Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Ychwanegwch arf (au) tanio neu ffrwydron rhyfel eraill at dystysgrif gyfredol

Sut mae gwneud cais?

Gallwch wneud cais ar-lein neu drwy'r post.

 

Faint mae'n ei gostio?

Cewch ychwanegu bwledi neu getris yn rhad ac am ddim.

Mae ychwanegu arfau tanio’n costio £20.

 

Gwneud cais ar-lein

Cam 1: llenwch y ffurflen ar-lein

Bydd arnoch angen y manylion hyn:

 • manylion yr arf(au) tanio yr hoffech eu hamrywio a pham
 • ffotograff o’ch tystysgrif bresennol (ar ffurf .jpg neu .jpeg)
 • manylion unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol sydd gennych
 • enw a chyfeiriad eich meddyg teulu neu’ch meddygfa bresennol yn y Deyrnas Unedig
 • manylion unrhyw euogfarnau blaenorol
 • manylion cerdyn debyd neu gerdyn credyd i wneud eich taliad ar-lein

 

Cam 2: Postiwch eich tystysgrif arf tanio gyfredol at:

Adran Arfau Saethu
Heddlu Dyfed-Powys
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

 

Sylwch: os oes angen ichi ddiweddaru manylion eich meddyg teulu, gallwch wneud hynny ar-lein yma.

 

Gwneud cais drwy’r post

Cam 1: Lawrlwythwch, llenwch a llofnodwch y Cais i Amrywio Tystysgrif Arf Tanio (Ffurflen 201V).

Bydd arnoch angen y manylion hyn:

 • eich tystysgrif arfau tanio gyfredol
 • enw a chyfeiriad eich meddyg teulu neu’ch meddygfa bresennol yn y Deyrnas Unedig
 • unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol
 • unrhyw euogfarnau blaenorol
 • yr arf(au) tanio yr hoffech eu hamrywio a pham

 

Cam 2: Does dim tâl am gynyddu bwledi neu getris. Ar gyfer arfau tanio ychwanegol, gwnewch siec neu archeb bost am £20, yn daladwy i Gomisiynydd Heddlu a Throseddau. Allwn ni ddim derbyn arian parod.

 

Cam 3: Ar ôl ei llenwi, postiwch y ffurflen, y siec neu’r archeb bost a’ch tystysgrif arfau tanio gyfredol i:

Adran Arfau Saethu
Heddlu Dyfed-Powys
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

 

Sylwch: Mae ein swyddfeydd ar safle diogel nad yw'n agored i'r cyhoedd. Dim ond post sy’n cael ei ddosbarthu gan y Post Brenhinol sy’n cael ei dderbyn gan y staff. Allwn ni ddim derbyn eitemau sy’n cael eu danfon yn bersonol neu gan negesydd.

 

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi wneud cais?


Anfonwn eich cyfeirnod atoch ar gyfer eich cofnodion a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu os oes angen inni ofyn am ragor o wybodaeth neu drefnu ymweliad â’ch cartref. Fel arall, fe ddylech chi gael eich tystysgrif wedi'i diweddaru o fewn wyth wythnos.

 

Dechrau