Mae’r dudalen hon yn esbonio sut rydyn ni’n dewis cyflenwyr ac yn rhoi manylion am ein prosesau caffael.

Rydyn ni’n gwario tua £18 miliwn y flwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau, gan roi cyfleoedd da i gwmnïoedd o bob maint. Datblygwyd cyfrifoldeb ariannol ar gyfer caffael nwyddau a gwasanaethau i randdeiliaid priodol o fewn yr heddlu, ond yr adran gaffael sy’n gyfrifol am gaffael strategol.

Ein gweledigaeth yw cael gwerth am arian drwy gaffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith a fydd yn helpu i gyflawni’n blaenoriaethau a bodloni anghenion swyddogion a staff.

Sut ydyn ni’n prynu?

Gwerth Camau gweithredu gofynnol
Llai na £1,000 O leiaf un amcanbris
£1,000 i £29,999 neu gytundebau gwaith hyd at £49,999 O leiaf tri amcanbris
£30,000 ac uwch neu gytundebau gwaith dros £50,000 Proses dendro ffurfiol

Ar gyfer pryniadau neu gytundebau dros £30,000 a chytundebau gwaith dros £50,000

Bydd proses dendro’n cychwyn os nad oes cytundebau addas yn bodoli eisoes neu gytundebau fframwaith yr ystyrir eu bod nhw’n cynnig gwerth am arian. Bydd hyn yn cael ei gynnal yn unol â Rheolau Sefydlog yr Heddlu ar Gytundebau. Hysbysebir tendrau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau drwy sell2wales. Er mwyn gweld cytundebau a gyhoeddwyd gan Heddlu Dyfed-Powys, cliciwch yma.

Hysbysiad Pwysig i Gyflenwyr
Mae gwybodaeth sy’n ymwneud â darpariaeth a pherfformiad cytundebau’n dod o dan delerau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, a gellir eu datgelu i drydydd partïon ar gais yn unol â thelerau’r ddeddf.  Dylai cyflenwyr sicrhau eu bod nhw’n ymwybodol o oblygiadau llawn y ddeddf, sy’n ôl-weithredol i 1 Ionawr 2005.

Manylion cyswllt

Faye Ryan
Rheolwr caffael a chontractau

Ffôn: 01267 226540
Ffacs: 01267 226542
Ebost: faye.ryan@dyfed-powys.pnn.police.uk