Beth yw amcanion cydraddoldeb?

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (diddymu gwahaniaethu, hybu cyfle cyfartal, a meithrin perthynas dda) yn gymwys i ddefnyddwyr ein gwasanaethau yn ogystal â’r bobl a gyflogir gennym (swyddogion a staff yr heddlu).

Ar y 10fed Medi 2011, daeth Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol) 2011 i rym. Er mwyn cydymffurfio â'r Dyletswyddau Penodol, mae’n ofynnol i Heddluoedd Cymru a Lloegr baratoi un neu ragor o amcanion cydraddoldeb sydd, yn eu barn hwy, yn rhai y mae angen eu cyflawni er mwyn:

 • dileu gwahaniaethu, aflonyddu, fictimeiddio ac unrhyw ymddygiad arall sydd wedi ei wahardd gan y Ddeddf neu odani;
 • hybu cyfle cyfartal rhwng personau sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu; ac
 • hybu perthynas dda rhwng personau sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu.

Ar ôl ymgynghori ac ymgysylltu ag aelodau o’n cyhoedd, a’n staff a’n swyddogion, cytunwyd ar yr amcanion canlynol fel blaenoriaethau ar gyfer yr Heddlu dros y 4 blynedd nesaf:

 1. Codi ymwybyddiaeth o’r hyn yw Troseddau Casineb a Digwyddiadau Casineb a sut i’w riportio er mwyn ceisio cynyddu hyder y cyhoedd i riportio Digwyddiadau a Throseddau Casineb i ni;
 2. Sicrhau fod ein gwasanaethau’n hygyrch i bob grŵp lleiafrifol o fewn ein cymunedau, a sicrhau eu bod nhw’n derbyn lefel gwasanaeth briodol wrth eu defnyddio;
 3. Sicrhau fod gan bob swyddog ac aelod staff wybodaeth ac adnoddau priodol i ystyried ein poblogaeth sy’n heneiddio drwy gyflwyno gwasanaethau a rheoli’r gweithlu;
 4. Darparu gwasanaeth o lefel uchel wrth ymateb i achosion sy’n ymwneud ag unigolion sy’n profi argyfwng neu salwch meddwl;
 5. Cynyddu amrywiaeth ein gweithlu i adlewyrchu’r cymunedau yr ydym eu gwasanaethu’n fwy cywir ar draws pob rheng ac arbenigedd;
 6. Hyrwyddo iechyd yn y gweithle drwy godi ymwybyddiaeth o fesurau atal trallod a salwch meddwl gyda golwg ar leihau absenoldebau ar sail salwch seicolegol.

Ceir esboniad llawn o sut wnaethom nodi’r amcanion cydraddoldeb hyn, ynghyd â’r camau gweithredu rydyn ni’n bwriadu ymgymryd â nhw, yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020.

Cydweithiodd Heddlu Dyfed-Powys â Chyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys, Cyngor Sir Penfro, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Parc Cenedlaethol Sir Benfro ac Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru i greu arolwg ymgynghori a chynnal digwyddiadau ymgysylltu ledled y pedair ardal Awdurdod Lleol.

Yn ogystal, cynhaliom Grwpiau Ffocws gyda’n staff a’n swyddogion i nodi’r hyn ddylai fod yn flaenoriaethau yn eu barn nhw, ac adnabod unrhyw gamau gweithredu y gallem gyflawni er mwyn bodloni’r amcanion hynny.

Ceir manylion llawn mewn perthynas â’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol yma, gyda Chrynodeb Gweithredol ar gael yma.

Mae’r cynllun hefyd ar gael yn y fformatau canlynol:

Neu gwyliwch ein fideo Iaith Arwyddion Prydain isod:

Byddwn ni’n cynhyrchu adroddiad blynyddol sy’n nodi’r cynnydd rydyn ni wedi gwneud yn erbyn yr amcanion, ynghyd â’n blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Bydd yr adroddiadau’n cael eu cyhoeddi ar y wefan hon er mwyn i’r cyhoedd eu gweld.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw os oes angen gwybodaeth bellach arnaf?

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â ni drwy:

 • E-bost: equalityanddiversity@dyfed-powys.pnn.police.uk
 • Post: Tîm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Heddlu Dyfed-Powys, Pencadlys yr Heddlu, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF
 • Ffôn: 101
 • Gwasanaeth negeseuon testun difrys gyfer pobl sy’n fyddar, sy’n drwm eu clyw, neu sydd â nam ar eu lleferydd: Mae gan Heddlu Dyfed-Powys wasanaeth negeseuon testun difrys ar gyfer pobl sy’n fyddar, sy’n drwm eu clyw, neu sydd â nam ar eu lleferydd. Does dim angen i chi gofrestru er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn, ond byddai o gymorth i Heddlu Dyfed-Powys pe baech chi’n rhoi’ch manylion cyswllt i ni. Y rhif ffôn symudol yw: 07811 311 908