Staff heddlu mewn lifrai yw swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu (SCCH). Maent yn gweithio i ategu a chefnogi swyddogion heddlu cyffredin. Mae SCCH yn darparu presenoldeb lifrog amlwg a hygyrch, gyda'r nod o wella ansawdd bywyd yn y gymuned a chynnig mwy o sicrwydd i'r cyhoedd.

Mae eu rôl yn wahanol i rôl eu cydweithwyr sy’n swyddogion heddlu, ond gall y Prif Gwnstabl ddynodi ystod o bwerau heddlu iddynt, a all gael effaith yn syth wrth iddynt ymdrin â phroblemau.

Mae rôl SCCH yn unigryw, ac mae wedi'i chynllunio’n benodol ar gyfer mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion lleol sy'n effeithio ar ansawdd bywyd cymunedau. Nid cymryd lle swyddogion heddlu yw pwrpas SCCH. Maent yno i fynd i'r afael â llawer o'r tasgau sydd ddim yn gofyn am y profiad na’r awdurdod sydd gan swyddogion heddlu ond sydd yn aml yn tynnu swyddogion oddi ar ddyletswyddau mwy priodol. 

Gweithgareddau gwaith

Mae pob dydd yn y gwaith fel swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu (SCCH) yn wahanol, ac mae pob dydd yn cyflwyno heriau newydd.  Byddwch chi'n gysylltiedig  â’r frwydr yn erbyn amrediad eang o broblemau trosedd ac anhrefn.

Mae rhai o’r tasgau y gallwch ddod ar eu traws ar unrhyw ddiwrnod penodol yn cynnwys:

 • cyfrannu at adfywio cymunedau lleol
 • cynyddu diogelwch cyhoeddus
 • ymdrin â thriwantiaid, graffiti, ceir wedi’u gadael, sbwriel, ymholiadau’n ymwneud ag unigolion coll
 • helpu i gefnogi dioddefwyr trosedd
 • rheoli torfeydd mewn digwyddiadau mawr megis gemau pêl droed neu gyngherddau.

Yn aml, gall ymyrraeth gynnar gan SCCH atal pobl rhag cyflawni troseddau, ac yn sicr, mae'n atal i atal mân broblemau rhag gwaethygu. Trwy ein rhaglen hyfforddi gynhwysfawr, byddwch chi’n dysgu sut i:

 • ymdrin â mân droseddau
 • adnabod cyfleoedd ar gyfer ymyrryd, ac atal pobl rhag cyflawni troseddau
 • cynorthwyo plismona rheng flaen
 • cynnal ymholiadau o dŷ i dŷ
 • gwarchod lleoliadau trosedd
 • rhoi cyngor atal trosedd.

Beth yw’r fantais i chi?

Mae llawer i’w ennill trwy ddod yn swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu. Pob dydd, byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth, gan atal helynt a gwneud eich cymuned yn gryfach a mwy diogel. Efallai y bydd angen i chi gamu i mewn er mwyn tawelu ffrae ar y stryd, neu efallai y byddwch chi’n cynnal cyfarfod ar gyfer preswylwyr sy’n poeni am ailddatblygiad tir.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled, byddwch chi’n:

 • datblygu eich sgiliau o ran ymdrin â phobl
 • cael boddhad mawr o wneud gwahaniaeth yn eich cymuned
 • gweld sut mae’ch rôl yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i blismona lleol.

Y rhinweddau fydd eu hangen arnoch

Yn Heddlu Dyfed-Powys, rydym wedi gosod safonau uchel ar ein cyfer, a bydd disgwyl i chi fodloni’r safonau hyn. Bydd angen i chi fod ag ymagwedd gyfrifol gyda phrofiad o:

 • wasanaethu’r cyhoedd
 • ymdrin â datrys gwrthdaro
 • datrys problemau a gwneud penderfyniadau
 • cyfathrebu’n glir ac effeithiol

Yn ogystal â’r sgiliau hyn, bydd angen i chi fod yn hynod hyblyg a hunan-gymhellol. Byddwch chi’n gweithredu â gonestrwydd, amhleidioldeb a phroffesiynoldeb, gan gymryd balchder yn eich gwaith a chyflwyno delwedd gadarnhaol i eraill. Oherwydd natur y gwaith, bydd angen i chi hefyd fod yn gorfforol ffit ac yn medru llwyddo yn y prawf ffitrwydd angenrheidiol sy’n gysylltiedig â’r swydd. 

Oriau ac amodau gwaith

Eich wythnos waith arferol fydd 37 awr ar system sifft rhwng 8:00am. a 10:00pm. a fydd yn cwmpasu 7 diwrnod yr wythnos.

Mae SCCH yn treulio llawer o’u hamser yn cynnal patrolau ar droed, ac maent yn bresenoldeb amlwg, gwrth-drosedd mewn cymunedau ledled Cymru a Lloegr. Oherwydd eu bod nhw mor amlwg, mae aelodau o’r cyhoedd yn teimlo’n gyfforddus i fynd atynt â chwestiynau neu bryderon ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddau.

Rhaid eich bod chi’n medru cyfathrebu’n effeithiol a digynnwrf mewn sefyllfaoedd anodd, a chynnig cysur a thawelwch meddwl i’r cyhoedd er mwyn llwyddo fel SCCH.

Bydd angen trwydded yrru llawn arnoch, a rhaid eich bod chi’n 18 oed neu hŷn pan fyddwch chi’n ymuno.Does dim angen cymwysterau ffurfiol arnoch, fodd bynnag, bydd angen Saesneg ysgrifenedig o safon dda arnoch. Profir hyn mewn asesiad.

Hyfforddi 

Mae rhan gyntaf eich hyfforddiant yn cynnwys cwrs wyth wythnos o hyd mewn ystafell ddosbarth. Dilynir hyn gan hyfforddiant lleol yn yr orsaf heddlu lle fyddwch chi'n gweithio. Ond nid dyna’r diwedd. Cyn ichi fynd allan ar batrôl, byddwch chi’n treulio amser gyda swyddogion a fydd yn eich cefnogi. Byddant yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi wrth i chi symud o’r ystafell ddosbarth i’r gweithle.

Gall gymryd peth amser i gwblhau’r cylch recriwtio. Ar ddiwedd pob cam o’r broses recriwtio, cewch wybod pa un ai a ydych chi wedi bod yn llwyddiannus, a thrwy hynny’n gymwys i symud ymlaen i’r cam nesaf.