Gofynion oed

Rhaid ichi fod yn 18 oed o leiaf ar y dyddiad cau ar gyfer y swydd wag, neu chyn hynny.

Gofynion cenedlaetholdeb

Mae’n bosibl y bydd angen i wladolion tramor a dinasyddion y DU sydd wedi byw tramor aros peth amser ar gyfer cliriad fetio a diogelwch. Rhaid i bob ymgeisydd gael ei fetio i’r un safon cyn penodi.

Mae'n rhaid i chi fod yn Ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd o'r Gymuned Ewropeaidd/Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn ddinesydd y Gymanwlad neu'n ddinesydd tramor heb unrhyw gyfyngiadau aros yn y Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid i chi hefyd fod wedi byw yn y DU yn barhaol am gyfnod o dair blynedd, heb unrhyw seibiannau, cyn y dyddiad yr ydych yn llofnodi’ch ffurflen gais. Mae’r cyfnod tair blynedd yn cyfeirio at y cyfnod yn union cyn gwneud cais.

Mae hyn er mwyn bodloni’r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg gan nad oes gan Wasanaeth Heddlu Prydain ffordd o hwyluso gwiriadau fetio tramor i’r graddau sy’n ofynnol o’r rhai sydd wedi preswylio yn y DU ar hyn o bryd.

Ni ellir penodi ymgeiswyr nad oes modd eu fetio.

Dylid nodi bod y Prif Swyddog yn cadw’r hawl i wrthod cyflogaeth heb roi rheswm o dan Adran 6 Deddf Heddlu 1966 a Deddf yr Heddlu (yr Alban) 1967.

Addysg

Rhaid bod gennych raddau TGAU A-C mewn Mathemateg a’r Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Trwydded Yrru

Bydd angen trwydded yrru lawn arnoch er mwyn ymuno fel swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu. Disgwylir ichi lwyddo ym mhrawf gyrru’r heddlu yn ystod eich cyfnod prawf. 

Cofnod Troseddol

Yn ddelfrydol, ni ddylai fod gennych gofnod troseddol. Fodd bynnag, ni fydd rhai mân droseddau’n eich atal rhag ymuno â’r gwasanaeth heddlu. Nid oes modd inni ddweud wrthych cyn ichi gyflwyno cais pa un ai a fydd eich cofnod euogfarnau’n effeithio ar eich cais. Pennir hyn drwy’r wybodaeth lawn a chyfrinachol a ddarperir yn ystod y broses recriwtio a dethol.

Rhaid ichi gynnwys euogfarnau sydd wedi darfod o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (drwy rinwedd darpariaethau Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975) neu unrhyw gysylltiad â’r heddlu trafnidiaeth, milwrol neu sifil.  

Tatŵau/tyllau

Gellir ystyried penodi ymgeiswyr sydd â thatŵau, tyllau neu addasiadau eraill i’r corff sy’n amlwg os yw’r heddlu’n teimlo nad yw’r achos unigol yn torri’r Cod Ymddygiad neu’n risg i iechyd a diogelwch swyddogion a staff.

Mae gan swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu gyfrifoldeb arbennig i ymddwyn yn deg a diduedd yn eu holl gysylltiadau â’r cyhoedd a chydweithwyr. Bydd nifer, amlygrwydd a maint tatŵau’n ffactorau i’w hystyried o ran yr argraff y gallant roi i eraill neu danseilio urddas ac awdurdod rôl swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu. Ni dderbynnir ymgeiswyr sydd â thatŵ sy’n cael ei ystyried yn anghwrtais, yn anweddus, yn amrwd, yn hiliol, yn rhywiaethol, yn sectyddol, yn homoffobig, yn dreisgar neu’n fygythiol. Disgwylir ichi ddarparu ffotograffau o’ch tatŵs wrth wneud cais os ydynt ar eich wyneb, gwddf, elinau, arddyrnau, neu’ch dwylo. Holwch y Tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth.  

Statws ariannol

Caiff statws ariannol pob ymgeisydd ei wirio.

Cynhelir y gwiriadau hyn oherwydd mae gan swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu fynediad at wybodaeth freintiedig, a allai eu gwneud yn agored i lygredigaeth.

Caiff unrhyw ymgeiswyr sydd â dyfarniadau Llys Sirol yn eu herbyn nad ydynt wedi'u bodloni, neu sydd wedi eu cofrestru'n fethdalwyr â symiau sy'n ddyledus o hyd, eu gwrthod. Os ydych wedi talu eich dyledion methdalu yna bydd angen i chi ddarparu Tystysgrif Boddhad gyda'ch cais.

Fetio biometrig

Fel rhan o’n proses fetio diogelwch, rhaid i bob ymgeisydd sy’n gwneud cais i fod yn swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu dderbyn gwiriad fetio biometrig. Bydd hyn yn cynnwys casglu sampl o’ch DNA a chofnod o’ch olion bysedd yn ystod y broses recriwtio. Os fyddwch chi’n llwyddiannus yn ystod y broses recriwtio, bydd eich sampl DNA a’ch olion bysedd yn cael eu hanfon i’w dadansoddi cyn y cewch gynnig swydd.  

Bydd canlyniadau eich sampl DNA a’ch olion bysedd yn cael eu gwirio yn erbyn y cronfeydd data lleol a chenedlaethol perthnasol cyn ichi ymuno â’r heddlu. Gwneir hyn er mwyn sicrhau nad ydych wedi dod i sylw'r heddlu mewn modd andwyol o'r blaen, nad ydych wedi ein hysbysu ohono, a hefyd nad ydych yn gysylltiedig ag unrhyw leoliadau troseddau sydd heb eu datrys.

Bydd angen ichi gydsynio i’r broses hon cyn gwneud cais i fod yn swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu. Ni fydd yn bosibl symud ymlaen â chais unrhyw ymgeisydd sydd ddim yn cydsynio i’r broses fetio biometrig ar adeg gwneud cais. 

Iechyd

Gall swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu ddod ar draws sefyllfaoedd ingol, trawma a gwrthdaro corfforol, a gweithio oriau hir ar batrwm sifft amrywiol rhwng 8am a 10pm. Mae angen iddynt fod yn ddigon cryf i ymdopi â gofynion a phwysau’r rôl. Gan hynny, rhaid bod iechyd corfforol a meddyliol ymgeiswyr yn dda er mwyn cyflawni’r dyletswyddau sy’n gysylltiedig â’r rôl hon.

Bydd angen ichi dderbyn prawf meddygol er mwyn sicrhau eich bod chi’n bodloni’r safonau iechyd gofynnol.

Prawf Ffitrwydd

Er mwyn sicrhau eich bod chi’n ddigon ffit ar gyfer y rôl, byddwch chi’n ymgymryd â phrawf ffitrwydd:

Ffitrwydd dygnwch (prawf rhedeg aml-gam yn ôl ac ymlaen)

4 cam ar lefel 5 (5/4)

Nid ydym yn edrych am fwy na’r safon leiaf sydd angen i’ch galluogi i weithio’n effeithiol fel swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu. Rhoddir cymorth ichi wella eich ffitrwydd, ac os fyddwch chi’n paratoi’ch hun yn briodol, does dim rheswm ichi fethu.

Golwg

Bydd ymgeiswyr yn derbyn prawf llygaid adeg y cam asesiad meddygol. Mae’n bosibl y gofynnir i chi fynd at optegydd er mwyn cael prawf llygaid a’r ffurflen golwg wedi’i llenwi. Bydd methu’r prawf hwn yn arwain at wrthod eich cais.

Y safonau golwg cyfredol yw:

 • Golwg heb gymorth (heb sbectol na lensys)
  6/36 neu well naill ai gyda’ch llygad de neu chwith (2il linell i lawr ar Siart yr Optegydd) sy’n ofynnol. Mae angen cywiro golwg deulygadog (golwg â’r ddau lygad) sy’n waeth na 6/6 (7fed llinell ar siart yr optegydd).
 • Golwg â chymorth (gan wisgo lensys neu sbectol)
  6/12 neu well naill ai gyda’ch llygad de neu chwith (5ed llinell i lawr ar Siart yr Optegydd) a 6/6 neu well gan ddefnyddio’r ddau lygad (golwg deulygadog) sy’n ofynnol.
 • Gweld yn agos
  6/9 gyda’r ddwy lygad (â chymorth)

Canllaw i Siart yr Optegydd:

 • A 6/60
 • BC 6/36
 • DEFG 6/24
 • HIJKLM 6/18
 • NOPQRSTU 6/12
 • VWXYZABCD 6/9
 • EFGHIJKLMNO 6/6
 • PQRSTUVWXYZ 6/5

Derbynnir ceisiadau gan rai sydd wedi cael llawfeddygaeth Ceratectomi Ffotoblygiannol (PRK), Ceratectomi laser yn y fan a'r lle (LASIK) neu Ceratomilewsis epithelaidd laser (LASEK) ar yr amod bod chwe wythnos wedi mynd heibio ers y driniaeth, ac nad oes unrhyw sgil effeithiau gweddilliol, ac y bodlonir y gofynion eraill o ran golwg.