Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif arf tanio

Sut mae gwneud cais?

Gallwch chi wneud cais ar-lein neu drwy’r post.

Pa ffordd bynnag rydych chi’n ei dewis, bydd angen i chi ddarllen y nodiadau canllaw cyn gwneud cais. Darllen y nodiadau canllaw


Beth yw’r gost?

£88 yw’r gost.

Sylwer: Os byddwch yn gwneud cais ar-lein bydd angen i chi dalu ar-lein hefyd. Does dim modd i ni dderbyn sieciau ar gyfer cais ar-lein.


Pa mor hir mae’n ei gymryd?

Mae’n gallu cymryd hyd at 12 i 15 wythnos i roi tystysgrif newydd.

Mae hyn yn dibynnu ar gael ffurflen gyflawn. Os oes rhaid i'r Adran Arfau Saethu gysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth, gallai gymryd hirach i brosesu eich cais.


Bydd angen y canlynol arnoch i gwblhau eich cais (ar-lein neu drwy’r post)

Eich manylion cyswllt, gan gynnwys:

 • cyfeiriad e-bost
 • rhif ffôn
 • manylion cyswllt yn y gwaith (os nad ydych yn ddi-waith neu wedi ymddeol)
 • cyfeiriadau blaenorol os nad ydych wedi byw yn eich cyfeiriad presennol am fwy na phum mlynedd 


Gwybodaeth iechyd a meddygol:

 • manylion unrhyw gyflyrau perthnasol sydd angen eu datgelu (mae rhestr o’r rhain yn y nodiadau canllaw)
 • cyfeiriad, cost post a rhif ffôn eich meddyg teulu neu bractis
 • gwybodaeth am eich meddyg teulu neu bractis blaenorol os nad ydych wedi cofrestru â’ch meddyg teulu neu bractis presennol am ddeng mlynedd neu fwy
 • os, yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf, bod cyfnodau lle nad oeddech wedi cofrestru â meddyg teulu neu bractis yn y DU, bydd angen gwybodaeth arnom am hyn a byddwn yn gofyn pam, ac a oes unrhyw wybodaeth y gallwch ei rhoi i ni am hyn, er enghraifft os oeddech yn y lluoedd arfog ac wedi eich lleoli dramor
 • eich ffurflen meddyg teulu wedi’i llenwi – bydd angen i chi lwytho hon i lawr a gofyn i’ch meddyg teulu ei llenwi, a’i hanfon atom gyda’ch cais. 


Manylion am unrhyw droseddau neu rybuddion ysgrifenedig (gan gynnwys goryrru ond nid troseddau parcio na hysbysiadau cosb benodedig):

 • manylion y drosedd, gan gynnwys y dyddiad (mis a blwyddyn)


Manylion am yr arf(au) tanio a’r bwledi a chetris rydych yn bwriadu eu caffael:

 • calibr, math, rheswm dros eu cael
 • calibr a faint o fwledi a chetris
 • trefniadau diogelwch – sut a ble y bydd yr arf(au) tanio’n cael ei storio, a fydd y trefniadau’n rhai ar y cyd (ac os felly, manylion pwy sy’n rhannu’r trefniadau hyn)


Manylion dau ganolwr rydych wedi’u hadnabod am fwy na dwy flynedd, gan gynnwys:

 • eu dyddiad a’u man geni
 • eu gwaith
 • manylion cyswllt

Sylwch: ni all canolwyr fod yn aelod o’ch teulu, yn swyddog heddlu neu’n staff heddlu sy’n gwasanaethu, neu’n ddeliwr arfau tanio cofrestredig.


Llun:

 • un llun ar ffurf pasbort nad yw’n fwy na 1MB o faint ac sy’n llun .jpg/.jpeg


Taliad:

 • manylion cerdyn credyd neu ddebyd i dalu ar-lein

 

Ymgeiswyr o dramor:

 • os nad ydych yn un o wladolion y DU, bydd angen i chi ddarparu gwiriad cofnod troseddol o’ch gwlad wreiddiol gyda’ch cais. Bydd angen i chi dalu am hyn. Dyma fwy o wybodaeth am sut mae cael gwiriad cofnod troseddol. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn fel rhan o’ch cais.


Gwneud cais ar-lein

Cam 1: Llenwch fersiwn ar-lein y ffurflen.

Cam 2: Llwythwch eich llun i fyny gyda’ch cais.

Cam 3: Talwch ar-lein.

Cam 4: E-bostiwch eich ffurflen meddyg teulu wedi’i llenwi at y adran arfau saethu

Sicrhewch fod gennych eich ffurflen meddyg teulu wedi ei chwblhau yn barod i'w chyflwyno i'r tîm Arfau Saethu cyn dechrau eich cais. Bydd ceisiadau'n cael eu gwrthod lle na ddarperir ffurflen meddyg teulu.

 
Bydd hi’n cymryd tua 20 munud i lenwi’r ffurflen hon ac ni fyddwch yn gallu cadw eich cais wrth fynd, felly bydd rhaid ei llenwi ar un tro. 

Cliciwch y botwm ‘Dechrau’ isod i ddechrau eich cais ar-lein.

Gwneud cais drwy’r post 

Cam 1: Llwythwch y ffurflen gais ar gyfer tystysgrif arf tanio i lawr (Ffurflen 201), a’r ffurflen meddyg teulu

Cam 2: Argraffwch, llenwi a llofnodi’r ffurflenni.

Cam 3: Atodwch un llun ar ffurf pasbort (45mm o uchder x 35mm o led) at eich ffurflen 201.

Cam 4: Gwneud siec am £88 yn daladwy i Comisiynydd Heddlu a Throseddu Heddlu Dyfed-Powys.

Ni allwn dderbyn arian parod nac archebion post.

Cam 5: Postiwch eich ffurflenni 201 a gwybodaeth feddygol wedi’u llenwi, gyda’ch siec neu archeb bost, i:

Adran Arfau Saethu
Heddlu Dyfed-Powys
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF


Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu fod angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth.

 

Dechrau