A wyf yn gymwys?

Ceir manylion am ein meini prawf Cymhwysedd yn llawn yr adran 'Ydw i'n gymwys'. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydym wedi’u hateb, mae croeso i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol.

Beth yw’r broses recriwtio?

  1. Proses ymgeisio ar-lein sy'n cynnwys nifer o brofion ar-lein a ffurflen gais. Rhaid cwblhau pob prawf yn llwyddiannus cyn y cewch gwblhau’r ffurflen gais.
  2. Canolfan Asesu
  3. Cyfweliad
  4. Prawf ffitrwydd, prawf biometreg a phrawf cyffuriau.
  5. Prawf meddygol a phroses fetio.
  6. Geirdaon gan Gyflogwyr.
  7. Cynnig diamod o swydd.

Am ragor o wybodaeth, gweler adran 'Y Broses Recriwtio' ar ein gwefan.

Beth mae’r profion ar-lein yn ei gynnwys?

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau dau brawf (ni waeth beth fo’i gymwysterau), sef prawf Barnu Sefyllfa a Holiadur Ymddygiad.  Rhaid llwyddo yn y ddau ohonynt er mwyn parhau â’r broses ymgeisio. Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 3 na’r uchod, rhaid i chi hefyd lwyddo mewn prawf seicometrig.  Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd ar Lefel 3. Cewch yr ymarfer y profion hyn cyn gwneud cais fan hyn

Os byddwch yn llwyddo yn y profion uchod, ond yn methu mewn rhan o’r broses recriwtio, ni fydd angen i chi ailsefyll y profion hyn eto os byddwch am wneud cais eto.

A allaf benderfynu tynnu’n ôl o’r broses recriwtio ar unrhyw adeg?

Yn syml, gallwch. Mae plismona yn rôl gyffrous a heriol, ond nid yw at ddant pawb. Fodd bynnag, gofynnwn i holl ddarpar swyddogion yr heddlu ystyried yr heriau hyn a’u haddasrwydd yn llawn cyn cyflwyno eu cais.

Os byddaf yn methu ar unrhyw adeg o’r broses recriwtio, a allaf ailsefyll?

Os byddwch yn methu ar unrhyw adeg o’r broses, bydd yr heddlu yn rhoi gwybod i chi. Mewn achosion lle na fydd yn bosibl i chi ailsefyll, gallwch wneud cais arall o fewn chwe mis i gael gwybod.

Mae gennyf anabledd. A gaf i dal wneud cais

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu ceisiadau gan bobl ag anableddau.

Os ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd, rhowch wybod inni am y math o addasiadau a allai fod angen arnoch i’ch cynorthwyo i gymryd rhan yn y broses recriwtio a dethol. Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn ceisio gwneud yr addasiadau rhesymol sydd angen lle bo modd.

A gaf i ymuno os oes gennyf gofnod troseddol?

Efallai y cewch dal ymuno â’r gwasanaeth heddlu os oes gennych rybuddion/euogfarnau mân, ond mae rhai troseddau ac amodau a fydd yn eich gwneud yn anghymwys.

A gaf i ymuno os oes gennyf datŵau?

Nid yw tatŵau yn eich atal rhag cael eich penodi. Fodd bynnag, mae’n bosibl y gall rhai tatŵs beri tramgwydd i’r cyhoedd neu gydweithwyr, neu ddwyn anfri ar Wasanaeth yr Heddlu. Am wybodaeth lawn, cyfeiriwch at yr adran ‘Ydw I’n Gymwys?’

A oes modd dod yn Swyddog Heddlu os ydych chi’n gwisgo sbectol neu lensys cyffwrdd?

Os fyddwch chi’n llwyddo i gyrraedd cam archwiliad meddygol y broses recriwtio, bydd angen ichi gael prawf llygaid. Rhaid bod gan recriwtiaid newydd olwg 6/12 o leiaf yn eu llygad dde neu chwith, neu olwg 6/6 o leiaf yn y ddwy lygad. Rhaid bod gan bobl sy’n gwisgo sbectol neu lensys cyffwrdd olwg 6/36 o leiaf yn y ddwy lygad heb wisgo sbectol neu lensys cyffwrdd.

A fydd fy statws ariannol yn effeithio ar fy nghais?

Bydd statws ariannol ymgeiswyr yn cael ei wirio. Cynhelir y gwiriadau hyn gan fod mynediad gan swyddogion/staff heddlu at wybodaeth freintiedig a allai eu gwneud yn agored i lygredigaeth.

Gwrthodir ymgeiswyr â dyfarniadau Llys Sirol heb eu talu neu sydd wedi’u cofrestru’n fethdalwyr gyda dyledion sydd heb eu talu.

Rydw i eisiau gwneud cais, ond nid yw'r Cymhwyster Lefel 3 gofynnol gen i

Gallwch wneud cais o hyd ar gyfer Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) ond bydd angen i chi gwblhau prawf ar-lein sy’n mesur eich gallu academaidd.  Cewch yr ymarfer y profion hyn cyn gwneud cais fan hyn

A oes angen cymhwyster CKP arnaf i wneud cais?

Nid oes angen cymhwyster CKP arnoch i wneud cais, ond caiff ei ystyried yn gymhwyster Lefel 3 ac felly os ydych eisoes yn meddu arno, gallwch ei ddefnyddio fel y cymhwyster Lefel 3 sydd ei angen arnoch i wneud cais.

Os wyf yn SCCH neu’n Gwnstabl Gwirfoddol, ond nid oes gennyf gymhwyster Lefel 3, a allaf wneud cais o hyd?

Gallwch, ond bydd y gofynion cymhwysedd ar gyfer y llwybr Prentisiaeth yn gymwys o hyd. Cewch yr ymarfer y profion hyn cyn gwneud cais fan hyn

Beth fydd y cyfnod prawf ar gyfer Prentis yn ei gynnwys?

Fel prentis sydd wedi cofrestru ar gyfer Prentisiaethau Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) bydd eich cyfnod prawf yn para am 3 blynedd. Ar ôl cael eich penodi, byddwch yn cychwyn ar raglen dysgu gychwynnol o 6 mis yng ngwasanaethau Dysgu a Datblygu Heddlu Dyfed Powys. Byddwch hefyd yn ymgymryd â chyfnod tiwtora o 12 wythnos yn y gymuned, lle y bydd disgwyl i chi gyflawni statws patrôl annibynnol. Ar gyfer gweddill y cyfnod prawf, byddwch yn cyflawni dyletswyddau gweithredol yn y gweithlu yn casglu tystiolaeth o gymhwysedd galwedigaethol. Bydd hefyd gofyn i chi ymgymryd â’r elfennau academaidd a neilltuir i chi gan brifysgol partner. Ar ôl cwblhau’r elfennau ymarferol ac academaidd yn llwyddiannus, caiff eich rheng ei chadarnhau.

Ni chewch gymryd gwyliau blynyddol yn ystod 6 mis cyntaf y rhaglen hyfforddi

Beth fydd y cyfnod prawf ar gyfer Deiliad Gradd yn ei gynnwys?

Fel Deiliad Gradd, bydd eich cyfnod prawf yn para am 2 flynedd. Ar ôl cael eich penodi, byddwch yn cychwyn ar raglen dysgu gychwynnol o 6 mis yng ngwasanaethau Dysgu a Datblygu Heddlu Dyfed Powys. Byddwch yn cwblhau cyfnod tiwtora o 12 wythnos yn y gymuned, lle y bydd disgwyl i chi gyflawni statws patrôl annibynnol. Ar gyfer gweddill y cyfnod prawf, byddwch yn cyflawni dyletswyddau gweithredol yn y gweithlu yn casglu tystiolaeth o gymhwysedd galwedigaethol. Bydd hefyd gofyn i chi ymgymryd â’r elfennau academaidd a neilltuir i chi gan brifysgol partner. Ar ôl cwblhau’r elfennau ymarferol ac academaidd yn llwyddiannus, caiff eich rheng ei chadarnhau.

Ni chewch gymryd gwyliau blynyddol yn ystod 6 mis cyntaf y rhaglen hyfforddi

Felly pam fod un yn fyrrach na’r llall?

Mae hyn oherwydd yr amrywiaeth yn y gofynion academaidd.

A gaf amser i gwblhau’r elfennau academaidd o’r cymhwyster?

Cewch. Mae’r Heddlu a’r Brifysgol wedi cyfrifo’r amser sydd ei angen arnoch i gwblhau pob elfen o’r cymhwyster a chaiff hyn ei gynnwys ar y rota ar gyfer eich patrwm sifft.

Ble byddaf yn astudio?

Caiff pob sesiwn a gyflwynir yn bersonol ei chynnal ar safleoedd yr heddlu yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Cynhelir hunanastudiaeth a dysgu ar-lein o bell.

A fydd angen i mi dalu am unrhyw ddeunyddiau ar gyfer y cwrs? Llyfrau ac ati?

Bydd myfyrwyr yn cael deunyddiau dysgu gan Heddlu Dyfed-Powys a’r Brifysgol partner am ddim.

Os byddaf yn llwyddo yn y broses recriwtio, ond yn methu â chyflawni’r cymhwyster angenrheidiol, a fydd angen i mi dalu unrhyw gostau yn ôl?

Byddwch yn derbyn cymorth llawn yn ystod eich cyfnod prawf, ond os byddwch yn methu â chyrraedd y safon ofynnol, ni fydd disgwyl i chi dalu unrhyw gostau yr eir iddynt yn ôl.

A gaf i ddewis yr orsaf rwy’n gweithio ohoni?

Bydd eich llythyr cynnig diamod yn dweud wrthych ba orsaf fyddwch chi’n gweithio ohoni. Os oes gennych hoffter, cewch ddweud wrth y tîm recriwtio, ond mae hyn yn dibynnu ar gapasiti’r tîm plismona yr ydych wedi gofyn am gael ymuno ag ef.

Pwy allaf i gysylltu â nhw os oes gennyf gwestiwn penodol?

Peidiwch ag oedi i gysylltu â’r tîm recriwtio drwy anfon e-bost at [email protected] os oes gennych unrhyw gwestiynau.