Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportio gwrthdrawiad traffig ar y ffordd heb dystiolaeth

Diolch.

Os oeddech chi’n rhan mewn gwrthdrawiad fel gyrrwr neu reidiwr rhaid i chi riportio’r digwyddiad yn bersonol i’r heddlu cyn gynted â phosibl ac, mewn unrhyw achos, o fewn 24 awr i’r gwrthdrawiad. Ni all unrhyw un wneud hyn ar eich rhan.

Gweler Adran 170 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 am ragor o fanylion.

Gallwch ei riportio:

  • ar-lein – cliciwch ‘Cychwyn’ isod i ddechrau
  • yn eich gorsaf heddlu leol
  • drwy ddweud wrth gwnstabl yr heddlu

Sylwer: os nad oes tystiolaeth gefnogi o’r digwyddiad yn digwydd mae’n annhebygol y byddwn yn gallu erlyn am drosedd yrru, ond dylech ei riportio wrthym beth bynnag a byddwn yn edrych ar y wybodaeth yn eich adroddiad a gweithredu os gallwn. Os na allwn weithredu ar hyn o bryd ond y bydd tystiolaeth neu wybodaeth newydd yn dod i’r amlwg, efallai y byddwn yn cysylltu â chi ac ymchwilio ymhellach.

Cliciwch ‘Cychwyn’ isod i lenwi ein ffurflen syml ar-lein. Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch am y digwyddiad.

 

Cyfartaledd amser cwblhau: deg munud

 

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y gwrthdrawiad
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad eich cerbyd


Sylwch
: Os gwnaethoch chi gyflwyno adroddiad digwyddiad traffig ffyrdd ar y wefan hon, byddwch yn gallu lawrlwytho copi o'ch adroddiad ar ôl ichi ei gyflwyno. Adroddiad gwrthdrawiad yw'r adroddiad hwnnw. Yna gallwch anfon yr adroddiad at eich cwmni yswiriant neu’ch cyfreithiwr.

 

Cychwyn