Mae Grŵp Ymgynghorol Annibynnol Heddlu Dyfed-Powys yn cyflawni rôl bwysig cyfaill beirniadol ar gyfer y Gwasanaeth Heddlu a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Fforwm ydyw lle mae ymgynghorwyr annibynnol yn medru rhoi cyngor annibynnol ynghylch materion penodol a nodir gan yr heddlu a SCHTh.

Nid yw craffu yn un o rolau’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol, yn hytrach mae yno i warchod pob un o’n cymunedau rhag dioddef anfantais yn sgil diffyg dealltwriaeth, anwybodaeth neu gred gamsyniol. Mae’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol yn cynrychioli cymunedau diddordeb amrywiol yr ardal yn fras o ran rhyw, ailbennu rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol a’r iaith Gymraeg.

Mae’r broses recriwtio ar gyfer y Grŵp Ymgynghorol Annibynnol yn un teg a thryloyw.  Caiff pob ymgeisydd ei fetio hyd at Fetio Personél sydd heb fod yn Heddlu (NPPV) Lefel 2, yn unol â Pholisi Fetio Cenedlaethol ACPO.

Ceir rhagor o fanylion mewn perthynas â dod yn aelod o’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol yn y Proffil Rôl a’r Meini Prawf.

Er mwyn gwneud cais i ddod yn aelod o’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol, llenwch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Gwybodaeth Bersonol atodedig a’u dychwelyd at:

E-bost

equalityanddiversity@dyfed-powys.pnn.police.uk

Post

Tîm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth,
Heddlu Dyfed-Powys,
Pencadlys yr Heddlu, 
Blwch Post 99,
Llangynnwr,
Caerfyrddin,
SA31 2PF

Os hoffech arddweud eich cais i ni dros y ffôn, cysylltwch â’r Tîm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar 01267 226497 neu 101 / 01267 222020 – Dewiswch Opsiwn 3 – Estyniad 23176.

Am ragor o wybodaeth ynghylch dod yn aelod o’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol, peidiwch ag oedi i gysylltu â’r Tîm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar equalityanddiversity@dyfed-powys.pnn.police.uk neu 101/ 01267 222020 – Dewiswch Opsiwn 3 – Estyniad 23176.