Claire Parmenter

Mae gan Claire Parmenter Radd BA (Anrh) mewn Addysg ar ôl astudio yng Nghaerdydd.

Ymunodd Claire â Heddlu Dyfed-Powys yn 1993, ac mae hi wedi gwasanaethu mewn amryw o rolau Lifrog ac Arbenigol ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys.  Ym mis Mawrth 2007, ymgymerodd Claire â rôl Genedlaethol fel Swyddog Maes ar gyfer yr Asiantaeth Genedlaethol Gwella Plismona gan ddal cyfrifoldeb dros saith gwasanaeth heddlu yn Ne Orllewin Lloegr, a chefnogi gweithredu’u Hagenda Canolbwyntio ar y Dinesydd a Phlismona Bro.

Dychwelodd i’r Heddlu yn 2008 i ymgymryd â swydd swyddog staff i’r Dirprwy Brif Gwnstabl. Yn dilyn hynny, arweiniodd Claire Raglen Proffesiynoli Gwasanaeth Cwsmer yr Heddlu, gan ddiwygio darpariaeth trin galwadau a chyflwyno unedau gwasanaeth cwsmer ar draws yr heddlu.

Mae Claire hefyd wedi cyflawni secondiad fel Prif Arolygydd Gweithredol yn Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, gan dderbyn cyfrifoldeb tiriogaethol dros Ogledd Bryste.

Cafodd ei dyrchafu’n Uwch-arolygydd yn 2010 fel Comander BCU Sir Gaerfyrddin a cafodd ei dyrchafu’n Prif Uwcharolygydd dros dro fel Pennaeth Plismona Lifrog Dros Dro yn mis Mawrth 2017.