Oherwydd natur wledig yr ardal hon, mae nifer o heriau unigryw yn wynebu’r heddlu. Rhaid ystyried pethau y mae heddluoedd eraill o bosib yn cymryd yn ganiataol, e.e. y pellter sy’n rhaid teithio i ddigwyddiadau yn ogystal â natur y cymunedau sy’n cael eu gwarchod gennym. Mae’n golygu hefyd bod gennym y lefelau isaf o droseddu yn unlle ar draws Cymru a Lloegr, a’n bod yn gallu rhoi ein cymunedau wrth galon yr hyn a wnawn.

Mae gennym nifer o gynlluniau ar y gweill i ddarparu cyngor atal trosedd perthnasol, e.e. Gwarchod Ffermydd a Cheffylau. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru ac mae gennym swyddog bywyd gwyllt penodol.

Strategaeth plismona gwledig

Mae’r holl waith rydyn ni'n gwneud er mwyn gwella’r ffordd rydyn ni’n diogelu’n cymunedau gwledig yn cael ei ddwyn ynghyd yn ein Strategaeth Plismona Gwledig newydd. Datblygwyd y strategaeth mewn ymgynghoriad ag undebau ffermwyr, grwpiau cymunedol amrywiol, elusennau a phobl eraill sydd wedi mynegi diddordeb mewn plismona ardaloedd gwledig.

Mae’n canolbwyntio ar bedwar maes – atal, cudd-wybodaeth, gorfodi a sicrwydd. Mae gan bob un rhestr o bethau fydd yn cael eu gwneud sy’n cynnwys: - pecynnau atal trosedd â gwybodaeth am yr hyn y gall pobl wneud er mwyn cadw eu hunain a’u heiddo’n ddiogel; gwell defnydd o gynlluniau gwarchod megis Gwarchod Ffermydd a Gwarchod Cymdogaeth; gwell defnydd o gyfryngau cymdeithasol a rhannu mwy o straeon â’r cyfryngau lleol a’r gymuned yn uniongyrchol; mynd i lefydd lle y mae pobl yn ymgasglu a siarad â nhw yn ogystal â chynnal cyfarfodydd yn swyddfeydd unedau amaethwyr, grwpiau a busnesau lleol, a gwell defnydd o orsafoedd heddlu symudol newydd.