Mae Heddlu Dyfed-Powys yn casglu ac yn dal gwybodaeth bersonol. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth honno ar gyfer diben plismona.

Mae diben plismona'n cynnwys:

  • Diogelu bywyd ac eiddo
  • Diogelu trefn
  • Atal comisiynu troseddau
  • Dwyn troseddwyr i gyfiawnder
  • Unrhyw ddyletswydd neu gyfrifoldeb yr heddlu sy’n deillio o gyfraith statud neu gyffredin.

Mae’r dibenion plismona hyn yn darparu’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu-casglu, gwerthuso, rhannu a chadw gwybodaeth heddlu.

 Byddwn ni’n dal gwybodaeth mewn perthynas ag amrediad o unigolion, gan gynnwys dioddefwyr, tystion, achwynyddion, drwgdybiedigion a throseddwyr mewn cysylltiad â’r diben plismona hwn, yn ogystal â manylion unigolion eraill sy’n gweithio i Heddlu Dyfed-Powys, neu gyda nhw.

 Mae’r holl wybodaeth bersonol yn cael ei dal a’i phrosesu yn unol â Chod Statudol a Deddf Diogelu Data 1998. Caiff unrhyw un sy’n gweithio i Heddlu Dyfed-Powys, neu gyda nhw, ond defnyddio gwybodaeth yn unol â’u dyletswyddau plismona.  

Gall gwybodaeth sy’n cael ei dal gan Heddlu Dyfed-Powys gael ei rhannu â sefydliadau eraill pan mae hyn yn ofynnol ar gyfer diben plismona.

  • Rhennir gwybodaethâ Systemau Cyfiawnder Troseddol fel rhan o’r prosesau cyn-cyhuddo ac ôl-gyhuddo, er enghraifft, erlyn rhywun drwy’r llys
  • Wrth weithio gydag asiantaethau partner er mwyn lleihau trosedd ac anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol fel sy’n ofynnol yn ôl Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998.
  • Â’r Swyddfa Cofnodion Troseddol sy’n rhoi gwybodaeth i sefydliadau i’w galluogi i wneud penderfyniadau recriwtio diogel drwy adnabod ymgeiswyr posibl a allai fod yn anaddas i weithio gyda phlant neu aelodau eraill o’r cyhoedd sy’n agored i niwed.
  • Â chyrff rheoli a phroffesiynol eraill
  • Pan mae’n ofynnol gwneud hyn yn ôl statud neu orchymyn llys.

Byddwn ni hefyd yn rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau partner pan mae angen y wybodaeth i’w galluogi i gyflawni eu cyfrifoldebau statudol, neu phan mae’n ofynnol ar gyfer atal niwed i unigolyn neu eraill. Ystyrir datgelu unrhyw wybodaeth bersonol yn ofalus, yn unol â deddfwriaethau, polisïau a/neu Gytundebau Rhannu Gwybodaeth.

Gallwn ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol i ddadansoddi’n perfformiad a’n heffeithiolrwydd. Efallai bydd angen i ni, neu drydydd partïon rydyn ni’n ystyried sy’n addas ac wedi’u cymeradwyo’n llawn, gysylltu â chi a gofyn i chi’n cynorthwyo â’r dadansoddiad hwn. Mae hyn er mwyn i ni gasglu gwybodaeth am y gwasanaeth rydyn ni’n darparu i’r cyhoedd a defnyddio hyn i nodi ffyrdd o wella’r gwasanaeth lle bynnag y bo modd i ni wneud hynny.

Mae gennych hawl i weld y wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch, a medrwch ofyn am fynediad i’ch gwybodaeth eich hun fel y nodir yn y Gweithdrefnau Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth.

Prif Gwnstable Mark Collins

Rheolydd Data