Mae’r rhaglen mynediad uniongyrchol ar gyfer Arolygwyr ac Uwcharolygwyr wedi ei ohirio gan y Coleg Plismona. Nid oes gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd.

Rheolwr canol/uwch reolwr profiadol sy’n chwilio am newid?

Ydych chi eisiau byw a gweithio mewn ardal o harddwch eithriadol?

Fedrwch chi ddychmygu treulio’ch dyddiau gorffwys yn dysgu syrffio, yn archwilio dau neu dri o barciau cenedlaethol Cymru, yn chwilota mewn pyllau glan môr, neu’n edrych i lawr ar y byd o gopa Pen y Fan?

Ydych chi’n rheolwr canol/uwch profiadol neu’n gyfarwyddwr mewn unrhyw sector sy’n chwilio am yrfa fuddiol lle y medrwch helpu pobl yn uniongyrchol a gwneud gwahaniaeth personol i fywydau pobl ym mhob un o’n cymunedau?

Os hoffech ymuno â’r Gwasanaeth Heddlu’n uniongyrchol ar lefel arolygydd – Yna mae Heddlu Dyfed-Powys eisiau clywed gennych!

Mae plismona’n addasu'n gyson i anghenion newidiol, felly rydym bob amser yn chwilio am unigolion ffres ac arloesol sy’n canolbwyntio ar y dyfodol. Mae’n debygol y byddwch chi’n ymuno â ni o gefndir gwbl wahanol i blismona, felly bydd eich safbwyntiau’n amhrisiadwy. Mae’r Rhaglen Mynediad Uniongyrchol yn canolbwyntio ar ddatblygu agweddau gweithredol, arweinyddiaeth a rheolaeth er mwyn rhoi’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sydd angen arnoch i berfformio’n effeithiol. 

Mae’r ardal heddlu’n cwmpasu 4,188 milltir sgwâr dros 4 sir ddaearyddol, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Yn ddaearyddol, Heddlu Dyfed-Powys yw’r gwasanaeth heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr, ac mae’r ardal yn cael ei hystyried yn un o’r ardaloedd gorau am gyferbyniadau mawr wrth ichi ddod ar draws tirweddau gwahanol, o fynyddoedd syfrdanol i draethau euraidd hir, dyffrynnoedd ir llonydd, yn ogystal â threfi marchnad prysur.

Yr ydym yn falch o fod yn un o'r ardaloedd mwyaf diogel i fyw a gweithio yn y DU, gydag Aberystwyth, tref yng ngogledd Ceredigion, yn ymddangos ar y rhestr o’r 20 lle mwyaf diogel i fyw ym Mhrydain (Country Living, 2017).

Mae gennym dros 350 milltir o arfordir godidog, gan gynnwys Barafundle – sydd wedi ei gydnabod fel traeth gorau’r byd fwy nag unwaith – mynyddoedd Bannau Brycheiniog, sy’n ennyn edmygedd, a’r ddinas leiaf ym Mhrydain sydd ag eglwys gadeiriol, Tyddewi yn Sir Benfro.

Er bod ein hardal yn hardd, mae ein rhanbarthau amrywiol yn cynnig eu heriau unigryw eu hunain – troseddau gwledig, troseddolrwydd trawsffin, a’r gofynion sy’n gysylltiedig â dau borthladd pwysig a phrif osodiadau egni. Mae’r arfordir maith, ardaloedd mynyddig eang a nifer y cymunedau arunig yn creu heriau o ran lleihau llwybrau troseddol posibl, ac mae’r cynnydd mawr o ran poblogaeth dros fisoedd yr haf wrth i dwristiaid heidio i’r ardal yn gwneud i’n trefi twristiaeth chwyddo, sydd ag oblygiadau ar gyfer timoedd plismona’r ffyrdd a throsedd.

Ein CENHADAETH yw ‘Diogelu Cymunedau Gyda’n Gilydd’, sy’n cyd-fynd â’n GWELEDIGAETH o gydweithio er mwyn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf sy’n amlwg a hygyrch, sy’n sicrhau bod ein cymunedau’n aros yn ddiogel. Ein hethos cyffredinol yw teilwra’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu, ochr yn ochr â’n sefydliadau partner, i anghenion lleol ein cymunedau. Er mwyn gweithredu ein cenhadaeth a’n gweledigaeth, mae gennym set graidd o WERTHOEDD. Fe’u nodir yn y Cod Moeseg, ac mae’n rhaid i bob aelod staff lynu wrthynt:

  • Atebolrwydd
  • Tegwch
  • Gonestrwydd
  • Unplygrwydd
  • Arweinyddiaeth
  • Gwrthrychedd
  • Didwylledd
  • Parch
  • Anhunanoldeb

Mae’r Rhaglen hon yn gyfle gwych i’r rhai sydd â sawl blwyddyn o brofiad yn y gweithle. Mae hwn yn gyfle ichi ddefnyddio’ch sgiliau a’ch talent i helpu i gael effaith ar blismona, y gymuned leol a’r gymdeithas ehangach mewn ffordd na feddylioch fyddai’n bosibl, yn ogystal ag ennill sgiliau plismona gwirioneddol mewn gyrfa reoli llawn bri.