Claire Parmenter

Mae gan Claire radd BA (Anrh) mewn Addysg ar ôl astudio yng Nghaerdydd.

Ymunodd Claire â Heddlu Dyfed-Powys yn 1993, ac mae hi wedi gwasanaethu mewn amryw o rolau lifrog ledled ardal Dyfed-Powys. Mae ei gyrfa hyd yn hyn wedi cynnwys rôl genedlaethol yn cefnogi gweithredu plismona bro ar draws y DU; amser fel Arweinydd Gwasanaethau Brys ar y Cyd Cymru, lle y bu’n cefnogi cadernid ar draws y pedwar heddlu yng Nghymru, y gwasanaethau tân, ac Ymddiriedolaethau Ambiwlans Cymru; a secondiad i’r awdurdod lleol, lle y bu’n datblygu’r strategaeth gymunedol ar y cyd.

Mae Claire wedi arwain nifer o raglenni newid o fewn yr heddlu, ac mae hi hefyd wedi gweithio i Heddlu Avon a Gwlad yr Haf ar secondiad. Mae Claire wedi derbyn gwobr Hyrwyddwr Gweithle Stonewall am ei gwaith mewn perthynas â chefnogi amrywiaeth ledled Cymru. Mae hi’n gomander trefn gyhoeddus aur ac arfau saethu strategol achrededig. 

Penodwyd Claire yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro yn 2017, a dyrchafwyd i Ddirprwy Brif Gwnstabl yn Awst 2019.