Sefydlwyd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus gan Adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac mae’n nodi bod yn rhaid i awdurdod cyhoeddus, wrth arfer ei swyddogaethau, roi sylw dyledus i’r angen i:

  • ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth ac ymddygiadau eraill a waherddir o dan y Ddeddf;
  • hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r sawl nad ydyw; a
  • meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rheiny nad ydynt.

Y nodweddion gwarchodedig perthnasol fel y’u nodir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yw: oed; anabledd; ailbennu rhywedd; beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gred; rhyw; cyfeiriadedd rhywiol.

Gwybodaeth sy’n Berthnasol i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Mae Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol) 2011 yn darparu bod yn rhaid i awdurdod cyhoeddus gyhoeddi gwybodaeth i ddangos ei gydymffurfiaeth â’r ddyletswydd cydraddoldeb cyffredinol. Ceir hyd i wybodaeth mewn perthynas â Monitro Cyflogaeth Nodweddion Gwarchodedig drwy’r ddolen isod.

Mae gwybodaeth am gwynion ar gael ar dudalen gwe ein Hadran Safonau Proffesiynol.

Dydyn ni ddim yn dal data cyfanredol ar gyfer pob nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar hyn o bryd. Mae data cyfanredol yn cael ei ddal am Gyfeiriadedd Rhywiol a Chrefydd neu Gred mewn perthynas â rhai o’n harferion cyflogaeth a gwasanaethau. Ar ôl derbyn cyngor gan y Gymdeithas Genedlaethol Heddlu Trawsrywiol yn 2008, penderfynom yn erbyn casglu gwybodaeth am aelodau o staff neu ddefnyddwyr gwasanaeth trawsrywiol, ar wahân i ddata sy’n berthnasol ar gyfer digwyddiadau neu droseddau casineb. Mae trafodaethau’n cael eu cynnal ar hyn o bryd ynghylch pa un ai a ddylid, a sut ddylid, casglu gwybodaeth mewn perthynas ag amrediad ehangach o arferion cyflogaeth a gwasanaethau, ac ar gyfer yr holl nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Lawrlwytho