Ein Cenhadaeth

Diogelu ein cymunedau, gyda’n gilydd.

Ein Gweledigaeth

Cydweithio i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf sy’n amlwg a hygyrch, gan sicrhau bod ein cymunedau’n parhau’n ddiogel.

Byddwn ni yno pan fydd y cyhoedd ein hangen a byddwn ni’n gweithredu â thegwch a pharch ym mhob dim a wnawn.

Ein Gwerthoedd

Rydyn ni’n: Atebol, teg ac anhunanol.

Rydyn ni’n arddangos: Didwylledd, arweinyddiaeth a pharch.

Wrth wraidd pob dim a wnawn: Unplygrwydd, gwrthrychedd a gonestrwydd.

 

Beth allwch ei ddisgwyl gennym ni

Rydyn ni’n ymdrin ag amrediad eang o ymholiadau gan ein cymunedau. Gellir datrys rhai yn syth dros y ffôn, mewn gorsaf heddlu neu drwy bwyntiau cyswllt eraill. Mae angen ymchwilio ymhellach i ymholiadau eraill, neu mae angen arbenigedd neu wybodaeth arbenigol.

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth o safon uchel ni waeth pam neu sut yr ydych chi wedi cysylltu â ni.

Ni allwn sicrhau y byddwn ni’n medru datrys pob digwyddiad neu drosedd a adroddir i ni, ond rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy’n ymateb yn broffesiynol a phriodol i’ch anghenion.

Rydyn ni eisiau i chi deimlo’n fodlon ein bod ni wedi darparu safon gwasanaeth o’r radd flaenaf a’n bod ni’n eich gwerthfawrogi chi fel ein cwsmeriaid ac yn trin eich holl bryderon o ddifrif.