Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymfalchïo yn ein dulliau plismona sy’n canolbwyntio ar y gymuned; rydym yn cydweithio ochr yn ochr â’r cyhoedd i sicrhau bod hon yn parhau i fod yn un o’r ardaloedd diogelaf yn y wlad i fyw, gweithio ac ymweld â hi. Fodd bynnag, mae’r sialensiau i’r gwasanaeth plismona yn yr oes fodern yn golygu bod yn rhaid i ni gael nifer o swyddogion ymhob rheng sy’n gallu perfformio dyletswyddau plismona trefn gyhoeddus. Mae’r swyddogion hyn wedi’u hyfforddi hyd at y safon genedlaethol i reoli gwrthdystiadau yn ogystal â delio ag anhrefn ar raddfa fechan, ganolig a mawr. Rydym yn hyfforddi ac yn achredu ein swyddogion a’n comanderiaid i weithio ochr yn ochr â thimau tebyg ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol. Rydym yn aml yn cynorthwyo heddluoedd cyfagos i blismona amryw o ddigwyddiadau, yn ogystal â chefnogi digwyddiadau cenedlaethol mawr megis Cynhadledd y G8.

Mae gan bob un o’n swyddogion yr offer trefn gyhoeddus diweddaraf yn ogystal â’u cit a’u dillad gwarchod eu hunain. Rydym yn eu hyfforddi yn unol â’r canllawiau cenedlaethol ar lefelau tactegol ac arweiniol, gan ddefnyddio lleoliadau a safleoedd ar draws ardal yr heddlu sy’n adlewyrchu ein hamgylchedd gwaith. Tra bod ein swyddogion yn cael eu hyfforddi i safon uchel iawn, maent yn dal i blismona eu hardal leol o ddydd i ddydd fel rhan o’u dyletswyddau arferol. Mae’r unedau trefn gyhoeddus yn cynnwys swyddogion y timau plismona bro, swyddogion ymateb rhanbarthol, a swyddogion plismona’r ffyrdd, sy’n cyfuno i ddelio â digwyddiadau sy’n codi ar hap neu rai y gwyddys amdanynt ymlaen llaw, gan ddibynnu ar anghenion gweithrediadol penodol y digwyddiad. Mae eu cefndir mewn plismona sy’n canolbwyntio ar y gymuned yn gwneud ein swyddogion trefn gyhoeddus yn hawdd-mynd-atynt, cyfeillgar a pharod i ymgysylltu; a gallant yn aml ddatrys sefyllfaoedd o wrthdaro drwy drafod a dwyn perswâd.