Caiff pob galwad a dderbynnir gan Heddlu Dyfed-Powys ei hateb a’i thrin yng Nghanolfan Gyfathrebu’r Heddlu, sydd wedi’i lleoli ym Mhencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin.

Mae Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu’n ymdrin â galwadau brys 999, galwadau difrys 101, rheoli digwyddiadau a lleoli heddweision ar draws y pedair Sir o fewn yr ardal Heddlu.  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn oddeutu 400,000 o alwadau’r flwyddyn. Mae tua 10% o’r holl alwadau’n alwadau brys 999.

Mae staff Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu wedi’u hyfforddi i ymdrin â sefyllfaoedd anodd ac maent yn gwbl gyfarwydd â materion plismona a daearyddiaeth yr ardal heddlu.

Maen nhw’n canfod ac yn lleoli’r adnodd heddlu agosaf, mwyaf priodol i ddigwyddiadau.

Mewn wythnos gyffredin yn 2016:

 • Cawsom 821 o alwadau 999
 • Cawsom 6180 o alwadau 101
 • Cofnodwyd 437 o droseddau
 • Roedd 77 o wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd
 • Gwnaethom 143 o arestiau

Mae 101 yn wasanaeth 24 awr sy’n ymdrin â phob adroddiad am drosedd a phryder arall sydd ddim angen ymateb brys. Er enghraifft: 

 • Adrodd am drosedd neu ddifrod troseddol sydd ddim yn digwydd ar y pryd
 • Cysylltu â’ch swyddog heddlu lleol
 • Rhoi gwybodaeth am weithgarwch troseddol, e.e. gwerthu neu ddefnyddio cyffuriau
 • Ymholi ynghylch eiddo coll
 • Gwybodaeth a chyngor

Os ydych chi'n galw o ffôn symudol, efallai bydd y cysylltydd yn gofyn i chi pa Heddlu rydych ei angen. Yna, bydd modd i’r rhai sy’n galw Heddlu Dyfed-Powys ddewis un o’r pedwar opsiwn canlynol:

 1. Riportio digwyddiad
 2. Derbyn diweddariad ar ddigwyddiad sydd eisoes yn bodoli, neu am wybodaeth neu gyngor cyffredinol
 3. Deialu rhif yn uniongyrchol os yw’r rhif estyniad yn hysbys iddynt
 4. Pob ymholiad arall

15c fydd cost yr alwad gyfan o linell tir neu ffôn symudol, beth bynnag yw’r amser neu hyd yr alwad.

Cyn defnyddio’r gwasanaeth 101 am wybodaeth neu gyngor, gofynnwch i chi’ch hun os yw’ch ymholiad wir yn fater ar gyfer yr heddlu, neu a oes sefydliad cyhoeddus arall a fyddai mewn gwell sefyllfa i’ch helpu. Hefyd, fe’ch anogwn i ddefnyddio’r wefan cyngor a gwybodaeth Ask the Police lle y cewch hyd i gwestiynau a ofynnir yn aml ynghyd â’r atebion iddynt.

Dylai galwyr sy’n dymuno cael mynediad i’r gwasanaeth 101 o du allan i ardal Heddlu Dyfed-Powys alw 01267 222020.

Mae’r gwasanaeth 101 ar gael drwy ffôn testun ar 18001 101 i alwyr sy’n fyddar, yn drwm eu clyw, neu â nam ar eu lleferydd. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r gwasanaeth Text Relay.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y gwasanaeth 101, ewch i www.police.uk/101.

Mae’r rhif 999 yn wasanaeth 24 awr ar gyfer ymateb di-oed a dylid ond ei ddefnyddio lle y mae angen ymateb ar unwaith, er enghraifft:

 • Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl adeg eich galwad
 • Os y bydd rhywun yn ymddwyn neu’n bygwth ymddwyn yn dreisgar
 • Os oes trosedd difrifol (trosedd dreisgar/byrgleriaeth) yn digwydd neu yn debygol o ddigwydd
 • Os ydyw rhywun sydd yn cael ei amau o gyflawni trosedd ddifrifol gerllaw
 • Os oes damwain traffig y ffyrdd wedi digwydd ac mae rhywun neu rywrai wedi cael anaf, neu y mae perygl i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd
 • Os oes angen sylw brys ar rywun bregus

Pan rydych chi’n galw 999, bydd y Cysylltydd yn gofyn pa wasanaeth brys sydd angen arnoch a’r rhif ffôn yr ydych yn galw ohono.

Os ydych chi'n gofyn am yr Heddlu yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, cewch eich trosglwyddo i Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu yng Nghaerfyrddin. Yna, gofynnir i chi am wybodaeth am eich argyfwng, yn ogystal â rhagor o fanylion amdanoch chi’ch hun.

Mae’n bwysig iawn cael y wybodaeth gywir wrthych fel bod Swyddogion yn medru cael eu hysbysu’n llawn ynghylch natur eich argyfwng cyn iddynt gyrraedd ac fel bod modd cynnal unrhyw asesiadau risg sydd eu hangen er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd a swyddogion. Anfonir yr adnodd heddlu agosaf, mwyaf priodol atoch a rhoddir i chi amcan o’r amser y byddant yn cyrraedd.

Fe’ch cynghorir i gysylltu â ni ar y rhif difrys 101 os nad yw’ch galwad yn argyfwng, er mwyn ein galluogi i ymdrin â gwir argyfyngau’n effeithiol.

Caiff pob galwad i’r rhif 999 a’r rhif 101 ei recordio at ddibenion hyfforddi a thystiolaeth.

Rydym yn anelu at ymateb i bob galwad brys o fewn 20 munud.

Mae Airwave yn uwch-system radio digidol ar gyfer yr heddlu a gwasanaethau brys eraill a ddarperir gan Airwave Solutions Limited. Mae pob heddlu yng Nghymru, Lloegr a’r Alban nawr yn defnyddio’r Gwasanaeth Airwave, ynghyd â Heddlu Trafnidiaeth Cymru, yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol a Difrifol ac asiantaethau heddlu eraill. Bydd y gwasanaethau Tân ac Ambiwlans hefyd yn defnyddio Airwave yn genedlaethol unwaith i’w system gael ei sefydlu.

Mae nifer o fanteision i’r Gwasanaeth Airwave gan gynnwys:

 • Botwm brys ar y derfynell y gall y swyddog ei wasgu os yw mewn perygl
 • Radio â chwmpas gwell
 • Lleferydd mwy eglur
 • Gwell diogelwch ac amgryptio ar gyfer cyfathrebiadau
 • Mwy o hyblygrwydd gweithredol
 • Posibiliadau cymhwyso data symudol
 • Trawsrwydweithio cenedlaethol
 • Gwell gallu o ran ryngweithredu radio rhwng gwasanaethau heddlu a gwasanaethau brys eraill