Ymgynghoriad ynglŷn â’n Hamcanion ar gyfer Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Beth ydyn ni’n ymgynghori yn ei gylch?

Mae Heddlu Dyfed-Powys, ar y cyd â chyrff sector cyhoeddus eraill, yn cynnal ymgynghoriad o 3 Mai 2019 tan 14 Mehefin 2019, sy’n anelu i geisio barn ynglŷn â pha Amcanion Cydraddoldeb Strategol y dylid eu cynnwys yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer 2020-24.

Pwy all gymryd rhan?

Mae’r ymgynghoriad ar agor i bob preswylydd, sefydliad trydydd sector a grŵp cymunedol yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys.

Sut allwch chi gymryd rhan?

Os hoffech ein helpu i hysbysu’n Hamcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-2024, medrwch gwblhau ein harolwg ar-lein drwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155238706627

Mae’r arolwg ar gael yn Gymraeg, Saesneg a Phwyleg, ac mewn fformat hawdd ei ddarllen. Mae fformatau amgen ar gael drwy gysylltu â ni ar y manylion cyswllt isod.  

Os hoffech gael fersiwn bapur o’r arolwg, cysylltwch â ni ar y manylion cyswllt isod.

Beth fyddwn ni’n gwneud â’ch adborth?

Drwy gydol 2019, byddwn ni’n ymgysylltu â Chyrff Cyhoeddus, y Trydydd Sector, rhanddeiliaid (gan gynnwys grwpiau nodweddion gwarchodedig) a’r cyhoedd. Bydd y wybodaeth a’r dystiolaeth fyddwch chi’n darparu’n ein helpu i ddatblygu set newydd o Amcanion Cydraddoldeb ac yn hysbysu’r camau gweithredu bydd ein hadrannau’n cymryd er mwyn cyflenwi’r amcanion a gwell canlyniadau ar gyfer y bobl a wasanaethir gan Heddlu Dyfed-Powys. Hefyd, bydd yn helpu i gryfhau’r sail dystiolaeth ar anghydraddoldebau.

Bydd yr Amcanion Strategol newydd sydd wedi’u hadolygu a’u hadnewyddu’n cael eu cyhoeddi erbyn 1 Ebrill 2020.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw os oes angen rhagor o wybodaeth arnaf?

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni drwy un o’r ffyrdd canlynol:

  • E-bost: equalityanddiversity@dyfed-powys.pnn.police.uk
  • Post: Y Tîm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Heddlu Dyfed-Powys, Pencadlys yr Heddlu, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF
  • Ffôn: 101
  • Gwasanaeth negeseuon testun difrys gyfer pobl sy’n fyddar, sy’n drwm eu clyw, neu sydd â nam ar eu lleferydd – Mae gan Heddlu Dyfed-Powys wasanaeth negeseuon testun difrys ar gyfer pobl sy’n fyddar, sy’n drwm eu clyw, neu sydd â nam ar eu lleferydd. Does dim angen i chi gofrestru er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn, ond byddai o gymorth i Heddlu Dyfed-Powys pe baech chi’n rhoi’ch manylion cyswllt i ni. Y rhif ffôn symudol yw: 07811 311 908