Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportio gwrthdrawiad traffig ffyrdd gydag anaf

Diolch.

Os oeddech chi’n rhan mewn gwrthdrawiad fel gyrrwr neu reidiwr rhaid i chi riportio’r digwyddiad yn bersonol i’r heddlu cyn gynted â phosibl ac, mewn unrhyw achos, o fewn 24 awr i’r gwrthdrawiad. Ni all unrhyw un wneud hyn ar eich rhan.

Gweler Adran 170 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 am ragor o fanylion.

Gallwch ei riportio:

  • ar-lein – cliciwch ‘Cychwyn’ isod i ddechrau
  • yn eich gorsaf heddlu leol
  • drwy ddweud wrth gwnstabl yr heddlu


Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch am y digwyddiad.


Cyfartaledd amser cwblhau: 30 munud


Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y gwrthdrawiad
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad eich cerbyd
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad unrhyw gerbydau eraill a oedd yn rhan o’r digwyddiad
  • manylion cyswllt y person arall, neu’r bobl eraill, oedd yn rhan o’r gwrthdrawiad
  • manylion cyswllt unrhyw dystion i’r gwrthdrawiad
  • manylion cyswllt unrhyw un a gafodd ei anafu a manylion yr anaf


Sylwch
: Os gwnaethoch chi gyflwyno adroddiad digwyddiad traffig ffyrdd ar y wefan hon, byddwch yn gallu lawrlwytho copi o'ch adroddiad ar ôl ichi ei gyflwyno. Adroddiad gwrthdrawiad yw'r adroddiad hwnnw. Yna gallwch anfon yr adroddiad at eich cwmni yswiriant neu’ch cyfreithiwr.

 

Cychwyn