Materion Brys ac Adrodd am Weithgarwch Amheus

Os ydych wedi gweld neu glywed rhywbeth a allai awgrymu bygythiad terfysgol i'r DU, peidiwch â'i anwybyddu, adroddwch e.

Mae'n cymryd munud i lunio adroddiad ar-lein.

Gallwch hefyd adrodd weithgaredd amheus drwy gysylltu â'r llinell gwrth derfysgaeth yn gyfrinachol ar 0800 789 321.

Os yw’n achos brys, neu os ydych angen cymorth yr heddlu ar unwaith, dylech bob amser ffonio 999.

Atal Radicaleiddio

Mae radicaleiddio’n llwybr a all arwain unigolyn i gefnogi terfysgaeth a syniadau eithafol sy’n gysylltiedig gyda grwpiau terfysgol treisgar. Mae’r unigolyn yn aml yn cael ei rwydo i gredu mai defnyddio trais i gefnogi ei syniadau yw’r peth iawn i’w wneud.

PREVENT yw strategaeth y llywodraeth i ostwng y bygythiad i’r DU gan derfysgaeth drwy atal pobl rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth.

Mae PREVENT yn gweithio gydag asiantaethau partner i ddarparu cymorth ymarferol i atal pobl rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth ac mae’n sicrhau eu bod yn cael cyngor a chefnogaeth briodol drwy baneli sianel a darparwyr ymyrraeth. Mae’n gweithio mewn modd tebyg i raglenni a gynlluniwyd i ddiogelu pobl rhag gangiau, camddefnyddio cyffuriau, a chamdriniaeth gorfforol a rhywiol. Ei amcan yw darparu ymyrraeth gynnar, cyn i unigolion gael eu tynnu i mewn i derfysgaeth, eithafiaeth a gweithgarwch troseddol perthynol.

Fydd pawb ddim yn rhannu’r un farn. Dydy bod â barn gwahanol o ran crefydd, cymdeithas neu wleidyddiaeth ddim yn golygu bod rhywun yn radical. Y pryder yw pan fod rhywun sydd â barn eithafol yn gweithredu, neu’n bwriadu gweithredu, mewn modd sy’n niweidiol iddyn nhw eu hunain neu i eraill.

 • Y rhai hynny mewn cyfnod trawsnewidiol yn eu bywydau. Gallai hyn fod o ganlyniad i brofedigaeth, newid o ran uned y teulu neu symud cartref.
 • Pobl yn dioddef o broblemau iechyd meddwl.
 • Y rhai hynny sy’n chwilio am hunaniaeth neu ymdeimlad o berthyn.
 • Pobl heb lawer o hunan-barch na hyder.
 • Dioddefwyr bwlio neu drosedd hil/casineb.
 • Pobl sydd wedi cael tröedigaeth grefyddol yn ddiweddar.
 • Pobl sydd wedi cael eu gwrthod gan grwpiau cyfoedion, ffydd neu gymdeithasol neu eu teulu.
 • Pobl sydd mewn cysylltiad rheolaidd gydag eraill sydd â barn eithafol.
 • Cael eu hynysu rhag eu teulu, eu ffrindiau a’u cymuned.
 • Ymwneud â phobl sydd â barn radicalaidd.
 • Edrych ar wefannau, ffilmiau, blogiau eithafol neu safleoedd sydd wedi eu diogelu â chyfrinair.
 • Yn ystyried polisi’r llywodraeth yn ymosodiad personol ac yn dal dig personol cryf.
 • Newid sylfaenol o ran ymddangosiad.
 • Yn mynd i ralïau a gwrthdystiadau i gefnogi achosion eithafol.
 • Yn mynegi cymeradwyaeth, cydymdeimlad neu dderbyniaeth tuag at drais eithafol.
 • Yn dangos anoddefgarwch crefyddol neu hiliol eithafol.

Os oes gennych bryderon ynghylch unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n disgyn i ‘faes nad yw’n droseddol’ yna gwnewch gyfeiriad PREVENT.

Sut i wneud cyfeiriad PREVENT

Casglwch yr holl wybodaeth y gallwch. Mae darlun cyflawn yn bwysig ond peidiwch ag oedi i wneud atgyfeiriad gan eich bod yn disgwyl am wybodaeth y gellir ei hychwanegu’n ddiweddarach - gallwch wneud atgyfeiriad trwy ddefnyddio ein Ffurflen Gyfeirio PREVENT arlein.

Gwybodaeth bellach am PREVENT

Gallwch gael mwy o wybodaeth am PREVENT drwy ymweld â'r dolenni canlynol: