Dim ond pan fydd sail resymol dros wneud y mae gan yr heddlu’r pŵer i ‘stopio a chwilio’ aelodau o’r gymuned. Mae nifer o gyfreithiau sy’n galluogi swyddogion i stopio aelodau o’r cyhoedd a’u chwilio – er enghraifft, os yw’r chwiliad yn gysylltiedig â meddiant anghyfreithlon o arfau ymosodol, cyffuriau a reolir, eiddo wedi’i ddwyn, neu eitemau y gellid eu defnyddio i gyflawni trosedd.

Mae nifer o gyfyngiadau wedi’u gosod o ran sut y mae’r heddlu’n defnyddio’r pŵer stopio a chwilio. Maent yno er diogelwch – er mwyn sicrhau y defnyddir stopio a chwilio mewn modd effeithiol a theg ac nad ydym yn gwahaniaethu yn erbyn nag yn targedu rhai elfennau penodol o’r gymuned.

Bob tro y defnyddir pwerau Stopio a Chwilio, gwneir cofnod ohono ac mae prosesau mewn lle ar gyfer sicrhau bod swyddogion yn arfer eu pwerau mewn modd nad yw’n gwahaniaethu.  Mae manylion ynghylch amser, dyddiad a lleoliad pob gweithdrefn stopio a chwilio’n cael eu cofnodi a’u monitro er mwyn i ni ddeall ble a phryd rydyn ni’n defnyddio’r pwerau’n well.

Dylai’r seiliau sydd gan y swyddog heddlu fod yn seiliedig ar ffeithiau, gwybodaeth neu gudd-wybodaeth, neu’r modd y mae unigolyn yn ymddwyn. Fodd bynnag, mae adegau pan all swyddogion heddlu chwilio unrhyw un o fewn ardal benodol, er enghraifft:

  • Pan mae bygythiad terfysgol wedi’i nodi. (Adran 44 Deddf Terfysgaeth 2000)
  • Pan fod tystiolaeth fod trais difrifol wedi digwydd, neu’n debygol o ddigwydd. (Adran 60 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994)

O dan yr amgylchiadau hyn, bydd prif swyddog yn awdurdodi’r defnydd o Bwerau Stopio a Chwilio Adran 60 a byddant ond yn cael eu defnyddio pan ragwelir trais difrifol. Ni ellir ei ddefnyddio os mai posibilrwydd sydd y gallai trais ddigwydd. Rhaid bod bygythiad credadwy y bydd trais yn digwydd.

Craffu ac Atebolrwydd

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i sicrhau’r defnydd effeithiol a theg o bwerau stopio a chwilio, yn unol â chynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio y Swyddfa Gartref. Mae prosesau wedi’u datblygu i gynnal craffu a monitro effeithiol o weithgarwch stopio a chwilio. Cesglir ac adolygir data ar weithgarwch stopio a chwilio gan reolwyr, i sicrhau defnydd effeithiol a chyfreithlon o’r pŵer hwn.

Mae’r wybodaeth hon hefyd yn cael ei rhannu â’n Grŵp Ymgynghorol Annibynnol, sy’n cynnwys aelodau o’r gymuned. Maen nhw’n adolygu ac yn rhoi adborth ar unrhyw faterion a nodir. Cyfeirir unrhyw faterion o’r fath at uwch reolwyr yr heddlu ar gyfer ystyried unrhyw gamau gweithredu pellach a allai gael eu hystyried yn briodol ac mae hyn yn cael ei adrodd yn ôl i’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol, gan sicrhau tryloywder ac atebolrwydd.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyhoeddi data ar weithgarwch stopio a chwilio. Gellir cael mynediad at y wybodaeth hon drwy Ardal Lawrlwytho Data Police UK.

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys un o’r cyfraddau canlyniadau uchaf ar gyfer gweithgarwch stopio a chwilio lle y deir o hyd i’r eitem y chwilir amdano’n amlach na pheidio. Bydd datblygiadau pellach yn cael eu gwneud i systemau TG er mwyn darparu mwy o fanylion am y camau gweithredu a gymerir pan mae eitem yn cael ei ddarganfod, yn unol â gofynion y Swyddfa Gartref ar gyfer cyhoeddi yn y dyfodol agos.

Cwynion

Os oes gennych gŵyn ynglŷn â’r broses Stopio a Chwilio, dywedwch wrthym.

Bydd pob cwyn yn cael ei adolygu, gydag adroddiadau goruchwylio’n cael eu hanfon at y prif swyddog arweiniol ar gyfer stopio a chwilio. Yn ogystal, rhennir manylion am yr adolygiad ar gyfer pob cwyn, a gwybodaeth am unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd gan yr heddlu, â Grŵp Ymgynghorol Annibynnol yr Heddlu.

Mae’r daflen hon yn esbonio’r broses stopio a rhoi cyfrif a’r broses stopio a chwilio, ac yn rhoi crynodeb o’ch hawliau os ydych chi’n cael eich stopio, neu’ch stopio a’ch chwilio.