Trosedd Casineb neu Ddigwyddiad Casineb?

Tramgwydd troseddol yw trosedd casineb sydd, yn ôl barn y dioddefwr neu unrhyw unigolyn arall, wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb yn seiliedig ar hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu hunaniaeth o ran rhywedd unigolyn.

Digwyddiad nad yw’n drosedd yw digwyddiad casineb sydd, yn ôl barn y dioddefwr neu unrhyw unigolyn arall, wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb yn seiliedig ar hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu hunaniaeth o ran rhywedd unigolyn.

Gall troseddau casineb gynnwys amrediad eang o droseddau ac ymddygiadau gan gynnwys bwlio a galw enwau, cam-drin geiriol, trais ac ymosodiad corfforol, difrod i eiddo neu seiberfwlio. Rydyn ni’n gwybod nad yw pobl bob tro’n ymagweddu at y term ‘casineb’, ond mae’n bwysig deall os yw unigolyn yn cael ei dargedu’n benodol neu ei aflonyddu oherwydd pwy ydyn nhw, mae hyn yn fath o gasineb.

Os ydych chi wedi dioddef trosedd neu ddigwyddiad casineb, hoffem pe baech chi’n dweud wrthym -

 • Galwch heibio i’ch gorsaf heddlu leol
 • Siaradwch â Swyddog Heddlu neu SCCH ar y stryd
 • Galwch yr heddlu ar 101 i ddweud wrthyn nhw am rywbeth sydd wedi digwydd o’r blaen
 • Galwch 999 os ydych chi neu rywun eraill mewn perygl uniongyrchol

Os ydych chi'n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam lleferydd, yna gallwch anfon neges destun ar 07811 311 908.

Os nad ydych chi eisiau dweud wrth yr heddlu, mae sawl ffordd arall fedrwch chi gael help i chi’ch hun neu rywun arall sydd wedi’i effeithio gan ddigwyddiad casineb neu drosedd casineb -

Pan fyddwch chi’n riportio trosedd neu ddigwyddiad casineb, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i’r hyn ddigwyddodd a bydd yr hyn rydych chi’n dweud wrthym yn cael ei drin o ddifri. Byddwn ni’n cynnig cymorth i unrhyw un sy’n dweud wrthym am ddigwyddiad neu drosedd casineb, a byddwn ni’n gwneud ein gorau i’ch gwneud chi i deimlo’n ddiogel.

'Nid yw Trosedd Casineb yn iawn. Riportiwch ef'

Mae llyfryn gwybodaeth yr heddlu am droseddau casineb ar gael yma.

Troseddau Cyfeillio

Beth yw Troseddau Cyfeillio?

Cydnabyddir bod gan nifer o bobl ag anableddau neu’r henoed ‘ffrindiau’ neu ‘gyfeillion’ sy’n mynd ymlaen i’w cam-drin.

Gelwir hyn yn Drosedd Cyfeillio.

Mae nifer o’r rhai sy’n cael eu heffeithio’n methu â sylweddoli pan mae rhywun yn cam-fanteisio arnynt a phan maen nhw’n sylweddoli bod rhywbeth yn bod, efallai bod rhwystrau ar gyfer riportio.

Efallai bod gormod o ofn arnynt ddweud wrth unrhyw un gan y bydd y rhai sy’n gyfrifol yn aml yn gwneud bygythiadau cas i dawelu’r unigolyn hwnnw. Er bod yr unigolyn yn gwybod bod y berthynas yn anghyfartal neu’n rheolaethol, gall deimlo bod unrhyw gyfeillgarwch yn well na dim cyfeillgarwch o gwbl gan y bydd pobl sy’n cael eu targedu yn y ffordd hon yn aml heb rwydwaith cefnogi ac yn byw â lefel uchel o arwahanrwydd cymdeithasol. Gall pobl ag anableddau dysgu gael trafferth ffurfio a chynnal cyfeillgarwch. Mae’r henoed yn aml yn unig oherwydd salwch neu symudedd.

Gall 'cyfaill' fod yn ffrind, cymydog, gofalwr neu rywun arall y mae’r unigolyn yn ei adnabod. Gall unigolyn arall ag anabledd hefyd gyflawni troseddau cyfeillio.

Mae adroddiad Llywodraeth Cymru 'Mynd i'r Afael â Throseddau Casineb – Fframwaith ar gyfer Gweithredu' yn cydnabod Troseddau Cyfeillio fel maes pryder ac wedi’i nodi fel math penodol o drosedd casineb ar sail anabledd. Fodd bynnag, er waethaf y label, nid yw Troseddau Cyfeillio’n cael eu cofnodi fel troseddau penodol.

Sut beth yw troseddau cyfeillio?

 • Galw enwau a bwlio
 • Trais corfforol
 • Dwyn eiddo
 • Difrod i’ch cartref neu’ch eiddo

Ond mae pob un yn cynnwys bygythiad mewn perthynas â'r 'cyfeillgarwch' hwnnw – 'Fydda i ddim yn ffrind i ti rhagor os nad wyt ti'n.........'

Mae nifer o asiantaethau sy'n medru'ch helpu i gael y cymorth sydd angen arnoch – ceir rhestr o grwpiau cymorth sydd ar gael o fewn Dyfed a Phowys yma.

Mae llyfryn gwybodaeth 'Troseddau Cyfeillio' yr heddlu ar gael yma.

Grwpiau Cymorth

Cymdeithas Pwyliaid Cymru

Mae ein sefydliad yn anelu i gynnig cymorth a chefnogaeth, hyfforddiant Saesneg, cymorth o ran cyflogaeth a budd-daliadau ac eiriolaeth i weithwyr mudol o Wlad Pwyl yn Ne Orllewin Cymru.

Cawsom ein sefydlu yn 2004 ac rydyn ni’n gweithio o’r swyddfa yn 21 Stryd Murray, Llanelli SA15 1AQ.

Medrwch gysylltu â ni ar 01554 770867 neu 01554 899950.

E-bost: halina.ashley@gmail.com neu polish.welsh@gmail.com

Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin

Gweithredu Gorllewin Cymru Dros Iechyd Meddwl

Cyfeiriadur Gwasanaethau Sir Gaerfyrddin

Llinell Gymorth CALL

Llinell gymorth 24 awr a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyfeirio, gwybodaeth a chymorth. - 0800 132737.

Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig

Kirsty Jones, Swyddog Prosiect Estyn Allan Cymunedol Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig

Cyngor Sir Gaerfyrddin, 01267 246513 est 6513

Gwefan: http://www.asdinfowales.co.uk/home.php?page_id=8244

Gwefan: http://www.asdinfowales.co.uk/home.php?page_id=8279

Pobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Gwefan: www.carmarthenshirepeoplefirst.co.uk

Heol Spilman, Caerfyrddin SA31 1LQ

Ffôn – 01267 234635

Oedolion ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig

Mae Tîm Sbectrwm Awtistig Ceredigion yn gweithio gydag oedolion ag awtistiaeth, eu rhieni, eu gofalwyr a’r staff sy’n eu cefnogi.

Mae mynediad i’n gwasanaethau trwy gyfeiriad yn unig, trwy’r pwynt cyswllt sengl ar gyfer yr holl wasanaethau cymdeithasol yng Ngheredigion;

 • Ffôn: 01545 574000
 • E-bost: contact-socservs@ceredigion.gov.uk
 • Minicom: 01545 574001
 • Cyfeiriad: Minaeron, Rhiw Goch, Aberaeron, SA46 0DY

Plant ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig

Yng Ngheredigion, mae gwasanaethau i blant sydd wedi’u diagnosio ag awtistiaeth yn gorwedd o fewn Tîm Plant Anabl Ceredigion 0-18 oed

Mae mynediad i’r Tîm Plant Anabl trwy gyfeiriad yn unig, trwy’r pwynt cyswllt sengl ar gyfer yr holl wasanaethau cymdeithasol yng Ngheredigion;

Pwynt Cyswllt Sengl Ceredigion – Gwasanaethau Cymdeithasol

Pwynt Cyswllt Sengl Ceredigion

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Gweithredu Gorllewin Cymru Dros Iechyd Meddwl – Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Cyfeiriadur Gwasanaethau Ceredigion

Gweithredu Gorllewin Cymru Dros Iechyd Meddwl

Cyfeiriadur Gwasanaethau Sir Benfro

Pobl yn Gyntaf Sir Benfro

Pobl yn Gyntaf Powys

Gwasanaeth Ieuenctid Powys

Os ydych chi’n unigolyn ifanc rhwng 11 a 25 oed neu’n berson LHDT, medrwch gysylltu â ni i ddarganfod sut allwn ni eich helpu a pha wasanaethau sydd ar gael yn eich ardal.

Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys

Mae’r tîm yn darparu gwasanaeth gwybodaeth iechyd meddwl y gellir cael mynediad ato 5 diwrnod yr wythnos rhwng 9y.b. a 5y.h.

MIND Aberhonddu

MIND – Powys Ganol

Y Ganolfan Lles, Crescent Chambers, Cilgant y De, Llandrindod

Ffydd

Mark Michaels

Grŵp Iddewig Canolbarth Cymru a’r Gororau (Y Trallwng)

Dementia

Cymuned Gyfeillgar i Ddementia Aberhonddu

Age Cymru Powys

Mae Age Cymru’n darpary gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth am ddim i bobl hŷn sy’n byw ym Mhowys, gan gynnwys cyngor ynghylch budd-daliadau. Mae ymweliadau cartref ar gael.

Cysylltwch â’ch swyddfa agosaf neu galwch heibio i’n canolfan wybodaeth ar 11/12 Stryd Hafren, Y Drenewydd.

Siawns Teg

Cefnogi pobl ifainc a theuluoedd mudol â chynhwysiant cymdeithasol i mewn i’w cymunedau lleol.

Mae gennym gyfeiriad e-bost generig ar welcome@siawnsteg.co.uk, neu tony@siawnsteg.co.uk ar gyfer ceisiadau mwy cyfrinachol.

Ffôn: 01686 629999

Mae gennym swyddfeydd ac ystafelloedd hyfforddi ar Siawns Teg The Park Newtown Powys SY16 2NZ

Anabledd Powys

Darperir cyngor a gwybodaeth i unigolion anabl ym Mhowys (yn ogystal â darparu eiriolaeth i unigolion anabl 50 oed a hŷn):

Anabledd Powys 
The Automobile Palace
Stryd y Deml 
Llandrindod 
Powys 
LD1 5HL

Cyfeillwyr Powys

Rachael Beech 
30 Heol Ddole, 
Ystâd Ddiwydiannol 
Heol Ddole,
Llandrindod 
LD1 6DF

Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig

Gwybodaeth, cysylltiadau a chymorth ynghylch anhwylderau ar y sbectrwm awtistig trwy’r dudalen we ganlynol, gan gynnwys manylion cyswllt.

Grŵp Rhyddid Powys

Grŵp Ieuenctid LHDTC wedi’i anelu at bobl ifainc 13-25 oed. Rydyn ni’n cynnig man diogel ar gyfer cymdeithasu a chwrdd â phobl ifainc LHDTC eraill o Bowys. Am ragor o wybodaeth a manylion am gyfarfodydd, cysylltwch ag un o’n gweithwyr ieuenctid yn Gwasanaeth Ieuenctid Powys ar 01597 827592

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Bydd ein manylion cyswllt ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yr un fath ar gyfer yr ardal heddlu gyfan. Byddem yn medru cyfeirio’r ymholiad i’r adran berthnasol. Cyfeiriad y wefan yw http://www.mawwfire.gov.uk/ - bydd hyn yn eich arwain i’r brif wefan.

Os yw’r ymholiad hwn o ganlyniad i fygythiad o losgi bwriadol, medrwch ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn – arson.reduction@mawwfire.gov.uk. Nid yw’r cyfeiriad e-bost hwn yn cael ei fonitro 24 awr. Mewn argyfwng, galwch 999.

Cymorth i Ddioddefwyr

Changing Faces

Mae Changing Faces yn cefnogi unrhyw agwedd o fyw gydag anffurfiad trwy ein gwefan: www.changingfaces.org.uk neu dros y ffôn 0845 4500 275. Codir pris galwad leol am y galwadau.

Age Cymru

Llinell Gyngor – Rhadffôn 08000 223 444 (ar agor 365 diwrnod y flwyddyn o 8y.b.-7y.h.)

 • Gwefan: www.ageuk.org.uk/cymru

Hafan Cymru

 • Swyddfa’r Drenewydd 
  Rhif Ffôn: 01686 629835 
  Sara Humphreys – Rheolwr Sir
 • Swyddfa Aberhonddu 
  Rhif Ffôn: 01874 620030 
  Sara Humphreys – Rheolwr Sir
 • Swyddfa Caerfyrddin 
  Rhif Ffôn: 01267 266929 
  Debbie Smith – Rheolwr Sir
 • Swyddfa Hwlffordd 
  Rhif Ffôn: 01437 768671 
  Necia Lewis – Rheolwr Sir

Ceir gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael mewn ardaloedd lleol ar wefan Hafan Cymru hefyd: www.hafancymru.co.uk