Uwch-arolygydd Ian John

Ymunodd Ian â Heddlu Dyfed-Powys ym mis Hydref 1988 a chafodd ei leoli yn y Drenewydd. Gweithiodd mewn amryw o swyddi lifrog yng ngogledd Powys, gan gynnwys plismona cymunedol lleol, ac fe’i dyrchafwyd yn rhingyll yn 1993.

Ym 1996, gweithiodd Ian fel swyddog staff i’r Prif Gwnstabl Ray White yn ystod ei amser fel Llywydd Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu, a hynny ym mhencadlys yr heddlu. Dyrchafwyd Ian yn arolygydd ym 1998, ac ym 1999, dychwelodd i’w sir enedigol, Rhanbarth Sir Benfro, lle’r oedd ganddo gyfrifoldeb dros Aberdaugleddau a Hwlffordd.

Yn 2001, dyrchafwyd Ian yn Dditectif Brif Arolygydd yn yr Adran Safonau Proffesiynol. Yn 2004, gweithiodd Ian yn Llanelli a Chaerfyrddin fel prif arolygydd ac uwch-arolygydd dros dro. Mewn blynyddoedd diweddar, mae Ian wedi gweithio fel uwch-arolygydd gan arwain yr Adran Gweinyddu Cyfiawnder, ac fel uwch-arolygydd lifrog yn Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro. Ym mis Ionawr 2016, dychwelodd Ian i’r heddlu ar ôl cael ei secondio i’r Coleg Plismona fel swyddog arweiniol dros gyfiawnder troseddol.

Mae Ian yn angerddol am y rôl bwysig mae plismona bro’n chwarae o ran cadw pobl yn ddiogel, ac yn ei rôl gyfredol fel comander heddlu lleol ar gyfer Sir Benfro, mae’n mwynhau gweithio gyda swyddogion lleol, partneriaid a’r gymuned er mwyn adeiladu cysylltiadau cymunedol cryf.