A hoffech chi dod yn Cadet Gwirfoddol yr Heddlu? Rydyn ni'n recriwtio nawr! 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal cynllun cadetiaid heddlu gwirfoddol ledled yr ardal heddlu. Mae’r cynllun wedi’i anelu at bobl ifanc rhwng 14 (blwyddyn 10 yn ysgol) a 17 oed. Nod y cynllun yw:

  • hyrwyddo dealltwriaeth ymarferol o blismona
  • annog ysbryd o fenter a dinasyddiaeth dda
  • darparu cyfleoedd gwirfoddoli sy’n helpu ac yn dylanwadu ar y ffordd y mae’r heddlu’n ymddwyn, gan roi llais ichi yn eich cymuned
  • Annog pobl ifainc i chwarae rhan weithredol yn eu cymuned.

Nid yw’r cynllun wedi’i lunio i fod yn ffordd ar gyfer ymuno â’r heddlu pan fyddwch chi’n 18 oed, ond bydd yn rhoi cyfle ichi wella eich CV pan ddaw’r amser ichi wneud cais am swydd neu’r brifysgol.  

Fel cadét heddlu gwirfoddol, cewch fewnwelediad unigryw i’r ffordd y mae’r gwasanaeth heddlu’n gweithio. Beth yn union yw lladrad? Sut mae’r heddlu’n ymchwilio i ddigwyddiadau? Sut ydych chi’n defnyddio radio’r heddlu? Byddwch chi’n derbyn lifrai ac yn dysgu am bwerau a gweithdrefnau’r heddlu. Hefyd, cewch gyfle i gynorthwyo timoedd plismona lleol a dylanwadu arnynt, a gwella’r gwasanaeth a roddwn i’n cymunedau.

Mae'r unedau cadetiaid yn cwrdd am 2 awr bob wythnos. Disgwyliwn ichi fod yn bresennol bob wythnos a chymryd rhan lawn a gweithredol yn y gweithgareddau a digwyddiadau.

Cewch gyfleoedd hefyd i weithio gyda’ch cymuned leol a’i gwella drwy wirfoddoli. Mae ein cadetiaid yn darparu gwasanaethau i'n gymunedau yn rheolaidd, megis marcio beiciau, glanhau'r traeth, ac yn cynnig cyngor atal troseddau i aelodau'r cyhoedd. Maen nhw hefyd yn cefnogi ymgyrchoedd a digwyddiadau, yn cynnwys ceisio prynu nwyddau sydd â chyfyngiad oed, megis alcohol fel rhan o ymgyrchoedd gorfodi, ac yn marsialu rasys hwyl. Gofynnwn am ymrwymiad o dair awr o leiaf o wirfoddoli bob mis.

Y cadetiaid eu hunain sy’n dewis nifer o’r ymgyrchoedd, felly os oes rhywbeth sy’n bwysig i chi, bydd eich arweinwyr yn eich cynghori a’ch mentora i arwain newid cadarnhaol yn eich ardal.

Ar hyn o bryd, mae gennym unedau sy’n cwrdd yn y Drenewydd, Aberhonddu, Rhydaman, Caerfyrddin, Llanelli, Aberteifi, Hwlffordd, a Doc Penfro.

Os hoffech ymuno â ni fel Cadet Gwirfoddol yr Heddlu, anfonwch e-bost at [email protected] erbyn Mehefin 15, 2021, a byddwn y danfon pecyn ymgeisio atoch. 

Mae rhagor o wybodaeth am gadetiaid gwirfoddol yr Heddlu ar gael hefyd ar www.vpc.police.uk.


Allwch chi fod yn arweinydd cadetiaid? 

Os hoffech wirfoddoli i fod yn arweinydd cadetiaid, rhaid ichi fod yn 18 oed neu hŷn. Yn ddelfrydol, dylai fod gennych brofiad o weithio gyda phlant neu bobl ifainc, neu ddiddordeb a dawn yn y maes hwn. Yr ydym bob amser yn chwilio am bobl sy’n barod i ymrwymo ychydig oriau’r wythnos i weithio gyda phobl ifainc. Wrth inni barhau i ehangu, yr ydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n oedolion i ymuno â’n hunedau yn y Drenewydd, Aberhonddu, Rhydaman, Llanelli, Caerfyrddin, Aberteifi, Hwlffordd, a Doc Penfro, neu helpu i sefydlu uned newydd unrhyw le yn ardal Dyfed-Powys.

Mae unedau cadetiaid yn cwrdd bob wythnos am ddwy awr, ac mae pob cadét yn cytuno i gyflawni tair awr y mis o waith gwirfoddol. Disgwyliwn i arweinwyr fedru cynorthwyo’n rheolaidd â’r gweithgareddau hyn. Byddwn yn rhoi’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch i gyflwyno’r rhaglen orau ar gyfer ein pobl ifainc. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant mewn perthynas â diogelu, hyfforddiant a gweithio gyda phobl ifainc.

Mae cyfleoedd pellach ar gyfer arweinwyr gwirfoddol sy’n oedolion yn cynnwys cymwysterau arweinydd alldaith, cymwysterau chwaraeon ac ennill sgiliau arwain a chyflwyno. Ynghyd â’r rhain, byddwch chi’n cael gweld y gorau o bobl ifainc Dyfed-Powys a’u gwylio’n tyfu a datblygu o dan eich arweiniad.

Os ydych chi eisiau dod yn arweinydd cadetiaid, bydd angen ichi wneud cais i fod yn wirfoddolwr cefnogi’r heddlu ac ymgymryd â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r broses yn syml, ac mae’n ein galluogi i sicrhau bod gennym y bobl iawn yn gweithio gyda’n cadetiaid.  

Yr ydym yn recriwtio arweinwyr gwirfoddol sy’n oedolion drwy gydol y flwyddyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ac eisiau gwneud cais neu gael sgwrs am y rôl, anfonwch e-bost at [email protected]