Gwyddwn y gall adrodd am drosedd fod yn brofiad gofidus. Gall y penderfyniad i gysylltu â’r heddlu fod yn hynod anodd, ac efallai’ch bod chi’n poeni am yr hyn fydd yn digwydd nesaf. Rydyn ni wedi ymrwymo i roi’r gwasanaeth gorau posibl er mwyn sicrhau eich bod chi’n derbyn y cymorth iawn, ac rydyn ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich achos trwy’r system cyfiawnder troseddol.

Rhoi gwybod i’r heddlu am drosedd

  • Galwch 999 mewn argyfwng, os yw bywyd yn cael ei fygwth, os oes unigolion wedi’u hanafu, os yw troseddwyr gerllaw, neu os oes angen gweithredu di-oed.
  • Galwch 101 i roi gwybod i’r heddlu am ddigwyddiad difrys. Os oes trosedd eisoes wedi digwydd, neu er mwyn rhoi gwybodaeth am drosedd.
  • Adroddwch ar-lein
  • Rhowch wybod i swyddog heddlu mewn gorsaf neu ar y stryd

Byddwn ni’n rhoi diweddariadau i chi yn ystod ein hymchwiliad i’ch achos ar adegau y cytunir arnynt. Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pan fydd rhywun a ddrwgdybir wedi’i arestio, ei gyhuddo neu ei fechnïo – gan roi gwybod i chi am eu hamodau mechnïaeth – a phenderfyniadau mewn perthynas â gwaredu ar achos.

Byddwn ni’n eich rhoi mewn cysylltiad â Gwasanaeth Dioddefwyr a Thystion Goleudy unwaith y byddwch chi wedi rhoi gwybod i’r heddlu am y drosedd.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn rheswm i adnabod dioddefwyr y troseddau mwyaf difrifol, dioddefwyr sy’n cael eu targedu’n gyson, a dioddefwyr sy’n agored i niwed neu sydd wedi’u dychrynu ac yn cynnig gwasanaeth ychwanegol iddynt.

Os oes ofn dod ymlaen arnoch, neu os fyddwch chi’n dewis peidio rhoi gwybod i’r heddlu am y drosedd, medrwch dal gael mynediad at gymorth trwy Goleudy.  Medrwch hunangyfeirio unrhyw adeg rydych chi’n teimlo’ch bod chi eisiau help. Mae Goleudy’n cael ei ariannu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac mae’n cael ei gyd-leoli gyda’r heddlu, ond ni fydd y wybodaeth a rowch i Goleudy’n cael ei rhannu â’r heddlu oni bai eich bod chi’n gofyn am hynny.