Mr Mark Collins QPM

Mae gan Mark Collins gysylltiad hir ag ardal Dyfed-Powys. Cychwynnodd ar ei yrfa gyda’r gwasanaeth heddlu fel Cwnstabl Gwirfoddol yng Nghaerfyrddin yn 1987.

Cryfhawyd ei ymrwymiad tuag at blismona yn 1991 pan ddaeth yn Gwnstabl Heddlu gyda’r Heddlu Metropolitanaidd yn Llundain.

Yn 1995 dychwelodd i Heddlu Dyfed-Powys fel Cwnstabl yn Aberteifi. Dros y 10 mlynedd nesaf, gweithiodd ym mhob un o’r pedair sir, gan wasanaethau ar bob rheng hyd at reng Uwch-arolygydd, mewn lifrai a gyda’r adran CID.

Yn 2006, penodwyd Mark yn Dditectif Uwch-arolygydd i arwain Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth gyntaf Cymru (WECTU). Yn 2008, cafodd ei ddyrchafu’n Dditectif Brif Uwch-arolygydd Dros Dro, gan ddod yn Ddirprwy Gydlynydd Cenedlaethol ar gyfer Atal Eithafiaeth Dreisgar a chyflwyno strategaeth CONTEST Llywodraeth EM yn Llundain, gyda chylch gwaith cenedlaethol.

Yn 2012, dychwelodd Mark i’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd fel y Comander Bwrdeistref (Prif Uwch-arolygydd) ar gyfer Waltham Forest. Yn ystod ei gyfnod yno, gostyngodd trosedd yn y dref o draean, ac roedd y lefelau bodlonrwydd yr uchaf yn Llundain.

Yn 2015, cwblhaodd Mark y Cwrs Rheoli Strategol yn llwyddiannus a daeth yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol yn Swydd Bedford. Cafodd ei ddyrchafu’n Ddirprwy Brif Gwnstabl yno cyn cael ei benodi’n Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys ym mis Rhagfyr 2016.

Mark yw arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer Iechyd Meddwl a Phlismona a Chamdriniaeth Rywiol o Blant gan Grwpiau. Mae ganddo radd BSc mewn Astudiaethau Cyfiawnder Troseddol, ac mae’n aelod o’r Sefydliad Siartredig Rheolaeth.

Cafodd ei anrhydeddu gyda Medal Heddlu’r Frenhines (QPM) yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2020.