Gall Trais ar Sail Anrhydedd ddigwydd pan mae rhywun yn credu, mewn camgymeriad, bod rhywun wedi dwyn gwarth i'w deulu neu ei gymuned drwy wneud rhywbeth sy'n mynd yn groes i gredoau traddodiadol ei ddiwylliant neu grefydd.

Priodas dan orfod yw pan nad yw un person, neu'r ddau, yn cytuno i briodi ac o ganlyniad byddant yn cael eu rhoi dan bwysau a chael eu cam-drin. Mae'n cael ei gydnabod yn y DU fel math o gam-drin domestig neu gam-drin plant, ac mae'n gwbl groes i hawliau dynol.

Mae Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod yn cynnwys pob dull o dynnu organau cenhedlu allanol benywod yn rhannol neu'n gyfan gwbl, neu unrhyw anafiadau eraill i organau cenhedlu benywod am resymau nad ydynt yn feddygol.

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod yn anghyfreithlon yn y DU.

Ceisiwch gymorth a chyngor

Cyflwynwch adroddiad ar-lein

Contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Galwch 101, neu 999 mewn argyfwng.

Dan Orfod Ffôn: 02070080151 (Galwch 020 7007 1500 y tu allan i oriau swyddfa a gofynnwch am y Ganolfan Ymateb Fyd-eang)

E-bost: fmuoutreach@fco.gov.uk

Gwefan: https://www.gov.uk/guidance/forced-marriage

Mae Karma Nirvana'n cynnig cymorth cyfrinachol i ddioddefwyr a gweithwyr proffesiynol.

Ffôn: 0800 5999 247

E-bost: info@karmanirvana.org.uk

Gwefan: www.karmanirvana.org.uk

Mae Byw Heb Ofn yn rhoi cymorth a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, gan gynnwys trais ar sail anrhydedd, priodas dan orfod, ac anffurfio organau cenhedlu benywod.

Mae Byw Heb Ofn hefyd yn medru'ch cynorthwyo i ddod o hyd i loches ledled y wlad.

Ffôn: 0808 80 10 800 Testun: 07860077333

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Gwefan: https://gov.wales/live-fear-free

Mae BAWSO yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gyfer pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru ar faterion sy'n cynnwys cam-drin domestig, priodasau dan orfod, anffurfio organau cenhedlu benywod, masnachu pobl a chaethwasiaeth modern.

Ffôn: 0800 731 8147

E-bost: info@bawso.org.uk

Gwefan: http://www.bawso.org.uk/