Gall seiberfwlio ddigwydd i unrhyw un ohonom ni. Mae’n greulon iawn ac yn peri loes ac mae’n rhaid i bawb sydd a wnelont â’r mater ei gymryd o ddifri.  Mae rhai mathau o seiberfwlio yn droseddau, megis aflonyddu neu fygwth. Dylid rhoi gwybod i’r heddlu am y rhain yn uniongyrchol drwy ffonio 101 ac eir i’r afael â’r troseddwr.

Os ydych yn teimlo eich bod yn cael eich seiberfwlio, mae’n bwysig rhoi gwybod i rywun arall, peidiwch â dioddef yn dawel. Os ydych yn berson ifanc, siaradwch ag oedolyn, yn ddelfrydol â rhiant neu athro. Cofiwch efallai fod llawer o bobl nad ydynt yn deall sut mae eich rhwydweithiau cymdeithasol a’ch apiau yn gweithio, felly ceisiwch egluro’n glir beth sy’n digwydd a sut mae’n effeithio arnoch chi.

Cofiwch:

  • Nad oes yn rhaid ichi oddef bwlio ar-lein.
  • Os oes rhywun yn gas ichi neu’n eich cythruddo ar-lein, peidiwch ag ymateb, allgofnodwch a siaradwch â rhywun.
  • Os oes rhywun yn eich bygwth neu eich aflonyddu ar-lein, dylech gymryd ciplun neu gopi o’r hyn sydd wedi cael ei ddweud.
  • Gallwch flocio pobl sy’n eich aflonyddu neu’n eich sarhau.
  • Mae gan rwydweithiau cymdeithasol bolisïau ynghylch delio â negeseuon amhriodol a gallwch roi gwybod amdanynt iddynt yn uniongyrchol.

Dysgwch sut i ddefnyddio eich gosodiadau diogelwch er mwyn cyfyngu mynediad i’ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol i’r ffrindiau rydych yn ymddiried ynddynt yn unig, a chofiwch y gallai unrhyw beth rydych yn ei bostio ar-lein bara am byth, hyd yn oed os byddwch yn ei ddileu o’ch proffil yn ddiweddarach.

Mae gan wefan Bullying UK lawer o wybodaeth a chyngor gwych i bobl y mae’n bosibl eu bod yn cael eu bwlio ar-lein.

Mae’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol – CEOP (Child Exploitation and Online Protection), yn esbonio sut mae rhai troseddwyr yn gorchymyn arian trwy ddefnyddio delweddau anweddus fel blacmêl arlein, sut gallwch siarad â’ch plentyn am y peryglon, a ble I fynd am fwy o wybodaeth a chefnogaeth. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.