Nid trais yn unig yw cam-drin domestig. Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, neu fygythiadau ac achosi difrod i eiddo.

Mae’r rhain i gyd yn arwyddion o gam-drin domestig:

  • Mae un partner yn ymddangos yn ofnus o’r llall, neu’n awyddus iawn i’w blesio/phlesio.
  • Mae un partner yn aml yn barnu neu’n codi cywilydd ar y llall o flaen pobl eraill.
  • Rydych chi’n medru gweld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi torri, ysigiadau, clwyfau ac ati) ac fe allech fod wedi cael esboniad annhebygol am eu hanafiadau.
  • Mae un partner yn gyndyn i adael plant gyda’r partner arall.

Mae swyddogion a staff sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i ymdrin â cham-drin domestig yn gweithio yn y cefndir er mwyn targedu camdrinwyr hysbys ac amddiffyn pobl sy’n agored i niwed, gan ddefnyddio’r holl bwerau sydd ar gael iddynt.

• Er mwyn adrodd am gam-drin domestig, galwch yr heddlu ar 101. Os ydych chi’n rhoi gwybod i’r heddlu am gam-drin wrth iddo ddigwydd, galwch 999 am ymateb syth.
• Galwch y llinell gymorth ar gyfer cam-drin a thrais, Byw Heb Ofn, ar 0808 8010 800.
• Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim – mae’n llawn o wybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol er mwyn helpu i ddiogelu’ch preifatrwydd.
• Galwch heibio i ncdv.org.uk am gyngor cyfreithiol am ddim yn gyflym.

• Er mwyn adrodd am gam-drin domestig, galwch yr heddlu ar 101.
• Os ydych chi’n rhoi gwybod i’r heddlu am gam-drin wrth iddo ddigwydd, galwch 999 am ymateb syth.
• Peidiwch â bod ofn adrodd am unrhyw beth sy’n eich poeni. Nid ymyrryd ydyw, a gall helpu rhywun sydd mewn perygl o ddioddef cam-drin domestig.
• Gallai’ch galwad ffôn neu’ch cymorth wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Cynllun datgelu yw Cyfraith Clare sy’n caniatáu i ddioddefwyr cam-drin domestig, neu ddioddefwyr posibl, gael gwybod am hanes partner presennol, neu bartner posibl, o gam-drin neu drais. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.