â bod yn destun penderfyniad pan ei fod wedi’i seilio dim ond ar brosesu awtomataidd (yn cynnwys proffilio) ac sy’n creu effaith gyfreithiol neu o arwyddocâd tebyg arnoch chi. Nid yw’r hawl hwn yn berthnasol os yw’r penderfyniad wedi cael ei awdurdodi gan y gyfraith, yn angenrheidiol ar gyfer cytuno i neu gyflawni contract, neu ei fod yn seiliedig ar eich cydsyniad. Rydym yn annhebygol o wneud penderfyniad awtomataidd oherwydd bod ein prosesau yn cynnwys rhyw fath o ryngweithio a gwneud penderfyniadau dynol. Proffilio yw unrhyw ffurf ar brosesu data personol yn awtomataidd wedi’i fwriadu i werthuso agweddau personol penodol amdanoch er mwyn darogan pethau megis eich ymddygiad, diddordebau, symudiadau neu berfformiad yn y gwaith. Nid ydym yn cynnal unrhyw broffilio awtomataidd ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio awtomataidd gallwch eu gofyn drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Sut ydym ni’n defnyddio cwcis?

Darn o wybodaeth sy’n cael ei storio ar eich cyfrifiadur yw 'cwci' sy’n caniatáu i weinyddion y we gasglu gwybodaeth am eich ymweliad â’r wefan hon. Mae’n cadw swm bychan o ddata ar eich cyfrifiadur, y bydd y wefan wedyn yn ei ddefnyddio pan fyddwch yn ailymweld.

Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon er mwyn gwella profiad defnyddwyr ac ar gyfer ymarferoldeb hanfodol. Nid ydym yn eu defnyddio at ddibenion adnabod, monitro na phroffilio. Er mwyn canfod sut i wrthod, dileu neu ddiweddaru eich dewisiadau o ran cwcis yn eich porwr bydd angen i chi wybod pa borwr a pha fersiwn ohono rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae gan y rhan fwyaf o borwyr ganllawiau ar sut i addasu gosodiadau cwcis yn eu dewislen 'Help'.

Rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol ar y wefan am y rhesymau a esbonnir isod.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:    

Universal Analytics

Enw’r cwci Amser dod i ben 

Diben

_ga

Dwy flynedd

Defnyddir y cwci hwn i wahaniaethu rhwng defnyddwyr, sy'n ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'n gwefan

_gat

Deg munud

Mae'n cael ei ddefnyddio i reoli pa mor gyflym y bydd ceisiadau am weld tudalen yn cael eu gwneud.

Google Analytics

Enw’r cwci Amser dod i ben 

Diben

_utma

Dwy flynedd Fel _ga, mae hwn yn rhoi gwybod i ni os ydych wedi ymweld o’r blaen, fel y gallwn gyfrif faint o’n hymwelwyr sy’n newydd i’r wefan neu i dudalennau penodol

_utmb

30 munud Mae hwn yn gweithio gydag _utmc i gyfrif cyfartaledd yr amser rydych chi'n ei dreulio ar y wefan

_utmc

Pan fyddwch yn cau’r porwr Mae hwn yn gweithio gydag _utmb i ganfod pan fyddwch yn cau eich porwr

_utmz

Chwe mis Mae hwn yn dweud wrthym sut y cyrhaeddoch y wefan hon (e.e. o wefan arall neu beiriant chwilio)

Os nad ydych eisiau anfon gwybodaeth at Google Analytics, gallwch ddefnyddio ychwanegyn porwr optio allan Google neu gallwch ffurfweddu eich porwr er mwyn eich galluogi i ddewis ba gwcis yr ydych yn caniatáu iddynt gael eu creu.

Gwasanaethau ‘ail-farchnata’

Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau Google Doubleclick a Facebook Pixel i dracio gweithgarwch ymwelwyr â’r wefan sy’n deillio o ffynonellau cyfryngau. Rydym yn defnyddio data wedi’i ddienwi o’r gwasanaeth hwn i wneud y gorau o’n gweithgarwch marchnata ar-lein ar gyfer recriwtio. Mewn rhai achosion efallai y byddwn yn defnyddio gwasanaethau ‘ail-farchnata’ i dargedu ein hysbysebion i chi yn seiliedig ar eich defnydd blaenorol o’n gwefan pan fyddwch yn ymweld â gwefannau eraill sydd wedi’u cynnwys mewn rhwydwaith hysbysebu ar-lein. Os nad ydych am gael eich tracio yn y modd hwn, gallwch optio allan drwy’r canlynol:

Cwcis sesiwn

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn i’n galluogi i nodi ceisiadau gan yr un porwr yn ystod cyfnod amser cyfyngedig, a rhoi ffordd i gofio newidiadau i dudalennau, eitem neu ddata a ddewiswyd, ar gyfer cyfnod y sesiwn honno.

Mae cwcis sesiwn yn hollbwysig i’r wefan weithio ac fe’u gosodir pan fyddwch yn cyrraedd y wefan. Bydd y cwcis hynny’n cael eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Negeseuon gwefan

Efallai y byddwch yn gweld negeseuon naid ar ein gwefan. Er enghraifft, neges naid yn esbonio ein defnydd cwcis. Unwaith eich bod wedi gweld y negeseuon hyn rydym yn storio cwcis er mwyn gwneud yn siŵr nad ydym yn dangos yr un neges i chi eto.

Sut y gallwch gwyno

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy’n rheoleiddio prosesu data personol. Gallwch gwyno wrth yr ICO os ydych yn anfodlon gyda sut yr ydym wedi prosesu eich data personol.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

Rhif Llinell Gymorth: 0303 123 1113
Cwyno ar wefan ICO

Dyddiad y diweddariad a’r newidiadau diwethaf

Gwnaethom ddiweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 13 Ionawr 2020. Rydym yn adolygu’r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd ac yn ei ddiweddaru os bydd unrhyw wybodaeth ynddo yn newid.

Eich manylion

Cyfeiriad

Eich man gwaith neu astudio

Cyfeiriad