Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif i gaffael a storio rhwng 15kg a 2000kg o ffrwydron

Sut mae gwneud cais?

Cam 1: Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â Rheoliadau Ffrwydron 2014.

Cam 2: Lawrlwythwch a llenwi’r ffurflen Cais am drwydded storio o dan Reoliadau Ffrwydron 2014 (Ffurflen ER2).

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • cyfeiriad y storfa ffrwydron
  • y ffrwydron i’w cadw, a symiau

Cam 3: Edrychwch ar Reoliadau Iechyd a Diogelwch a Niwclear (Ffioedd) 2016 i ddod o hyd i’r ffi ar gyfer eich cais.

Gwneud siec am y swm hwn yn daladwy i Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys.

Cam 4: Postiwch y ffurflen wedi'i llenwi i:

Adran Arfau Saethu
Heddlu Dyfed-Powys
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Beth yw’r gost?

Mae ffioedd gwahanol yn dibynnu ar ble bydd y ffrwydron yn cael eu storio a hyd y dystysgrif. Canfod y ffioedd bydd yn rhaid i chi eu talu. 

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu fod angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth.