Pam ein bod yn eu defnyddio

Rydym yn defnyddio technoleg Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig i helpu adnabod, atal, ac amharu ar weithgarwch troseddol ar lefel leol, lefel yr heddlu, lefel ranbarthol, a lefel genedlaethol, gan gynnwys mynd i'r afael â throseddwyr symudol, grwpiau trosedd wedi'i threfnu, a therfysgwyr. Mae offer Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig yn darparu llwybrau ymholi a thystiolaeth er mwyn ymchwilio i droseddu, ac fe'u defnyddir gan asiantaethau gweithredu'r gyfraith ar draws Lloegr, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Sut mae’n gweithio

Pan aiff cerbyd heibio i gamera sy'n rhan o'r system, darllennir ei rif cofrestru, ac fe'i cymherir yn syth â chofnodion bas data am gerbydau sydd o ddiddordeb. Gall heddweision ryng-gipio cerbyd, a'i stopio er mwyn chwilio am dystiolaeth ac, os oes angen, arestio pobl. Cedwir cofnodion am yr holl gerbydau sy'n mynd heibio i'r camera, gan gynnwys y cerbydau nas credir eu bod o ddiddordeb ar y pryd. Mewn amgylchiadau priodol, gellir mynd at y cofnodion hyn at ddibenion ymchwiliad. Mae defnyddio'r offer yn y modd hwn wedi bod yn bwysig o ran datrys llawer o droseddau, gan gynnwys dod o hyd i gerbydau sydd wedi'u dwyn, delio â'r rhai sy'n defnyddio cerbydau heb yswiriant, a datrys achosion terfysgaeth, trosedd ar raddfa fawr, a throsedd wedi'i threfnu. Mae hefyd yn caniatáu tynnu sylw heddweision at yrwyr sy'n troseddu, heb amharu ar yrwyr sy'n cydymffurfio â'r gyfraith.

Mynediad at ddata wedi’u cadw

Cyflwynir data Dyfed Powys i'r Ganolfan Ddata Genedlaethol Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig lle cânt eu cadw gyda data tebyg oddi wrth heddluoedd eraill am hyd at ddwy flynedd. Mae gennym reolau clir ar gyfer rheoli mynediad at ddata Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig i sicrhau eu defnyddio at ddibenion ymchwilio dilys.

Ni chaiff aelodau staff fynediad at ddata Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig oni bai fod hynny'n berthnasol i'w gwaith, ac yn achos y mwyafrif o'r rhai sydd â'r fath fynediad, ni chânt weld y data ond yn ystod y 90 diwrnod cyntaf ar ôl iddynt gael eu casglu. Awdurdodir rhai staff i gael mynediad at y data am hyd at 2 flynedd, gydag awdurdod uwch heddwas. Ar ôl 90 diwrnod, ni chaniateir mynediad ond yn achos ymchwiliadau i droseddau mawr neu ddifrifol, neu ymchwiliadau gwrthderfysgaeth, neu ar ôl 12 mis, ond at ddibenion ymchwiliadau mawr neu at ddibenion gwrthderfysgaeth.

Gall chwilio data'r System gadarnháu a yw cerbyd sy'n gysylltiedig â throseddwr hysbys wedi bod yn yr ardal ar adeg y drosedd, a gall gyflymu ymchwiliadau'n sylweddol.

Lleoliadau camerau

Yn ogystal â chael eu gosod yng ngherbydau'r heddlu, defnyddir cameráu Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig mewn lleoliadau sefydlog yn Nyfed Powys lle byddant yn helpu i adnabod, atal, ac amharu ar weithgarwch troseddol. Yn unol â'r polisi cenedlaethol, nid ydym yn datgelu manylion y lleoliadau gan y byddai'r fath wybodaeth yn debyg o fod o gymorth i droseddwyr, gan leihau gwerth Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig o ran plismona.

Mae canllawiau cenedlaethol yn mynnu bod yn rhaid cynnal asesiad, os bydd Heddlu Dyfed Powys yn bwriadu gosod cameráu Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig ychwanegol, sy'n dangos angen clir, gan gymryd y ffactorau canlynol i ystyriaeth:

  • Diogelwch cenedlaethol a gwrthderfysgaeth
  • Trosedd ddifrifol, trosedd wedi'i threfnu, a throsedd ar raddfa fawr
  • Troseddu lleol
  • Hyder y gymuned, tawelu meddyliau'r gymuned, atal a lleihau troseddu

Wrth asesu a ddylid gosod cameráu newydd, cynhelir Asesiad Effaith Preifatrwydd. Bydd yr asiantaeth gweithredu'r gyfraith yn ymgynghori gyda phobl a sefydliadau sydd â diddordeb rhesymol yn y cynnig oni fyddai gwneud hynny'n gweithredu'n groes i ddiben y cynnig, sef i adnabod, atal, ac amharu ar weithgarwch troseddol.  Hefyd, mae Heddlu Dyfed Powys wedi ymrwymo i adolygu lleoliad y cameráu Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig yn rheolaidd, yng nghyd-destun y meini prawf uchod, i sicrhau bod cyfiawnhad dros adael y cameráu ar waith. Bydd pob adolygiad yn ystyried yr effaith ar breifatrwydd.

Cod ymarfer a safonau cenedlaethol

Mae'r Cod Ymarfer ar gyfer Cameráu Gwyliadwriaeth yn diffinio egwyddorion a ddylai gyfarwyddo defnyddio’r system, ac mae'r rhain yn ddilys ar gyfer systemau'r heddlu. Ar ben hynny, mae Safonau Cenedlaethol Adnabod Rhifau Cerbydau'n Awtomatig at ddibenion plismona'n gosod fframwaith ar gyfer defnyddio'r system gan yr heddlu a chan asiantaethau eraill gweithredu'r gyfraith. Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael ar wefan Cyngor Penaethiaid Cenedlaethol yr Heddlu.

Manylion cyswllt

Dylid cyflwyno unrhyw gais am wybodaeth, neu unrhyw gŵyn, i

Adran ANPR,
Heddlu Dyfed-Powys, 
Pencadlys yr Heddlu, 
PO Box 99, 
Llangynnwr, 
Caerfyrddin, 
SA312PF