Beth yw Safonau’r Gymraeg?

Mae’r Safonau’n egluro sut y disgwylir i sefydliadau ddefnyddio’r iaith Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod fframwaith cyfreithiol er mwyn cyflwyno dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau ymddygiad ar y Gymraeg. Mae’r Safonau yn safoni darpariaeth y gwasanaeth Cymraeg ar draws yr heddlu er mwyn sicrhau ein bod yn bodloni anghenion ein cyhoedd, yn ogystal â’n gweithwyr.

Ar y 30ain o Fedi 2016, cyflwynwyd Hysbysiad Cydymffurfio i Heddlu Dyfed-Powys (y Llu) a ofynnodd i’r Heddlu gydymffurfio â nifer o safonau o ran y Gymraeg mewn perthynas â Chyflwyno Gwasanaeth, Materion Gweithredol, Creu Polisïau a Chadw Cofnodion.

Bydd y Safonau’n sicrhau bod y cyhoedd yn cael cyfle i gyfathrebu â ni a chael gwasanaeth gennym drwy gyfrwng y Gymraeg lle bynnag sydd yn bosib. Bydd Gweithwyr yr Heddlu hefyd yn elwa – Cymry Cymraeg drwy gael mwy o gyfle i ddefnyddio’r iaith yn y gweithle a’r rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg drwy gael mwy o gyfleoedd i ddysgu’r iaith.

Gellid gweld pob un o’r Safonau yn yr Hysbysiad Cydymffurfio a gyflwynwyd i’r Heddlu ynghyd ag esboniad am yr hyn a wnawn i gydymffurfio â nhw yma.

Ymrwymwn i ddarparu gwasanaethau Cymraeg o’r safon uchaf i bob un o’n cwsmeriaid mewn ffordd sydd yn deg ac yn gyfartal. Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gawsoch neu os ydych wedi cael gwasanaeth rhagorol, hoffem glywed amdano.

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus fel a ganlyn:

Ffôn: 01267226044

E-bost:publicservicebureau@dyfed-powys.pnn.police.uk

Cewch fwy o wybodaeth am gyflwyno cwyn ar wefan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu