Ydych chi’n chwilio am yrfa newydd, cyffrous ac amrywiol, lle nad yw dau ddiwrnod fyth yr un peth?

Mae ein hymgyrch recriwtio ar gyfer dalwyr Gradd Cyn Ymuno’n agor am 9 o’r gloch fore ddydd Mawrth 26 Hydref 2021.

Bydd ein hymgyrch ar gyfer recriwtio Swyddogion Heddlu drwy bob llwybr mynediad arall yn agor ar 10 Ionawr 2022.

Gall ymgeiswyr sydd eisoes wedi cyflwyno cais, fornitro statws eu cais yma.

Rydyn ni’n chwilio am bobl ymroddedig a brwdfrydig sydd wedi ymrwymo i’n gweledigaeth o ddiogelu’r gymuned drwy gydweithio i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf sy’n weladwy a hygyrch, gan sicrhau fod ein cymunedau’n aros yn ddiogel.

Fel un o swyddogion Heddlu Dyfed-Powys, byddwch chi’n ymateb i anghenion y cyhoedd â thegwch a pharch, gan gadw at God Moesegol plismona ar yr un pryd.

Ers 2019, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cydweithio â’n Prifysgol partner - Prifysgol De Cymru.  Mae'n fenter gyffroes newydd lle byddwn ni’n cynnig y cyfle i chi ennill cymhwyster mewn plismona, sy’n gam tuag at broffesiynoli’r rôl Swyddog Heddlu. O’r herwydd, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cynnig llwybrau newydd i mewn i’r heddlu:

  1. Rhaglen Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu

Mae Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu yn brentisiaeth gradd broffesiynol dros dair blynedd. Ar ôl cwblhau'r brentisiaeth bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ennill Gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol. I wneud cais am Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu rhaid i ymgeiswyr fod wedi ennill cymhwyster Lefel 3 (2 x Lefel A neu gyfwerth) neu fod wedi cwblhau'r asesiad ar-lein ar sail cymhwysedd. Mae'r heddlu’n talu'r holl ffioedd sy'n gysylltiedig â'r llwybr mynediad hwn.

  1. Rhaglen Fynediad ar gyfer Graddedigion

Mae'r Rhaglen Fynediad i Raddedigion ar gyfer pobl sydd â gradd yn barod mewn unrhyw bwnc. Mae hon yn rhaglen ddwy flynedd sy'n cynnwys elfennau academaidd ac ymarferol. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn ennill Diploma mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol. Mae'r heddlu’n talu'r holl ffioedd sy'n gysylltiedig â'r llwybr mynediad hwn.

Rhaid i chi fod yn berson sydd wrth eich bodd yn wynebu her, ac sy’n barod i weithio'n galed i ddysgu'r sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer y rôl hon. Bydd gennych raglen hyfforddi gynhwysfawr a gyflwynir dros gyfnod o 24 mis ar gyfer y Rhaglen Fynediad ar gyfer Graddedigion (DHEP) neu 36 mis ar gyfer Rhaglen Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA).

  1. Gwybodaeth ar gyfer y Llwybr Mynediad Cyn Ymuno

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cychwyn llwybr mynediad newydd cyffroes ar gyfer dod yn swyddog heddlu yn 2021. Mae gyrfa gyda’r heddlu’n gofyn am sgil, cyfrifoldeb, arweinyddiaeth, menter a gwir awydd i wneud gwahaniaeth i gymdeithas. Gradd broffesiynol, academaidd sy’n seiliedig ar wybodaeth yw’r radd cyn ymuno, gyda chwricwlwm a luniwyd i gwmpasu holl agweddau rôl cwnstabl heddlu a’ch helpu i fodloni’r her hwnnw. 

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais i Heddlu Dyfed-Powys drwy’r llwybr hon, rhaid bod ymgeiswyr wedi derbyn eu Gradd Cyn Ymuno mewn Plismona Proffesiynol cyn gwneud cais i ymuno â’r gwasanaeth heddlu, neu fod ym mlwyddyn olaf eu cwrs gradd wrth wneud cais a graddio cyn cael eu penodi. 

Rhaid bodloni gofynion cenedlaethol a lleol o hyd, ac nid yw graddio’n sicrhau cais llwyddiannus. 

Unwaith y byddwch yn ymuno â Heddlu Dyfed-Powys, byddwch chi’n cychwyn cyfnod prawf dwy flynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch chi’n ymgymryd ag asesiadau a dysgu pellach yn seiliedig ar ymarfer er mwyn dangos eich cymhwysedd ar gyfer y rôl. Mae yna gyfnod hyfforddi cychwynnol o 28 wythnos, ac ar ôl hyn, bydd rhaglen diwtoriaeth 12 wythnos o hyd. Ar ôl y 40 wythnos hyn, cewch wneud cais i ymuno â’r Rhaglen Dditectif Llwybr Cyflym os fyddwch chi’n dymuno hynny.

Peidiwch ag amau nad yw’r swydd hon yn gallu bod yn swydd anodd ac anrhagweladwy, ond mae hefyd yn swydd sy’n hynod o werth chweil.

Byddwch yn dysgu drwy ddilyn ein rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i:

  • ddiogelu’r cyhoedd rhag trais
  • darparu presenoldeb cysurlon yn y gymuned
  • cefnogi dioddefwyr trosedd a chynnig cymorth i'r rhai sydd wedi bod yn dyst i droseddau
  • ymchwilio i droseddau cymhleth, gan ddefnyddio cymysgedd o dechnoleg arloesol a dulliau traddodiadol sydd wedi cael eu profi dros amser

Os nad oes gennych gymhwyster lefel 3, bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf addasrwydd academaidd ar gyfer rhesymu llafar a chyfrifo fel rhan o'r broses ymgeisio. Gallwch ymarfer y profion hyn yma.