Mr Mark Collins

Mae gan Mark Collins gysylltiad hir ag ardal Dyfed-Powys. Cychwynnodd ar ei yrfa gyda’r gwasanaeth heddlu fel Cwnstabl Gwirfoddol yng Nghaerfyrddin yn 1987.

Cryfhawyd ei ymrwymiad tuag at blismona yn 1991 pan ddaeth yn Gwnstabl Heddlu gyda’r Heddlu Metropolitanaidd yn Llundain.

Yn 1995, dychwelodd i Heddlu Dyfed-Powys fel Cwnstabl yn Aberteifi. Dros y 10 mlynedd nesaf, gweithiodd ym mhob un o’r pedair sir, gan wasanaethau ar bob rheng hyd at reng Uwch-arolygydd, mewn lifrai a gyda’r adran CID.

Yn 2006, dyrchafwyd Mark i arwain Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU). Yn fwy diweddar, bu’n gwasanaethu fel y Dirprwy Gydlynydd Cenedlaethol ar gyfer Atal Eithafiaeth Dreisgar yn Llundain, gyda chylch gwaith cenedlaethol. Hefyd, bu’n gwasanaethu fel Comander Bwrdeistref gyda’r Heddlu Metropolitanaidd, ac yn fwyaf diweddar, fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol a Dirprwy Brif Gwnstabl gyda Heddlu Swydd Bedford.

Mark yw arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer Iechyd Meddwl a Phlismona.

Mae ganddo radd BSc mewn Astudiaethau Cyfiawnder Troseddol, ac mae’n aelod o’r Sefydliad Siartredig Rheolaeth.