Mae ymuno â ni yn Heddlu Dyfed-Powys yn golygu y bydd gennych fynediad at amrediad eang o fanteision a chymorth.

 • Drwy gydol eich hyfforddiant, byddwch chi’n gweithio tuag at gymhwyster lefel gradd. Byddwch chi’n derbyn y radd hon pan fyddwch chi wedi’ch cadarnhau fel cwnstabl heddlu. Byddwch chi’n cael eich talu wrth ddysgu!
 • Byddwch chi’n derbyn cyflog cychwynnol o £20,880, sy'n codi i £24,177 ar ôl 12 mis mewn rôl
  Os fyddwch chi’n parhau â’ch gwasanaeth ar reng cwnstabl, bydd hyn yn codi yn y pen draw i’r uchafswm o £40,128.
 • Mae recriwtiaid newydd yn derbyn 22 diwrnod o wyliau blynyddol. Mae cyfleoedd i weithio goramser, a gallwch gael eich talu neu dderbyn hynny fel amser bant o’r gwaith.
 • Darperir llety yn ystod hyfforddiant os ydych chi’n teithio mwy na 30 milltir o’ch cyfeiriad cartref i’n pencadlys yng Nghaerfyrddin.
 • Darperir cinio yn ystod eich hyfforddiant cychwynnol yn ein ffreutur. Bydd myfyrwyr preswyl hefyd yn derbyn pryd bwyd gyda’r nos.
 • Byddwch chi’n gweithio patrwm sifft pendant i gychwyn, ond unwaith y byddwch chi wedi cwblhau 26 wythnos o wasanaeth, byddwch chi’n gymwys i wneud cais ar gyfer oriau gweithio hyblyg
 • Drwy gydol eich gwasanaeth, byddwch chi’n gymwys i fod yn aelod o gynllun pensiwn yr heddlu.
 • Bydd gennych fynediad at gymorth gan y Ffederasiwn Heddlu, y corff cynrychioladol ar gyfer swyddogion heddlu ar draws y DU.
 • Rydyn ni’n cynnig amrediad llawn o Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol, gan gynnwys sgrinio meddygol, brechu, ffisiotherapi, a gwasanaethau cwnsela. Bydd gennych fynediad 24/7 at CareFirst, rhaglen gymorth ar gyfer gweithwyr.
 • Byddwch chi’n ymuno â’n cynllun buddion ar gyfer staff, sy’n cynnig gostyngiadau ar gyfer amryw o siopau ar y stryd fawr ac ar-lein. Hefyd, tra’ch bod chi wedi cofrestru gyda’n partner Prifysgol ac yn astudio ar gyfer eich cymhwyster gradd, byddwch chi’n gymwys ar gyfer cynlluniau gostyngiadau myfyrwyr.
 • Mae ein Cymdeithas Chwaraeon a Hamdden yn cynnig mynediad i nifer o gampfeydd ar safleoedd heddlu ledled ardal Dyfed-Powys. Hefyd, mae cyfle i chi’n cynrychioli ni mewn amryw o chwaraeon, o bêl droed a rygbi, i achub bywyd a thriathlon.  
 • Cymorth a chyngor gan ein Cymdeithasau Staff a’n Rhwydweithiau Cymorth, sy’n cynnwys y canlynol: y Rhwydwaith Cefnogi Gallu, y Gymdeithas Heddlu Cristnogol, y Rhwydwaith Cefnogi Staff Benywaidd, y Rhwydwaith LHDT a’r Rhwydwaith Cefnogi Staff o Leiafrifoedd Ethnig.

Heblaw’r manteision anhygoel hyn, mae llawer mwy o fanteision i fod yn Swyddog Heddlu!