Fel rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys, cynhaliwyd proses asesiad risg a oedd yn edrych ar debygolrwydd ac effaith digwyddiadau mawr a allai ddigwydd yn yr ardal. 
Mae digwyddiadau’n syrthio i ddau gategori:

  • Mae peryglon yn ddigwyddiadau difalais a allai gynnwys damweiniau trafnidiaeth, tywydd garw, damweiniau diwydiannol a llygredd amgylcheddol.
  • Digwyddiadau a gynlluniwyd yw bygythiadau, a gallant gynnwys ymosodiadau gan ddefnyddio ffrwydron; bygythiadau cemegol, biolegol, radiolegol neu niwclear; ac ymosodiadau electronig sy’n effeithio ar gyfleustodau a chyfathrebu.

Beth rydyn ni’n ystyried

Rydym yn ystyried y peth gwaethaf a allai ddigwydd. Efallai na ddigwydd y pethau hyn o gwbl, neu os gwnânt, byddant ar raddfa lai, ond mae’n rhaid ystyried yr holl bosibiliadau wrth gynnal ein hasesiad.

Mae asesu risg yn ofyniad statudol dan Ddeddf Argyfyngau Sifil 2004. Mae’n broses barhaol sy’n cael ei hadolygu’n gyson. Bydd diweddariadau pellach yn ymddangos ar y wefan fel y bo’n ymarferol a phriodol.

Cofrestr risg

Mae’r gofrestr yn cynnwys crynodeb o’r math o risgiau rydym yn eu hasesu yn ardal Dyfed Powys ar hyn o bryd. Am resymau diogelwch, ni fedrwn roi gwybodaeth fanwl. Am ragor o wybodaeth, ewch i Wales Reslience.