Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif i feddu llai na 15kg o ffrwydron i’w defnyddio mewn digwyddiad ail-greu

Sut mae gwneud cais?

Cam 1: Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â Rheoliadau Ffrwydron 2014.

Cam 2: Lawrlwythwch a llenwi’r ffurflen Cais am Dystysgrif Ffrwydron (Ffurflen ER4A). 

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • eich cyfeiriadau cartref yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf
  • eich tystysgrif arf tanio neu ddryll (os yw’n berthnasol)
  • tystysgrifau ffrwydron blaenorol (os yw’n berthnasol)
  • unrhyw euogfarnau blaenorol
  • unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu iechyd meddwl

Hefyd ar y ffurflen hon bydd angen i chi nodi a ydych yn bwriadu caffael yn unig, neu gaffael a chadw’r ffrwydron.

Cam 3: Postiwch y ffurflen wedi'i llenwi i:

Adran Arfau Saethu
Heddlu Dyfed-Powys
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Beth yw’r gost?

Does dim rhaid talu i wneud cais.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu fod angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth.