Noder y gall y cylch recriwtio gymryd peth amser i'w gwblhau. Ar ddiwedd pob cam o'r broses recriwtio a dethol, cewch eich hysbysu a ydych wedi bod yn llwyddiannus, ac felly yn gymwys, i symud ymlaen i'r cam nesaf ai peidio.

Cam 1: Llenwch y ffurflen gais ar-lein

Mae’r broses ymgeisio’n cynnwys tri maes:

 1. Meini prawf cymhwysedd, gan gynnwys cadarnhau eich cymwysterau. Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 3, disgwylir i chi gwblhau prawf a fydd yn profi eich gallu academaidd i weithio ar Lefel 3.
 2. Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa a Holiadur Arddull Ymddygiadol. Mae’n rhaid i chi lwyddo yn y ddau brawf hyn er mwyn parhau i’r broses gais.
 3. Ffurflen gais. Disgwylir i chi nodi eich manylion personol. Gwnewch yn siŵr fod y ffurflen wedi’i chwblhau’n gywir.

Cyngor ar gyfer cwblhau’ch ffurflen gais

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen y gofynion ar gyfer pob cam yn drylwyr gan y bydd eich cais yn cael ei wrthod os na fyddwch chi’n llwyddo ym mhob adran.
 • Os oes angen addasiadau rhesymol neu weithredu cadarnhaol arnoch, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ticio’r blychau perthnasol ar y ffurflen gais.
 • Os ydych chi wedi byw mewn mwy nag un cyfeiriad yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, gwnewch yn siŵr fod yr holl wybodaeth hon gennych wrth law, gan gynnwys y dyddiadau fuoch chi’n byw yn y cyfeiriadau hynny.
 • Os ydych chi wedi derbyn unrhyw euogfarnau neu rybuddion eraill, gwnewch yn siŵr fod yr holl wybodaeth hon gennych wrth law gan fod yn rhaid i chi ddatgelu’r wybodaeth hon.
 • Os oes gennych datŵs amlwg (ar yr wyneb, y gwddf, y arddwrn, y dwylo a’r elinau), tynnwch y ffotograffau gofynnol ymlaen llaw.
 • Os oes gennych unrhyw dystysgrifau ariannol (methdaliad, cytundeb gwirfoddol unigol ac ati), dylech gael copïau o’r rhain yn barod i’w huwchlwytho.
 • Wrth gwblhau’r profion ar-lein, gwnewch yn siŵr nad yw’r atalydd naidlenni ymlaen fel y bydd y sgrin brawf yn agor.
 • Os fyddwch chi’n cael unrhyw broblemau, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r adran AD cyn gynted â phosibl. Mae’r swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9y.b. tan 5y.h.

Cam 2: Os fyddwch chi’n llwyddiannus yn y cam ymgeisio, byddwch chi’n symud ymlaen at Broses Asesu Ar-lein y Coleg Plismona

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 23 Mawrth 2020, cyflwynwyd canllawiau ychwanegol er mwyn cadw ein cymunedau’n ddiogel. Mae’r holl weithgarwch SEARCH® a Diwrnod Un wedi’i ohirio tan 2021. Wrth i’r sefyllfa o ran Covid ddatblygu, daeth yn amlwg y byddai angen datrysiadau digidol ar gyfer recriwtio swyddogion heddlu.

Mewn ymateb i hyn, mae’r Coleg Plismona wedi datblygu proses asesu sy’n caniatáu asesiad effeithiol o’r cymwyseddau a’r gwerthoedd gofynnol sy’n bwysig ar gyfer Cwnstabliaid Heddlu, ac sy’n bodloni’r safonau cyfredol ar gyfer asesu recriwtiaid newydd.

Er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch i ymgeiswyr, bydd y broses recriwtio ar-lein yn parhau mewn grym drwy gydol 2020. Fel rhan o werthuso a monitro parhaus, bydd y Coleg yn parhau i adolygu profiad yr heddlu, yr ymgeisydd a’r aseswr gyda golwg ar wella’r broses yn ystod y cyfnod hwn. Cynhelir adolygiad llawn yn ddiweddarach yn y flwyddyn a bydd heddluoedd yn cael gwybod ymlaen llaw pan fydd canolfannau asesu wyneb yn wyneb yn cael eu hailgyflwyno.

Bydd y broses newydd yn galluogi recriwtio cyflym heb gysylltiad wyneb yn wyneb tra bod angen mesurau ymbellhau cymdeithasol. Hefyd, bydd yn caniatáu i asesiad diogel ar-lein fod yn rhan o daith ymgeisydd effeithiol a hwylus i’r defnyddiwr yn y dyfodol. Mae’r broses yn cynnwys ymagwedd sifftio blaengar er mwyn adnabod y rhai sydd fwyaf addas ar gyfer rôl swyddog heddlu’n effeithiol.

Beth yw’r broses asesu ar-lein?

Mae’r broses asesu ar-lein yn cynnwys ymagwedd tri cham a luniwyd ar gyfer asesu a recriwtio cwnstabliaid heddlu’n effeithlon. Y tri cham yw:

Cam 1 – Prawf Crebwyll Mewn Sefyllfa

Fel ymgeisydd Heddlu Dyfed-Powys, NI fydd angen ichi ymgymryd â’r cam hwn gan y byddech wedi llwyddo yn y prawf hwn fel rhan o’r broses ymgeisio. 

Cam 2 – Cyfweliad ar sail cymhwysedd

Gofynnir cyfres o gwestiynau ynghylch sut ydych wedi ymdrin â sefyllfaoedd penodol yn y gorffennol. Dyma eich cyfle i roi rhai enghreifftiau o'r prif gymwyseddau a gwerthoedd sy'n bwysig ar gyfer cwnstabliaid heddlu.

Gallwch ddefnyddio enghreifftiau o'ch gwaith a'ch bywyd personol.

Cam 3 – Asesiad ysgrifenedig ac ymarfer briffio

Mae’r cam hwn yn cynnwys dau asesiad. Byddwch chi’n derbyn ac yn medru cwblhau camau 3a a 3b ar wahân.

Cam 3a – Asesiad ysgrifenedig

Yn yr ymarfer hwn, byddwch yn cymryd rôl cwnstabl heddlu a bydd rhaid i chi gwblhau tasg ysgrifenedig ar frys ar gyfer eich rheolwr llinell. Byddwch yn derbyn pedair eitem o wybodaeth i'ch cynorthwyo gyda'r dasg hon.

Cam 3b – Ymarfer briffio 

Yn yr ymarfer hwn, byddwch yn cymryd rôl cwnstabl heddlu a bydd gennych gyfrifoldeb am ymdrin â rhai materion a gyflwynir i chi. Cewch yr orchwyl gyda rhoi ymateb at nifer o gwestiynau o ran y mater hwn. Cewch ddeunyddiau paratoi er mwyn ystyried eich ateb.

Pa dechnoleg sydd ei hangen arnaf?

Gallwch gwblhau'r ymarferion ar unrhyw declyn sydd â'r rhyngrwyd gyda chamera (gliniadur, llechen neu ffôn), ond er mwyn sicrhau cydnawsedd llawn gyda'r llwyfan ar-lein, dylai'r canlynol gael ei osod:

 • Dylai eich system gweithredu fod yn Windows 7 (neu'n uwch) neu'n Mac OS 10.11 (neu'n uwch).
 • Dylai eich porwr fod y fersiwn ddiweddaraf o Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome neu Safari.
 • Dylech fod wedi gosod y fersiwn ddiweddaraf o Adobe Flash.
 • Rydych angen gwe gamera a meicroffon i gofnodi ymatebion.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r broses recriwtio, cyfeiriwch at gwestiynau cyffredin y Coleg ar gyfer asesu ymgeiswyr ar-lein, neu cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at: [email protected].

Cam 3: Os fyddwch chi’n llwyddiannus ym Mhroses Asesu Ar-lein y Coleg Plismona, cewch eich gwahodd i gyfweliad yn Heddlu Dyfed-Powys.*

Cynlluniwyd y broses gyfweld ar gyfer cael darlun mwy cyflawn ohonoch chi fel unigolyn. Mae'n archwilio sut y gallai eich gwerthoedd chi gyfateb â gwerthoedd Heddlu Dyfed-Powys.

Drwy gynnal y cyfweliad hwn, rydym yn sicrhau eich bod chi’n dewis yr yrfa iawn, a bod gennych bob siawns o lwyddo fel cwnstabl gyda Heddlu Dyfed-Powys.

Mae’r ymddygiadau a’r cymwyseddau yr ydym yn chwilio amdanynt yn y cyfweliad hwn wedi bod drwy broses ymchwilio drwyadl er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol i’r rôl ac yn deg i bawb sy'n cael eu cyfweld. Y rhain yw:

Gwerthoedd

 • Gwasanaeth Cyhoeddus
 • Tegwch
 • Uniondeb
 • Tryloywder

Cymwyseddau

 • Rydym yn emosiynol ymwybodol
 • Rydym yn cymryd perchnogaeth
 • Rydym yn darparu, yn cefnogi ac yn ysbrydoli
 • Rydym yn gydweithredol
 • Rydym yn dadansoddi’n feirniadol
 • Plismona deallus, creadigol a gwybodus

Byddwch chi’n cael manylion llawn am yr hyn a ddisgwylir wrthych o leiaf wythnos cyn y cyfweliad.

* Oherwydd canllawiau presennol y llywodraeth, cynhelir cyfweliadau drwy alwad fideo gan ddefnyddio Skype, fodd bynnag, rhoddir ystyriaeth i unigolion sy’n methu â defnyddio’r opsiwn hwn. Byddai’r unigolion hyn yn cael eu hystyried ar sail achos wrth achos.

Cam 4: Profion Ffitrwydd, Asesiadau Biometrig a Geirdaon (ac eithrio'ch cyflogwr presonnol)

 1. Bydd y prawf ffitrwydd sy’n gysylltiedig â’r swydd yn asesu pa un ai a ydych chi’n medru bodloni heriau corfforol plismona. Cyn i chi sefyll y prawf ffitrwydd sy’n gysylltiedig â’r swydd, byddwn ni’n eich atgoffa am gynnwys y prawf, ond dylech ddechrau paratoi ar gyfer y cam hwn cyn gynted ag y byddwch chi’n cyflwyno eich cais os nad ydych chi’n gorfforol ffit eto. Er nad oes angen i chi fod yn athletwr i basio’r prawf ffitrwydd sy’n gysylltiedig â’r swydd, mae angen lefel ffitrwydd sylfaenol arnoch. (5.4 prawf blîp)
 2. Cynhelir asesiadau biometrig, ac mae’r rhain yn cynnwys samplau DNA ac olion bysedd a gymerir gan swyddogion a/neu staff hyfforddedig Heddlu Dyfed-Powys, a phrofion cyffuriau, sy’n cael eu cynnal gan gwmni allanol ym Mhencadlys yr Heddlu.
 3. Ar yr adeg hon, byddwn yn cysylltu â’ch cyflogwyr blaenorol yn ystod y 3 blynedd diwethaf yn ogystal â’ch canolwyr addysgol/cymeriad enwebedig. Mae’n bwysig fod y wybodaeth ar eich ffurflen gais yn gywir a diweddar. Nid ydym fel arfer yn cysylltu â’ch cyflogwr presennol am eirda hyd nes y byddwch wedi derbyn cliriad galwedigaethol a fetio. Bydd Uwch Reolwyr yn adolygu unrhyw salwch a ddatgenid gan gyflogwr blaenorol yn unol â pholisi Rheoli Absenoldebau Salwch Heddlu Dyfed-Powys.

Cam 5: Cwblhau cliriad fetio diogelwch a chael prawf meddygol

Byddwch chi’n cwblhau ffurflenni yn ystod y broses recriwtio a dethol sy’n ymwneud â gwybodaeth fetio diogelwch. Bydd ein Hadran Safonau Proffesiynol yn cwblhau cliriad a gwiriadau a bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch caniatáu cliriad fetio. Gall hyn gymryd hyd at 8 wythnos neu fwy, gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol.

Mae’r asesiad meddygol yn syml, a chynhelir archwiliadau golwg, clyw, pwysedd gwaed a mynegai màs corff. Fe’u cynhelir gan nyrs gofrestredig ac ymgynghorydd meddygol yr heddlu. Mae’r asesiadau hyn yn ychwanegol i’r holiadur meddygol y bydd angen i chi lenwi yn ystod y broses recriwtio. Yr ymgeisydd fydd yn talu am unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â chael llofnod meddyg teulu a stamp practis.

 

Cam 6: Cwblhau gwiriadau geirdaon cyflogwr

Os fyddwch chi’n llwyddiannus ym mhob un o’r camau uchod, byddwn ni’n cysylltu â’ch cyflogwr cyfredol am eirda.

Bydd Uwch Reolwyr yn adolygu unrhyw salwch a ddatgenid gan gyflogwr blaenorol yn unol â pholisi Rheoli Absenoldebau Salwch Heddlu Dyfed-PowysStage

Cam 7: Cynnig dyddiad cychwyn ar gyfer Cwrs Hyfforddiant yr Heddlu (byddwn yn anelu at roi 1 mis o rybudd)

Ar ôl ichi gwblhau’r broses recriwtio a dethol, byddwch lythyr ffurfiol yn cynnig swydd a dyddiad cychwyn i chi.

Yn ystod y cam hwn, os nad ydych eisoes yn byw o fewn 30 milltir neu 1 awr o bellter cymudo i’ch swydd, bydd gofyn i chi gadarnhau y byddwch yn symud i fyw o fewn y pellter gofynnol hwn.

Cyn eich diwrnod cyntaf, disgwylir i chi –

 1. Gofrestru gyda’n prifysgol partner.
 2. Mynd i Bencadlys yr Heddlu er mwyn cael eich mesur ar gyfer lifrai.
 3. Cwblhau pecynnau hyfforddi cyn ymuno ar-lein.
 4. Dychwelwch yr holl ddogfennau y gofynnwyd amdanynt i’r tîm recriwtio