Oni bai bod trosedd wedi’i chyflawni neu fod rhywun mewn perygl ar y pryd, nid yw’r heddlu’n debygol o ymyrryd mewn anghydfodau sifil. Fodd bynnag, fe rown ni chi mewn cysylltiad â’r grwpiau a’r sefydliadau all helpu. Cwblhewch y frawddeg isod i gael y cyngor sydd ei angen arnoch i ddatrys eich anghydfod mor gyflym a chyfeillgar â phosibl.

Offeryn cyngor

Rydw i’n cael anghydfod gyda chyn bartner neu briod ynglŷn â phwy sydd biau’r car

Y llys sydd i benderfynu a yw person yn berchen ar gerbyd. Y ffeithiau i’w hystyried yw:

  • y modd mae’r person yn trin neu’n defnyddio’r cerbyd
  • a oes ganddo/ganddi yswiriant ar ei gyfer
  • a yw wedi gwario arian ar ei brynu neu ei gynnal


Nid yw dogfen gofrestru (V5) yn brawf perchnogaeth. Mae’r DVLA yn dweud yn glir nad y person a enwir ar y V5 o reidrwydd yw’r perchennog. Caiff y person hwnnw ei ystyried yn gyfrifol am y cerbyd gan yr heddlu a’r DVLA, ond y perchennog yw’r person sydd wedi talu am y car, neu’r person â’i dderbyniodd fel rhodd.

Bydd ceir a ddefnyddir gan barau priod fel arfer yn cael eu hystyried fel cydberchnogaeth.


Lladrad

Mae’n drosedd i berson gymryd eiddo rhywun arall mewn modd anonest gyda’r bwriad o’i amddifadu o’r eiddo hwnnw.

Ni chaiff ei ystyried yn anonest os yw’r person yn credu’n ddidwyll:

  • bod ganddo/ganddi hawl cyfreithiol i’r eiddo
  • y byddai’r person arall yn cydsynio pe bai’n gwybod am y weithred o gymryd a’r amgylchiadau
  • pe na ellid dod o hyd i’r perchennog drwy gymryd yr hyn y byddai’r llys yn eu hystyried yn gamau rhesymol


Nid yw’r mwyafrif helaeth o achosion yn lladrad. Anghydfodau sifil ydynt ac oherwydd hyn byddem yn argymell siarad â chyfreithiwr neu Cyngor ar Bopeth fel cam cyntaf. Os ydyn nhw’n argymell riportio’r mater i ni, riportiwch ef wrthym ar-lein.


Dychwelyd car i chi

Os mai chi yw perchennog cyfreithiol y cerbyd a’i fod ym meddiant eich cyn bartner neu briod, gallwch naill ai:

  • ofyn iddo gael ei ddychwelyd a cheisio gorchymyn llys i wneud hynny, neu
  • siwio’r person dan sylw am y gost; bydd angen i chi gael cyngor cyfreithiol gan gyfreithiwr i wneud hyn


Darperir y wybodaeth hon diolch i Ask the Police.